1519/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 4 §, 12 § 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 2 mom., rubriken för 26 § och 26 § 1 mom., rubriken för 26 a § och 26 a § 1 mom. samt 27 § 2 mom.,

av dessa 4 §, 12 § 1 mom., 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § sådana de lyder i nämnda lag 1073/1996, 15 § 1, 2 och 4 mom., 26 § 1 mom. samt rubriken för 26 a § och 26 a § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 795/2000 samt 27 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1386/1995, som följer:

4 §
Förteckningar

Över ägarna av sådana värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen och som hör till värdeandelssystemet skall hos värdepapperscentralen för emittenternas räkning föras aktieägarförteckningar för varje emittent och andra motsvarande ägarförteckningar.

Hos värdepapperscentralen förs förteckningar över ägarna av sådana värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 och 6 punkten värdepappersmarknadslagen. Hos värdepapperscentralen skall också föras en förteckning över dessa värdeandelars antal.

12 §
Värdepapperscentralens koncession

Statsrådet skall på ansökan bevilja ett finskt aktiebolag koncession att verka som värdepapperscentral, om bolaget visar att det sannolikt kan hantera alla värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet och att det tillförlitligt och på ett sätt som tryggar värdeandelssystemets ändamålsenliga utveckling kan sköta alla de uppgifter som 13 § föreskriver. Koncession kan beviljas endast under förutsättning att sökanden bedöms ha ekonomiska och tekniska resurser att verka som värdepapperscentral samt en tillförlitlig organiserad förvaltning och en tillräcklig risktäckningskapacitet. Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådet skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om koncessionsansökan. Statsrådet kan efter att ha hört sökanden uppställa villkor och begränsningar i fråga om koncessionen.


15 §
Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs

I värdepapperscentralens regler skall meddelas föreskrifter om

1) principerna för datakommunikationen mellan värdepapperscentralen och de kontoförande instituten, om identifikationssignum för värdeandelar och rättsinnehavare samt om övriga gemensamma rutiner inom värdeandelssystemet,

2) de kontoförande institutens minimiöppettider,

3) förfarandet vid utredande av fel och oklarheter inom registeringsverksamheten,

4) data- och registersäkerhetsrutiner som skall iakttas inom de kontoförande institutens verksamhet samt om förvaring av de kontoförande institutens beslutsdokument eller kopior av dem,

5) uppgifter som skall lämnas i ansökan om auktorisation som kontoförande institut, samt om

6) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på värdepapperscentralen fullgörs.

Värdepapperscentralens regler fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom sex månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och handläggning av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Före fastställelsen skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen om ansökan. Om Finlands Bank ger ett avböjande utlåtande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del. För att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i föreskrifter i de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen.


Värdepapperscentralen skall se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att värdepapperscentralens regler, föreskrifter och anvisningar iakttas inom värdepapperscentralen. Dessutom skall värdepapperscentralen se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att de kontoförande instituten och deras underinstitut iakttar bestämmelserna om värdepapperscentralens verksamhet samt de med stöd av dem utfärdade reglerna, föreskrifterna och anvisningarna. Värdepapperscentralen skall underrätta finansinspektionen om att ett kontoförande institut eller dess underinstitut förfar på ett sätt som uppenbart strider mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna. De kontoförande instituten, deras underinstitut och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster skall på begäran ge värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som behövs för fullgörandet av tillsynsplikten enligt denna paragraf.

25 §
Aktier och värdeandelar som jämställs med dem

På anhållan av en emittent kan värdepapperscentralen godkänna att andra aktier än de som nämns i 1 mom. samt andra värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen överförs till värdeandelssystemet. En aktie eller andel som ensam eller tillsammans med andra aktier eller andelar medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet får dock inte överföras till värdeandelssystemet.

26 §
Andelar i masskuldebrevslån och andra värdeandelar

Om överföring till värdeandelssystemet av andra värdepapper än sådana som avses i 25 § beslutar värdepapperscentralen på ansökan av emittenten. Värdepapperscentralen skall före beslutet underrätta Finlands Bank, ifall det är fråga om en ansökan som har betydelse för skötseln av bankens lagstadgade uppgifter.


26 a §
Överföring av skuldebrev och andra värdepapper till värdeandelssystemet

Om emittentens ansökan gäller något annat värdepapper än ett sådant som avses i 25 §, skall värdepapperscentralen i sitt beslut enligt 26 § bestämma den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överföras till värdeandelssystemet. Värdepapperscentralen kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall registreras i värdeandelssystemet och om registreringsförfarandet när värdepapperet överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall värdepapperscentralen kontrollera att emittenten, i ett avtal som emittenten har ingått med ett eller flera kontoförande institut eller på något annat sätt, har säkerställt att alla ägare av värdepapperet har möjlighet att få sin rätt registrerad i värdeandelssystemet.


27 §
Emissionskonto

På emissionskontot skall de uppgifter noteras som enligt lag borde anges på det värdepapper som utfärdas för värdeandelen samt det antal värdeandelar som emitteras. För värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen skall på emissionskontot dessutom antecknas förfallodagar, eventuell säkerhet för lånet, låneräntan eller eventuell annan gottgörelse som skall betalas för lånet, återbetalningsvillkor och andra väsentliga villkor för lånet samt på vilket sätt lånevillkoren hålls allmänt tillgängliga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i denna lag för fattandet av beslut enligt 12 och 15 § tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Värdepapperscentralen skall komplettera sina regler i överensstämmelse med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.