1527/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Marknadsdomstolslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Behörighet

1 §
Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992),

2) lagen om offentlig upphandling (1505/1992),

3) lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001),

4) någon annan lag.

Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i Helsingfors.

2 kap.

Personal

2 §
Ledamöter

Marknadsdomstolen har en överdomare och som övriga ledamöter marknadsrättsdomare.

Överdomaren leder domstolen och svarar för dess resultat.

3 §
Behörighetsvillkor för och utnämning av ledamöter

Bestämmelser om behörighetsvillkor för och utnämning av överdomaren och marknadsrättsdomarna finns i lagen om utnämning av domare (205/2000). Överdomaren och marknadsrättsdomarna förutsätts dessutom vara förtrogna med konkurrens- eller marknadsföringslagstiftningen.

4 §
Sakkunnigledamöter

Utöver de lagfarna ledamöterna deltar i behandlingen i marknadsdomstolen sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla, på det sätt som närmare bestäms i denna lag, genom förordning av justitieministeriet och i domstolens arbetsordning om olika grupper av ärenden.

5 §
Behörighetsvillkor för och förordnande av sakkunnigledamöter

Statsrådet förordnar till marknadsdomstolen för en mandattid om fyra år ett tillräckligt antal sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. Blir en sakkunnigledamots plats ledig under mandattiden, skall en efterträdare utses för återstoden av tiden. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt samma bestämmelser som för innehavare av domartjänst.

Sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogna med konkurrensrätt, upphandling, ekonomiska vetenskaper, näringslivet eller ekonomiska frågor.

Sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogna med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor.

6 §
Domared och domarförsäkran

Marknadsdomstolens ledamöter och sakkunnigledamöter skall svära domared eller avge domarförsäkran i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 1 kap. 6 a och 7 § rättegångsbalken, om de inte har gjort det tidigare.

7 §
Marknadsrättssekreterare

Vid marknadsdomstolen finns ett tillräckligt antal marknadsrättssekreterare. Behörighetsvillkor för marknadsrättssekreterare är juris kandidatexamen.

Om utnämning av marknadsrättssekreterare föreskrivs närmare genom förordning av justitieministeriet.

3 kap.

Behandling av ärenden

8 §
Sektioner

Marknadsdomstolen är uppdelad på sektioner på det sätt som närmare anges i domstolens arbetsordning. Sektionerna sköter främst behandlingen av ärenden som hör till området för antingen konkurrens- och upphandlingslagstiftningen eller den marknadsrättsliga lagstiftningen.

9 §
Domförhet

I marknadsdomstolen får en lagfaren ledamot ensam fatta beslut i sådana fall då besvär, en ansökan eller de yrkanden som framförts i ett ärende har återtagits i sin helhet eller då ett ärende avvisas eller avskrivs. En lagfaren ledamot får ensam besluta om temporära förbud och om behövliga åtgärder som hänför sig till förberedelse. Till marknadsdomstolens sammansättning kan då också höra högst två andra ledamöter, om detta är motiverat av skärskilda skäl.

I övriga fall är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter. I behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten skall utöver de lagfarna ledamöterna dessutom delta minst en och högst tre sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

I fråga om ärenden som avses i 1 § 1 mom. 2―4 punkten kan, om ärendets natur så kräver, ett i 2 mom. nämnt antal sakkunnigledamöter delta i behandlingen. Marknadsdomstolen är dessutom domför i en sammansättning där två ledamöter och högst två sakkunnigledamöter deltar i behandlingen, om rättspraxis är vedertagen i de ärenden som skall avgöras.

Ordföranden vid sammanträdet utser, med beaktande av den sakkunskap som krävs vid behandlingen av ett ärende, de sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla att delta i behandlingen enligt grunder som närmare bestäms genom förordning av justitieministeriet och i domstolens arbetsordning.

10 §
Förstärkt sammanträde

Marknadsdomstolen kan hålla förstärkt sammanträde som är domfört med fyra ledamöter och högst fyra sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

11 §
Överföring till förstärkt sammanträde

För att säkerställa en enhetlig rättskipning kan överdomaren överföra ett rättskipningsärende till förstärkt sammanträde, om ärendet kan vara av principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag eller om avgörandet skulle innebära avvikelse från tidigare praxis.

När överdomaren beslutar att ett ärende skall överföras till förstärkt sammanträde skall han eller hon samtidigt utse de ledamöter och sakkunnigledamöter som skall delta i behandlingen av ärendet. De ledamöter och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av ärendet deltar i behandlingen av ärendet också vid det förstärkta sammanträdet.

12 §
Behandling av förvaltningsärenden i plenum

I marknadsdomstolen hålls plenum för behandling av förvaltningsärenden. Marknadsdomstolen är härvid domför i en sammansättning där överdomaren eller dennes ställföreträdare är ordförande och minst tre av domstolens ledamöter deltar i avgörandet.

Bestämmelser om behandling av ärenden i plenum utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

13 §
Förberedelse

De lagfarna ledamöterna i marknadsdomstolen ansvarar för förberedelsen av ärendena. Marknadsrättssekreterarna deltar i förberedelsen enligt de lagfarna ledamöternas anvisningar.

14 §
Förfarandet i marknadsdomstolen

Om förfarandet i marknadsdomstolen vid behandlingen av ärenden gäller vad som föreskrivs särskilt.

Ändring i marknadsdomstolens beslut söks på det sätt som föreskrivs särskilt.

15 §
Behandlingens offentlighet

Vid behandlingen av ärenden i marknadsdomstolen tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). Muntlig förhandling skall ske inom stängda dörrar i ärenden som avses i 1 § 1 mom.1 och 2 punkten, i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka marknadsdomstolen beslutar att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Tjänsteåtal

Marknadsdomstolens överdomare, marknadsrättsdomare och övriga ledamöter samt marknadsrättssekreterare åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

17 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstolen ordnas utfärdas i domstolens arbetsordning, som fastställs av överdomaren.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/1978) jämte ändringar.

Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om marknadsdomstolen eller konkurrensrådet gäller sedan denna lag har trätt i kraft den nyinrättade marknadsdomstolen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

19 §
Anhängiga ärenden

Ärenden som är anhängiga vid marknadsdomstolen och konkurrensrådet när denna lag träder i kraft överförs för behandling i den nyinrättade marknadsdomstolen.

20 §
Personalarrangemang

Marknadsdomstolens överdomare förordnas när denna lag träder i kraft att sköta den nyinrättade marknadsdomstolens överdomartjänst högst för en tid som utgår samtidigt som mandattiden för den tidigare överdomartjänsten.

Marknadsdomstolens övriga tjänstemän samt deras tjänster överförs när denna lag träder i kraft till den nyinrättade marknadsdomstolen genom beslut av justitieministeriet. Överföringen av en tjänst förutsätter inte tjänstemannens samtycke.

De tjänstemän vid handels- och industriministeriet, som har utnämnts tills vidare och som har ställts till konkurrensrådets förfogande, samt deras tjänster, överförs när denna lag träder i kraft till den nyinrättade marknadsdomstolen genom beslut av justitieministeriet. För överföring av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.