1559/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas nationellt stöd i enlighet med fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, artiklarna 87―89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller Europeiska gemenskapens annan lagstiftning.

Denna lag tillämpas inte på stöd och bidrag som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen och som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och inte på stöd som beviljas på grundval av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen (253/1995).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) stödår det kalenderår på grundval av vilket stödet per enhet fastställs,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) ung jordbrukare en sökande som eller vars make är under 40 år kalenderårets sista dag det år som föregår stödåret,

4) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som den sökande odlar och besitter och som begränsas av till exempel en kommungräns, en stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

5) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte, som läggs i träda eller som används för andra syften,

6) stödform ett nationellt stödsystem som Europeiska gemenskapen har godkänt för ett bestämt syfte,

7) stödtyp ett enskilt stöd som är en del av en stödform och som fastställs på grundval av en viss produktion eller verksamhet,

8) medlem i ett familjeföretag en i 1 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) avsedd medlem i ett familjeföretag,

9) stöd för växtproduktion stöd som beviljas för produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter på friland, samt

10) stöd för husdjursskötsel stöd som beviljas på grundval av antalet djur, produktionsmängden eller på någon annan motsvarande grund.

3 §
Sökande

Stöd kan för produktion eller verksamhet som idkas i Finland beviljas sökande som är fysiska personer eller juridiska personer eller sammanslutningar av fysiska personer eller juridiska personer.

Förutsättning för beviljande av stöd är att

1) den sökande eller maken kalenderårets sista dag det år som föregår stödåret är minst 18 år, men inte över 65 år, eller

2) när flera fysiska personer tillsammans idkar jordbruk eller trädgårdsodling eller i verksamhet som idkas i form av en sammanslutning åtminstone en jordbrukare, bolagsman, medlem eller aktieägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling är en sådan fysisk person som uppfyller det villkor som föreskrivs i 1 punkten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan stöd beviljas till en sökande under 18 år om han eller hon har ingått äktenskap eller idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller om det finns andra med dessa jämförbara särskilda skäl för att stöd skall beviljas.

Förutsättningarna enligt 2 mom. 2 punkten gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Stöd som är avsedda för unga jordbrukare kan beviljas till fysiska personer eller grupper som dessa bildar. Till grupper kan stöd beviljas endast om alla jordbrukare, bolagsmän, medlemmar eller aktieägare är sådana fysiska personer som uppfyller det villkor i fråga om ålder som nämns i 2 § 3 punkten.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om förutsättningarna enligt denna paragraf i fråga om sökande.

4 §
Beaktande av gemenskapens lagstiftning

Ibruktagande av stöd förutsätter godkännande av Europeiska gemenskapen. Stödbeloppen eller villkoren för beviljandet av stöden ändras på grundval av beslut som Europeiska gemenskapen fattar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om verkställandet av de stödvillkor som Europeiska gemenskapen ställer.

5 §
Tillämpning av andra bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas vid beviljande, betalning, återkrav, rättelse, tillsyn och ändringssökande i fråga om stöd lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

2 kap.

Stödformer och beslut om dem

6 §
Stödformer

Med stöd av denna lag kan som nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas

1) nationellt stöd till södra Finland för husdjursskötsel, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter,

2) nordligt stöd för växtproduktion, husdjursskötsel, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär och skogssvamp och för renhushållning samt transportbidrag för mjölk och kött,

3) nationellt växtodlingsstöd för växtproduktion, samt

4) andra stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen än de som avses i 1―3 punkten.

7 §
Stödbelopp och stödområden

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om beloppet av stöden, nivåerna på stöden per enhet samt stödområdena.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs också om villkoren för stöd som baserar sig på ett avtal eller en förbindelse.

Som sådan skärgård som avses i olika stödformer kan anses en kommun eller ett delområde av en kommun som inte har någon fast vägförbindelse till allmän väg samt områden från vilka den fasta förbindelsen till kommuncentrumet är oskäligt lång. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om vilka delområden som räknas som skärgård.

Stöd betalas inte om det beviljade beloppet för ett stödår är mindre än 84 euro per sökande och stödform eller stödtyp. Förskott på stöd betalas dock inte om förskottsbeloppet är mindre än 500 euro.

8 §
Förhandlingsförfarande

Om framläggandet av förslag om nationella stöd för Europeiska gemenskapen överenskoms vid förhandlingar mellan staten och centralorganisationerna för lantbruksproducenterna. Förhandlingarna inleds omedelbart på begäran av endera parten. Statsrådet utnämner statens representanter till förhandlingarna.

