1540/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) den finska språkdräkten i 52 § 2 mom., 52 § 3 mom. samt 53 § som följer:

52 §
Besvärsförbud i fråga om förbud och säkringsåtgärder

I ärenden som avses i 1 mom. och vari produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen har förelagt vite eller hot om tvångsutförande dömer marknadsdomstolen ut vitet och beslutar om verkställighet av hotet på ansökan av den som har förelagt det.

53 §
Ändringssökande i marknadsdomstolens beslut

Om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut föreskrivs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.