1528/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs hur ärenden som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten marknadsdomstolslagen (1527/2001) blir anhängiga och behandlas vid marknadsdomstolen.

Om behandlingen av ärenden i marknadsdomstolen kan föreskrivas särskilt genom lag.

2 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) konsumentskyddslagen (38/1978),

2) lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978),

3) lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993),

4) lagen om Konsumentverket (1056/1998),

5) värdepappersmarknadslagen (495/1989),

6) kreditinstitutslagen (1607/1993),

7) lagen om placeringsfonder (48/1999),

8) lagen om andelslag (247/1954),

9) lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998),

10) lagen om indrivning av fordringar (513/1999),

11) alkohollagen (1143/1994),

12) lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976),

13) lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000),

14) lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

15) lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

16) lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

17) lagen om försäkringsmäklare (251/1993),

18) någon annan lag.

2 kap.

Behandlingen av ärenden

3 §
Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av

1) konsumentskyddslagen, lagen om Konsumentverket, 13 § 1 mom. lagen om indrivning av fordringar eller lagen om televisions- och radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,

2) 2 kap. 8 a § konsumentskyddslagen på ansökan av en näringsidkare,

3) lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet på ansökan av den näringsidkare som ett i lagens 1―3 § avsett förfarande riktas mot eller vars verksamhet det kan skada eller vars affärshemlighet, tekniska förebild eller tekniska anvisning en annan näringsidkare har utnyttjat eller röjt i strid med lagens 4 §, eller på ansökan av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen,

4) lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare på ansökan av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen eller på ansökan av den näringsidkare mot vilken tillämpningen av avtalsvillkoret riktas,

5) värdepappersmarknadslagen och lagen om placeringsfonder på ansökan av Finansinspektionen,

6) kreditinstitutslagen på ansökan av ett kreditinstitut,

7) lagen om andelslag på ansökan som kan göras av en sparkasseinspektör som avses i 18 § lagen om andelslag eller på ansökan av en registrerad förening som bevakar medlemsplacerarnas intressen och av vars medlemmar minst hälften är medlemsplacerare,

8) 13 § 2 mom. lagen om indrivning av fordringar på ansökan av den näringsidkare mot vilken ett i lagens 4 § avsett förfarande riktas eller på ansökan av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen.

Ett ärende som gäller utdömande av vite som har förelagts för att förstärka ett förbud blir emellertid i fall som avses i 1 mom. 2 punkten anhängigt på ansökan av konsumentombudsmannen och i fall som avses i 1 mom. 6 punkten på ansökan av Finansinspektionen.

4 §
Subsidiär rätt att anhängiggöra ärenden

Om konsumentombudsmannen vägrar att till marknadsdomstolen föra ett ärende som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten och som gäller förbud mot en marknadsföringsåtgärd, ett avtalsvillkor eller ett indrivningsförfarande, kan ansökan göras av en registrerad förening som bevakar löntagarnas eller konsumenternas intressen.

Om Finansinspektionen beslutar att ett förfarande vid marknadsföring eller förvärv av värdepapper, ett ärende som gäller utländskt fondföretags marknadsföring av andelar i strid med 150 § lagen om placeringsfonder eller ett ärende som gäller förbjudande av avtalsvillkor inte skall föras till marknadsdomstolen, kan ansökan göras av en registrerad förening som bevakar placerarnas intressen.

5 §
Anhängiggörande vid förbudsförfarande

I lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande föreskrivs om utländska organisationers och myndigheters rätt att anhängiggöra ärenden vid marknadsdomstolen. Enligt nämnda lag blir ett ärende anhängigt vid marknadsdomstolen på ansökan av en utländsk organisation eller myndighet.

6 §
Anhängiggörande i ärenden som gäller försäkringsbranschen

Ärenden som behandlas enligt lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar samt lagen om försäkringsmäklare anhängiggörs i marknadsdomstolen på ansökan av det finska eller utländska försäkringsbolag eller på ansökan av den finska eller utländska försäkringsförening eller försäkringsmäklare som Försäkringsinspektionens förbudsbeslut riktas mot.