Statsrådet beslutar om framläggande av förslag för Europeiska gemenskapen. Statsrådet fattar beslut i saken också i det fall att något avtal enligt 1 mom. inte fås till stånd före den tidpunkt som statsrådet särskilt angivit.

Vid förhandlingarna kan också andra frågor behandlas som hänför sig till stödordningarna för jordbruket och trädgårdsnäringen och till jordbrukarnas inkomstbildning.

3 kap.

Grunder för fastställande av stöd

9 §
Stöd för växtproduktion

Stöden för växtproduktion fastställs på grundval av odlingsarealen för eller produktionsmängden av den växt som odlas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde basskiftet eller jordbruksskiftet är beläget.

Förutsättning för beviljande av stöd för växtproduktion är att

1) den sökande besitter minst tre hektar åker som lämpar sig för odling eller i fråga om stöd för trädgårdsväxter minst en halv hektar åker som används för odling av trädgårdsväxter,

2) målet för odlingen är att producera en bärgningsduglig och marknadsduglig skörd i enlighet med normal jordbrukarsed på orten, samt

3) den sökande i odlingen har tillämpat de miljövillkor som för varje stödform och stödtyp föreskrivs i Europeiska gemenskapernas kommissions beslut som gäller nationella stöd eller i de nationella författningarna för verkställandet av besluten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, stödformer och stödtyper i fråga om vilka skall tillämpas de miljövillkor som avses i 2 mom. 3 punkten, om innehållet i dessa miljövillkor samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om definitionen på en åker som lämpar sig för odling och om tiden för besittning av åkern, om definitionen på normal jordbrukarsed på orten samt om andra motsvarande omständigheter.

10 §
Stöd för husdjursskötsel

Stöden för husdjursskötsel fastställs på grundval av antalet djur, antalet djurenheter eller produktionsmängden inom den produktion som idkas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde driftscentret är beläget.

Förutsättning för beviljande av stöd för husdjursskötsel är att

1) den sökande besitter minst tre hektar åker som lämpar sig för odling, samt

2) husdjursskötsel idkas i enlighet med gängse produktionssätt för den djurart som ligger till grund för stödet.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan stöd för husdjursskötsel beviljas om det är fråga om husdjursskötsel som flera jordbrukare idkar tillsammans eller om husdjursskötsel som idkas i form av en sammanslutning och om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller aktieägare uppfyller det villkor som anges i den nämnda punkten.

Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten tillämpas inte på produktionsstöd för mjölk.

Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet fastställs på grund av eldsvåda, djursjukdom eller någon annan av den sökande oberoende orsak temporärt är minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet, kan som grund för beviljandet av stöd användas det sedvanliga djurantalet vid tidpunkten då stödet fastställs. Detta förutsätter dock att produktionen är fortlöpande.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om hur det genomsnittliga djurantalet beräknas, om användningen av det sedvanliga djurantalet som grund för fastställande av stöd, djurhållningsperioden, begränsningarna i fråga om djurenheterna, fastställandet av förskott och storleken på det samt övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om gängse produktionssätt i fråga om olika djurarter, om den bokföring som skall föras, om definitioner på stödberättigande djur samt om andra motsvarande omständigheter.

11 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion fastställs på grundval av odlingssäsongens längd, den tekniska nivån på växthusen, den areal som används för odlingen och de växter som odlas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde växthuset är beläget.

Förutsättning för beviljande av stöd för växthusproduktion är att

1) det växthus som används när trädgårdsodlingen idkas är i den sökandes besittning,

2) målet för odlingen är att producera en bärgningsduglig och marknadsduglig skörd i enlighet med normal jordbrukarsed på orten,

3) den sammanlagda arealen av växthusen åtminstone överensstämmer med minimiarealen, samt

4) växthusen är utrustade med uppvärmningsanordningar och uppfyller de tekniska kraven i fråga om konstruktion och odlingssäsong.

Om förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls på grund av eldsvåda, växtsjukdom eller någon annan av den sökande oberoende orsak, kan den myndighet som beviljar stödet likväl besluta att stödet beviljas i enlighet med ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, om differentiering av stödet per enhet i enlighet med längden på odlingssäsongen, om den sammanlagda minimiarealen på växthus samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för och överföringen av besittningen av växthusen, om de tekniska krav och krav i fråga om areal som är i odlingsanvändning som skall ställas på växthusen, om beräknandet av och anmälan om växthusens areal, om fastställande av odlingssäsongen, om normal jordbrukarsed på orten i fråga om växthusproduktionen samt om andra motsvarande omständigheter.

