1526/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 51 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 1 § 1 mom. samt 3, 6 och 7 §,

sådana de lyder, 51 kap. 1 § 1 mom. samt 3 och 7 § i lag 475/1999 och 6 § i sistnämnda lag och i lag 973/1999, som följer:

51 kap.

Om värdepappermarknadsbrott

1 §
Missbruk av insiderinformation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper

1) genom att för egen eller för någon annans räkning överlåta eller förvärva sådana värdepapper, eller

2) genom att direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana värdepapper,

skall för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.


3 §
Kursmanipulation

Den som

1) gör vilseledande köp- eller säljanbud eller skenavslut eller ger ett uppdrag som gäller sådana anbud eller avslut, eller vidtar andra därmed jämförbara vilseledande åtgärder rörande värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper, eller

2) lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som har samband med sådana värdepapper

i syfte att manipulera prisnivån på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper och med utnyttjande därav bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning,

skall för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Definitioner

Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på.

Med insiderinformation avses i detta kapitel sådan information som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper och som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde eller pris. Som insiderinformation betraktas inte sådan för enskilt bruk avsedd information som har uppkommit genom en sammanställning av offentliga uppgifter.

Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på standardiserade optioner eller terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt på derivatavtal som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper. Vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper skall även tillämpas på standardiserade optioner och terminer och på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer och vars underliggande egendom utgörs av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper. Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel skall tillämpas på standardiserade optioner eller terminer samt på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper, oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av den underliggande egendom som avses i derivatavtalet eller om kompenserande gottgörelse.

7 §
Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel tillämpas inte på sådan offentlig handel med värdepapper i fråga om vilken de bestämmelser i värdepappersmarknadslagen som gäller missbruk av insiderinformation enligt de regler som fastställts med stöd av 3 kap. 13 § 2 mom. eller enligt 14 § 2 mom. i samma kapitel inte skall tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.