1522/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 53 och 81 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 53 § 2 mom. samt 81 § 1 och 6 mom. som följer:

53 §

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts. Teckningspriset för en fondandel skall betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset så att fördelningen av olika slag av värdepapper vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper specificerade placeringsverksamheten och värdepapperens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som getts mot dem.


81 §

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en motsvarande utländsk sammanslutning eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.


Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.