Ett ärende som gäller utdömande av vite som förelagts för att förstärka Försäkringsinspektionens förbud blir anhängigt på ansökan av Försäkringsinspektionen.

7 §
Anhängiggörande av ärenden som gäller alkohol- och tobaksreklam

Ärenden som avses i alkohollagen och lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning blir anhängiga i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs särskilt.

8 §
Ansökan

I ansökan skall uppges

1) den näringsidkares eller den persons namn, hemort och adress mot vilken yrkandet riktas,

2) yrkandet och grunderna för detsamma,

3) de fakta och de handlingar som sökanden åberopar,

4) sökandens namn och kontaktuppgifter.

Om ärendet anhängiggörs efter ett myndighetsbeslut skall till ansökan även fogas beslutet i original eller som kopia samt ett bevis över dagen för delfåendet.

Sökanden eller sökandens ombud skall underteckna ansökan.

9 §
Delgivning av ansökan

Marknadsdomstolen skall delge ansökan den näringsidkare eller den person mot vilken yrkandet riktas. Om ansökan gäller ett beslut eller ett föreläggande av en myndighet, skall ansökan dessutom delges den myndighet vars beslut eller föreläggande ansökan gäller.

Marknadsdomstolen skall i delgivningen uppmana mottagaren att bemöta ansökan inom utsatt tid. Bemötandet skall innehålla ett yttrande om sökandens yrkanden och grunderna för det. I bemötandet skall även nämnas de fakta som bemötandet grundar sig på samt uppges de bevis som den som avger bemötandet åberopar.

Delgivningen skall verkställas på det sätt som föreskrivs i 11 kap. 3 och 4 § rättegångsbalken.

10 §
Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen skall genast delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentombudsmannen skall inom 30 dagar efter att han fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om Konsumentverket har för avsikt att vidta åtgärder med anledning av ärendet.

Meddelar konsumentombudsmannen att han kommer att vidta åtgärder skall marknadsdomstolen uppskjuta de förberedande åtgärderna till dess att konsumentombudsmannen meddelar att han har avslutat behandlingen av ärendet.

Om konsumentombudsmannen för ärendet till marknadsdomstolen för behandling, skall näringsidkarens eller näringsidkarföreningens ansökan upptas till behandling i samband därmed.

11 §
Delgivning av ansökan som gäller sparkassa

Marknadsdomstolen skall delge sparkasseinspektören en sådan ansökan av en förening som avses i 3 § 1 mom. 7 punkten.

12 §
Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande

Marknadsdomstolen skall genast delge konsumentombudsmannen, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Kommunikationsverket, Finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen en ansökan som avses i 5 § och som gäller ärenden som hör till respektive tillsynsmyndighet.

Den myndighet som har fått del av ansökan skall ges tillfälle att bli hörd, om detta inte i onödan fördröjer avgörandet av ärendet.

13 §
Behandling av en ansökan om temporärt förbud

Ansökan om föreläggande av temporärt förbud i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten skall upptas till behandling vid marknadsdomstolens sammanträde senast den åttonde dagen efter att ansökan inkom.

Ett ärende som gäller föreläggande av temporärt förbud kan upptas till behandling även om kallelse till behandlingen inte har kunnat delges den som förbudsyrkandet riktas mot.

14 §
Förberedelse

Före den egentliga behandlingen skall ett ärende förberedas under ledning av marknadsdomstolens överdomare eller en marknadsrättsdomare så att det kan avgöras utan dröjsmål.

Förberedelsen kan vara skriftlig eller muntlig. Under förberedelsen skall särskilt eftersträvas att stridiga omständigheter hålls isär från omständigheter som skall anses vara ostridiga.

15 §
Sammanträde

Till marknadsdomstolens sammanträde skall kallas sökanden och motparten samt övriga personer och tillsynsmyndigheter i partsställning. Har ärendet blivit anhängigt på ansökan av en näringsidkare enligt 3 § 1 mom. 2 punkten är konsumentombudsmannen den tillsynsmyndighet som skall kallas till sammanträdet.

Om sökanden uteblir från sammanträdet, avskrivs ärendet. Om motparten uteblir kan ärendet avgöras trots dennes utevaro.