12 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter fastställs utgående från de trädgårdsprodukter som finns i lager och lagermängderna av dem samt utgående från den tekniska nivån på lagret samt utgående från om det är fråga om färskproduktion eller avtalsproduktion för industrin. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde de produkter som lagras har odlats.

Förutsättning för beviljande av stöd för lagring av trädgårdsprodukter är att

1) det lager som används för lagring av trädgårdsprodukter är i den sökandes besittning,

2) den sökande själv har producerat de trädgårdsprodukter som han eller hon lagrar,

3) den sökande uppfyller det villkor som föreskrivs i 9 § 2 mom. 1 punkten i fråga om odlingsarealen för trädgårdsväxter,

4) den sökande för lagerbokföring över de produkter som finns i lagret, samt

5) lagret uppfyller de tekniska kraven.

Om förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls på grund av eldsvåda, växtsjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att stödet beviljas i enlighet med ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, om beräknandet av och anmälan om lagermängder, om differentiering av stödet per enhet i enlighet med den tekniska nivån på lagret och i enlighet med om det är fråga om färskproduktion eller avtalsproduktion för industrin samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för besittning av lagret, lagerbokföringen, de tekniska kraven på lagret samt om övriga motsvarande omständigheter.

13 §
Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp fastställs på grundval av de skogsbärsarter och skogssvampsarter som finns i lager samt lagermängderna av dem.

Förutsättning för beviljande av stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp är att

1) den sökande är verksam inom branschen för bär- eller svamphandel eller inom förädlingen av bär och svamp,

2) skogsbären och skogssvamparna har plockats på ett område som berättigar till stöd och deras ursprung kan bevisas,

3) produkterna är lagrade på det område som avses i 2 punkten,

4) den sökande för lagerbokföring över de produkter som finns i lagret,

5) lagret uppfyller de tekniska kraven och kraven i fråga om storlek, samt

6) den sökande med hjälp av kvitton, bokföring eller annan motsvarande utredning bevisar att han eller hon äger de mängder produkter som han eller hon uppgivit.

På stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp tillämpas inte vad som föreskrivs i 3 § 2 och 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande skogsbärs- och skogssvampsarter, om stödberättigande lagringssätt samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om utredningar om skogsbärens och skogssvamparnas ursprung, lagerbokföringen, de tekniska kraven för lagren och kraven i fråga om lagrens storlek, om omräknandet av mängderna av de lagrade skogsbären och skogssvamparna till mängder som motsvarar färska produkter samt om andra motsvarande omständigheter.

14 §
Stöd för renhushållning

Renägare som idkar renhushållning i Finland på området för nordligt stöd kan beviljas stöd på grundval av antalet djur. Stöd kan beviljas fysiska personer eller ett sådant hushåll som består av fysiska personer och som är en familjehelhet med gemensam ekonomi.

De allmänna villkor för beviljande av stöd som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande skall iakttas i tillämpliga delar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödbeloppet samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

15 §
Övriga nationella stöd

I fråga om annan än i 9―14 § avsedd produktion eller verksamhet som stöds fastställs stödformerna samt stödtyperna i enlighet med på vilket stödområde den produktion eller verksamhet som understöds är belägen.

De allmänna villkor för beviljande av stöd som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande skall iakttas i tillämpliga delar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödformerna, stödbeloppen, hur länge stöden gäller samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

4 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd

Stöd som avses i denna lag sänks eller kan lämnas obeviljat om

1) den sökande i sin ansökan har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

2) den sökande inte har iakttagit de villkor som föreskrivs för beviljandet av stödet,

3) ansökan för sent har anlänt till myndigheten, eller

4) en omständighet eller en åtgärd har i syfte att få stöd getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt.

Om den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gett en bristfällig, vilseledande eller felaktig uppgift eller handling eller hemlighållit en uppgift eller en handling, kan det stöd som beviljas efter de andra tillsynspåföljderna sänkas ytterligare med högst 20 procent eller, om det är fråga om ett synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.

Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § strafflagen (39/1889) eller den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag dömts för en förseelse enligt 54 § djurskyddslagen (594/1998) samt samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § strafflagen, beviljas inte stöd för husdjursskötsel för det stödår då gärningen har begåtts och inte heller för den tid djurhållningsförbudet är i kraft. Betalningen av stöden för husdjursskötsel skall beträffande stödet för djurarten i fråga avbrytas när åtalsprövning inletts i ärendet.

Om den sökande använt eller olagligt haft i sin besittning sådana för djur avsedda läkemedel, vilkas innehav och olovliga användning är förbjuden, beviljas inte stöd för husdjursskötsel för stödåret i fråga.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd.

17 §
Påföljder vid försening

Stöden för växtproduktion och stöden som beviljas för växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter och lagring av skogsbär och skogssvamp sänks när ansökan är försenad med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad.

Om anmälan om lagermängderna i fråga om stöd som beviljas för lagring av trädgårdsprodukter görs för sent, anses den lagermängd som gäller vid anmälningstidpunkten vara noll.

När en ansökan som gäller stöd för husdjursskötsel är försenad sänks det antal djur som utgör grund för beviljandet av stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad. Förskott betalas inte på grundval av en försenad ansökan om förskott.

Om stöd söks på fler än en ansökningsblankett per ansökningsomgång fastställs de förseningspåföljder som har samband med stödet utgående från den blankett som är mest försenad.

Att en bilaga till ansökan eller andra blanketter som har samband med stödansökan än ansökningsblanketten är försenade sänker inte det stöd som beviljas. Att dessa blanketter inlämnas är dock ett villkor för att stöd skall utbetalas.

Förseningspåföljder tillämpas inte i fråga om en ansökan eller en annan handling som hänför sig till ansökan som försenats på grund av oöverstigligt hinder.

18 §
Tillsynspåföljder beträffande stöden för växtproduktion i fråga om arealen och den konstaterade växten

Om den areal för stödformen eller stödtypen som uppgivits i ansökan är större än den faktiska arealen, sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska arealen blir större. Om skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska arealen i förhållande till den faktiska arealen är över 50 procent beviljas inget stöd.

Om det vid tillsynen konstateras växter som berättigar till samma stöd som de som uppgivits i ansökan men till en väsentligt lägre stödnivå, sänks stödet med ett belopp som motsvarar en sänkning av det stöd som beviljas den växt som konstaterats med minst 10 procent, men dock högst med 50 procent.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att stödet beviljas på grundval av den faktiska arealen, om det är nödvändigt för att tillsynspåföljderna skall kunna samordnas eller oskäliga påföljder i övrigt kunna undvikas.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om arealen och den konstaterade växten.

19 §
Tillsynspåföljder beträffande stöden för växtproduktion i fråga om odlingsmetod och miljövillkor

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller kravet i fråga om normal jordbrukarsed på orten enligt 9 § 2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i fråga inte när den areal som ligger till grund för beviljande av stöd fastställs. Om totalarealen av de skiften som förkastats på grund av försummelser i fråga om odlingsmetoden för stödformen eller stödtypen överskrider 50 procent av den faktiska arealen beviljas inget stöd.

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 2 mom. 3 punkten avsedda miljövillkoren, sänks stödet med ett belopp som står i relation till antalet konstaterade brister eller försummelser och allvaret hos dem. Påföljden kan beroende på stödformen eller stödtypen avse antingen stödet för ett enskilt bas- eller jordbruksskifte eller den sökandes alla bas- eller jordbruksskiften som omfattas av stödformen eller stödtypen i fråga.

Om det sammanlagda beloppet av de påföljder som på grund av att de föreskrivna miljövillkoren lämnats obeaktade som har samband med stödformens eller stödtypens alla bas- och jordbruksskiften överskrider 50 procentenheter beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd beträffande de situationer då villkoren om odlingsmetod och miljövillkoren lämnats obeaktade.

20 §
Tillsynspåföljder i fråga om stöden för husdjursskötsel

Om det konstateras att det på lägenheten den tidpunkt då stödet fastställs finns färre stödberättigande djur än vad som uppgivits, sänks djurantalet på grundval av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet blir större. Om skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet i förhållande till det faktiska djurantalet är över 40 procent, antecknas djurantalet som noll för dagen då djuren räknas eller för perioden för fastställande av annat stöd.

Om produktionssättet i fråga om djuren inte uppfyller kravet på gängse produktionssätt enligt 10 § 2 mom. 2 punkten, beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stöden för husdjursskötsel.

