1542/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 a kap. 3 § samt den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. och 12 § 2 mom., sådana de lyder, 14 a kap. 3 § i lag 483/1992 samt 11 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i lag 362/2001, som följer:

14 a kap.

Konkurrens och marknadsföring

3 §

Om Försäkringsinspektionen anser att en konkurrensbegränsning har sådana skadliga verkningar som avses i 9 § lagen om konkurrensbegränsningar i ett ärende där nämnda lag skall tillämpas, skall Försäkringsinspektionen vidta åtgärder för att undanröja dem. Har Försäkringsinspektionen inte genom förhandlingar lyckats undanröja konkurrensbegränsningens skadliga verkningar och har en eventuell uppmaning från Försäkringsinspektionen inte följts, skall den göra en framställning om att konkurrensbegränsningen skall behandlas i marknadsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.