Ärendet kan avskrivas genom ett beslut av ordföranden vid sammanträdet om parterna har meddelat att de har kommit överens i ärendet i dess helhet eller om parterna i övrigt har meddelat att de inte längre har sådana krav på varandra som omfattas av marknadsdomstolens behörighet.

Kallelsen till sammanträdet delges i enlighet med 11 kap. 3 och 4 § rättegångsbalken.

16 §
Utredning av ärenden

Marknadsdomstolen kan i ett ärende inhämta utredningar på eget initiativ samt ålägga näringsidkaren att lämna sådana uppgifter som behövs för ärendets utredning. Ingen får dock förpliktas att röja en affärs- eller yrkeshemlighet om inte särskilda skäl föreligger. Ett åläggande kan förenas med vite.

Det kan bestämmas att ärendet skall behandlas inom stängda dörrar enligt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984).

Vid behandlingen av ärenden iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i tvistemål.

17 §
Beslut

Marknadsdomstolens beslut skall innehålla en redogörelse för ärendet, motivering och domslut.

Om beslutet innehåller ett förbud eller en förpliktelse att vidta en rättelseåtgärd skall i beslutet anges vem förbudet eller förpliktelsen gäller samt den tidpunkt från vilken förbudet eller förpliktelsen skall iakttas.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Delgivning av beslut

Om beslutet inte avkunnas, skall det delges genom stämning eller förfarandet med mottagningsbevis. Om delgivningen inte trots försök har kunnat verkställas och detta beror på någon av de omständigheter som avses i 11 kap. 7―9 § rättegångsbalken, kan delgivning verkställas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som till denna del föreskrivs i 11 kap. rättegångsbalken.

19 §
Ersättning av statens medel

Till den som hörts i marknadsdomstolen som vittne eller sakkunnig i ärenden som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 4 § 1 mom. och 5 § betalas av statens medel ersättning enligt vad som bestäms i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972).

Marknadsdomstolen kan i sitt beslut ålägga en annan part än konsumentombudsmannen eller en utländsk myndighet eller organisation som avses i 5 § att ersätta staten för kostnader enligt 1 mom. som har betalts av statens medel.

20 §
Parternas kostnader

Parterna svarar själva för sina rättegångskostnader i marknadsdomstolen. I ärenden som gäller lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet tillämpas likväl rättegångsbalkens bestämmelser om ersättning för rättegångskostnader.

Om avgifter som marknadsdomstolen tar ut föreskrivs särskilt. Av parterna eller av dem som har kallats att höras tas inte ut expeditionslösen för protokollsutdrag eller beslut.

21 §
Ändringssökande

Ändring i marknadsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta domstolen, om denna med stöd av 30 kap. 3 § rättegångsbalken beviljar besvärstillstånd.

Fullföljdsskriften, som skall innehålla tillståndsansökan och de besvär som anförs, skall tillsammans med marknadsdomstolens beslut lämnas in till marknadsdomstolens registratorskontor. På förfarandet vid sökande av besvärstillstånd och behandlingen av ärendet tilllämpas i övrigt vad som i 30 kap. rättegångsbalken föreskrivs om fullföljd i ärenden som hovrätten handlagt i andra instans.

Marknadsdomstolens beslut verkställs på det sätt som föreskrivs om verkställighet av en lagakraftvunnen dom. Högsta domstolen kan emellertid besluta att ett beslut inte får verkställas tills vidare eller att en påbörjad verkställighet skall avbrytas.

Vid extraordinärt ändringssökande iakttas i tillämpliga delar vad som i 31 kap. rättegångsbalken föreskrivs om tvistemål. Även klagan skall likväl anföras hos högsta domstolen.

22 §
Ärendenas brådskande natur

De ärenden som avses i denna lag skall behandlas i brådskande ordning.

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

24 §
Övergångsbestämmelser

Ärenden som är anhängiga vid marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft behandlas av den nyinrättade marknadsdomstolen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Temporära beslut och andra åtgärder som har vidtagits av marknadsdomstolens ordförande eller av marknadsdomstolen förblir i kraft till dess att den nyinrättade marknadsdomstolen avgör ärendet eller bestämmer något annat.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.