21 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för växthusproduktion

Om den växthusareal som uppgivits i ansökan är större än den faktiska arealen, sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska arealen blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den anmälda och den faktiska arealen i förhållande till den faktiska arealen är över 20 procent.

Om det i ansökan uppgivits att växthusen uppfyller tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet men det vid tillsynen konstateras att de berättigar till ett lägre stöd per enhet sänks stödet.

Stödet för växthusproduktion betalas inte för en produktionsareal om det konstateras att den i 11 § 2 mom. 2 punkten avsedda jordbrukarseden inte har iakttagits. Om produktionsarealen överskrider 50 procent av den sammanlagda arealen av växthusen som konstaterats vid tillsynen beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för växthusproduktion.

22 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för lagring av trädgårdsprodukter

Om lagermängderna i en ansökan eller i en separat anmälan som gäller lagermängderna uppgivits vara större än de faktiska lagermängderna sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan de uppgivna och de faktiska lagermängderna blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska lagermängden i förhållande till den faktiska lagermängden är över 20 procent.

Om ett lager i en ansökan eller i en separat anmälan som gäller lagermängder har uppgivits uppfylla tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet, men det vid tillsynen konstateras att lagret berättigar till ett lägre stöd per enhet, sänks stödet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för lagring av trädgårdsprodukter.

23 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp

Om de lagermängder som uppgivits i ansökan är större än de faktiska lagermängderna sänks stödet så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan de uppgivna och de faktiska lagermängderna blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den anmälda och den faktiska lagermängden är över 20 procent.

Om den sökande gett oriktiga eller vilseledande uppgifter om ursprunget för någon skogsbärs- eller skogssvampsart som uppgivits i ansökan, beviljas inget stöd för lagring av produkten i fråga.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp.

24 §
Tillsynspåföljder i fråga om andra stöd

Beträffande de stöd som avses i 15 § iakttas vad som föreskrivs i 16 § 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stödformen eller stödtypen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Ansökningsförfarande

Stöd som avses i denna lag skall sökas skriftligen hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, arbetskrafts- och näringscentralen eller länsstyrelsen på Åland.

Ansökan eller en annan handling som hänför sig till ansökan som sänts per post anses vara inlämnad i tid om den adresserad till behörig myndighet är poststämplad senast den sista dagen av den utsatta tiden.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om ansökningstiderna samt om de myndigheter till vilka ansökan sänds.

26 §
Betalning av produktionsstöd för mjölk genom förmedling av mejeriet

Produktionsstödet för mjölk kan utan ansökan betalas till producenten på grundval av den mjölkmängd som levererats till mejeriet, genom förmedling av det mejeri som mottar mjölken.

På produktionsstödet för mjölk tillämpas inte bestämmelserna om sänkning och förvägran av stöd i 17 och 20 § när det betalas via mejeriet.

27 §
Beviljande av undantag

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från andra villkor som föreskrivs i 3 § 2 mom. 2 punkten än det som gäller ålder. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall särdragen hos företagsformen, tidigare stödberättigande produktion samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från det villkor som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall den sökandes möjlighet att på ett rimligt avstånd skaffa tillräckligt med åkrar som lämpar sig för odling, idkande av husdjursskötsel i syfte att förvärva inkomster samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från de tekniska krav i fråga om växthusens konstruktion som avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall de växter som odlas, byggnadsmaterialens lämplighet samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Ändring i beslut som jord- och skogsbruksministeriet fattat med stöd av denna paragraf får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

28 §
Överföring av besittning

Stöd som avses i denna lag kan beviljas till lägenhetens nya innehavare om besittningsrätten till gårdens jordbruksmark vid generationsväxling eller på annat sätt har överförts senast den dag som föreskrivs särskilt.

Vid överföring av besittningsrätten som sker på grund av att den sökande avlidit efter att ansökan lämnats in anses den nya innehavaren uppfylla de i 3 § föreskrivna villkoren i fråga om den sökande, om den tidigare innehavaren har uppfyllt villkoren då stödansökan lämnades in.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om närmare villkor och tidpunkter för överföring av besittningen av en hel gård eller enskilda åkerskiften, om förfarandena vid överföring av besittningen av en hel gård, om överföring av besittningen av basskiften samt om andra motsvarande omständigheter.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

30 §
Övergångsbestämmelse

Ärenden som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft avgörs i enlighet med den lag som gällde då ansökan inlämnades.

RP 168/2001
JsUB 15/2001
RSv 201/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.