1536/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 7 kap. 1 § 5 mom. och den finska språkdräkten i 2 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 7 kap. 1 § 5 mom. sådant det lyder i lag 19/1994, som följer:

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §

Konstaterar finansinspektionen att någon vid marknadsföringen av värdepapper har förfarit på ett sätt som kan antas strida mot konsumentskyddslagen (38/1978), skall finansinspektionen meddela konsumentombudsmannen ärendet. Innan finansinspektionen för ett sådant ärende till marknadsdomstolen skall finansinspektionen begära konsumentombudsmannens utlåtande.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.