1554/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 20 april 2000 om titlar (381/2000) 4 § 2 mom. 2 punkten, 5 § 2 och 3 mom. och 7 och 9 § samt bilaga 1 till förordningen som följer:

4 §
Framställning om förläning av titel

Framställningen skall göras skriftligen. Till framställningen skall fogas


2) en förbindelse av den som gör framställningen att betala skatten för titeln,


5 §
Handläggning av titelärenden

För handläggningen av titelärenden finns vid statsrådets kansli en titelnämnd som lämnar republikens president förslag till avgörande i titelärenden.

Angående titeln utges som expedition ett öppet brev av republikens president, för vilket tas ut skatt enligt lagen om skatt för titlar (1388/2001).

7 §
Nya titlar

Utan hinder av 2 § kan en framställning som avses i 4 § gälla också en ny titel. Då skall den betalningsförbindelse som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten täcka skatten för titeln.

9 §
Presidentens rätt till avvikelse

Republikens president kan avvika från det som bestäms i 4 § och 5 § 1 och 2 mom., dock inte från det som i 4 § 2 mom. 2 punkten bestäms om förbindelse att betala skatt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Paavo Lipponen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.