1516/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 4 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 4 § 5 mom. som följer:

4 §
Skatteobjekt ock skattskyldig

Skatt skall inte betalas för överlåtelse av fas-tighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten då det grundar sig på ändring av samfundsform eller på fusion eller sådan fission av samfund som innebär att det fissionerande samfundet upplöses om arrangemanget genomförs enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund. Vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också på överlåtelse av fastighet till ett i 90―92 § sparbankslagen (1502/2001) eller ett i 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsett kreditinstitut som skall bildas för att fortsätta verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.