1525/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 16 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 340/2000, samt

fogas till 3 kap., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1207/1998 och i nämnda lag 340/2000, en ny 2 a § som följer:

3 kap.

Garantikapital

2 a §

En försäkringsförenings värdepapper får inte tas upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).

När en försäkringsförenings värdepapper bjuds ut till allmänheten skall det uppges att värdepapperen inte kan tas upp till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen.

16 kap.

Särskilda stadganden

8 §

Den som uppsåtligen

1) är mellanhand för någon annan i syfte att kringgå en bestämmelse i denna lag eller i stadgarna om begränsning av rösträtten,

2) bryter mot vad denna lag föreskriver om utarbetande av revisionsberättelse,

3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 c § överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall utarbetas av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,

5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,

6) utdelar föreningens medel i strid med denna lag,

7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 10 §, eller

8) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 1 mom. att ta upp en försäkringsförenings värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.