1558/2001

Givet i Åbo den 11 maj 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 1 kap. 3 § 2 mom. och 5 kap. 8 §, av dem 5 kap. 8 § sådan den lyder i kyrkomötets beslut (114/1996), samt

fogas till 1 kap. 4 § ett nytt 2 mom., till 5 kap. 8 § ett nytt 2 mom. samt till 23 kap. 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Kyrkans bekännelse och medlemmar

3 §

Om inte något annat följer av religionsfrihetslagen (267/1922) upptas ett barn som är rätt döpt samt den som hör till en annan evangelisk-luthersk kyrka och även den som hör till en annan kristen kyrka eller ett annat religionssamfund och uppnått föreskriven ålder och rätt döpts som medlem i kyrkan på basis av en anmälan, om kyrkomötet har godkänt ett avtal om medlemskap i kyrkan med kyrkan eller religionssamfundet i fråga.


4 §

En medlem i en annan kristen kyrka eller i ett annat religionssamfund har rätt att bli delaktig av kyrkans heliga handlingar och församlingens övriga verksamhet, att verka som fadder samt att predika i gudstjänsten och att biträda vid nattvardens utdelning på samma grunder som en medlem av kyrkan, om kyrkomötet har godkänt ett avtal om detta med kyrkan eller religionssamfundet i fråga.

5 kap.

Prästämbetet

8 §

Biskopen och domkapitlet beslutar huruvida en präst som tillhör någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet religionssamfund skall berättigas att förvalta prästämbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sökanden skall avlägga de prov som nämns i 4 § i detta kapitel samt avge löfte enligt 6 §. Dessutom skall iakttas vad som ovan föreskrivs om förutsättningarna för ordination. Har prästen i fråga inte tidigare blivit prästvigd i en evangelisk-luthersk kyrka eller i en sådan kyrka som har nattvardsgemenskap med den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, skall denna ordineras till prästämbetet.

Om kyrkomötet har godkänt ett avtal med en annan kristen kyrka eller ett annat religionssamfund om ömsesidigt godkännande av prästämbetet skall en präst i kyrkan eller religionssamfundet i fråga för att få forvalta prästämbetet avlägga endast de prov som avses i 4 § i detta kapitel.

23 kap.

Kompletterande bestämmelser

5 §

En präst som avses i 25 kap. 12 § 2 mom. kyrkolagen och sköter kyrkoherdens prästerliga uppgifter är skyldig att vara närvarande vid kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Han har rätt att vid dem samt vid sammanträden i en sektion av kyrkorådet och i en direktion delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet. Under hans mandatperiod sköter domkapitlet de uppgifter som med stöd av 6 kap. 12 § 1 mom. ankommer på kyrkoherden.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Åbo den 11 maj 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.