1502/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Sparbankslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på sparbanker. Den tillämpas dessutom på sparbanksaktiebolag, enligt vad om föreskrivs i 6 kap.

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsedda depositionsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet.

2 §

En sparbank kan bildas av minst tio sammanslutningar eller stiftelser eller av minst tjugo fysiska personer. Den som är försatt i konkurs, har meddelats näringsförbud eller är omyndig får inte vara stiftare.

Minst hälften av stiftarna skall vara bosatta i, eller om de är juridiska personer, ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte finansinspektionen beviljar banken tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över banken eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

3 §

I en sparbanks stiftelseurkund skall nämnas

1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort och postadress,

2) grundkapital,

3) den tid inom vilken grundkapitalet skall betalas in, samt

4) när och hur bankens konstituerande stämma skall hållas.

4 §

En sparbank skall ha stadgar med bestämmelser om

1) bankens firma,

2) den kommun i Finland som är bankens hemort,

3) grundkapitalets och en eventuell grundfonds storlek eller, om grundkapitalet eller grundfonden kan nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, dess minimi- och maximibelopp, varvid minimibeloppet skall utgöra minst en fjärdedel av maximibeloppet, samt det nominella beloppet av en grundfondsandel,

4) hur sparbanksstämma skall sammankallas och vilka ärenden som skall behandlas på den, om bankens principaler skall väljas av sparbanksstämman,

5) antalet principaler, deras mandattid och avgångsålder, förfarandet vid val av principaler och de villkor på vilka insättarna samt grundfondsandelsägarna har rätt att delta i valet, principalernas behörighet, tiden för principalernas ordinarie möten samt om vem som skall sammankalla mötet och hur detta skall ske,

6) förvaltningsrådets uppgifter, antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter i förvaltningsrådet samt deras mandattid och avgångsålder, ifall banken har ett förvaltningsråd,

7) antalet eller minimi- och maximiantalet styrelsemedlemmar och eventuella suppleanter samt deras mandattid och avgångsålder,

8) styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt verkställande direktörens och dennes ställföreträdares rätt att höra till förvaltningen för ett annat affärsföretag,

9) hur granskningen av bankens skötsel och förvaltning skall ordnas,

10) hur förvaltningen vid bankens driftställen skall ordnas,

11) vilka som har rätt att teckna bankens firma,

12) den tid inom vilken bokslutet skall överlämnas till revisorerna,

13) antalet revisorer och revisorssuppleanter och deras mandattid, samt om

14) användningen av överskott då banken upplöses.

5 §

När en sparbank ansöker om koncession skall det visas att grundkapitalet har tecknats. Grundkapitalet skall tecknas i stiftelseurkunden eller i en teckningslista som innehåller en kopia av stiftelseurkunden. Stiftarna beslutar om godkännande av teckningen.

6 §

Den konstituerande stämman skall fatta beslut om att bilda sparbanken.

Vid den konstituerande stämman skall

1) stiftarna lägga fram stiftelseurkunden i original, samt

2) beslutas när principalerna skall väljas, om detta inte bestäms i stiftelseurkunden.

7 §

Inom sex månader från beslutet om bildandet av sparbanken skall detta anmälas för registrering, enligt vad som föreskrivs särskilt. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar i sparbankens styrelse om att det föreskrivna grundkapitalet har inbetalts.

Om sparbanken inte har anmälts för registrering inom den i 1 mom. angivna tiden, förfaller bildandet. Bildandet förfaller också i det fall att registrering av banken har förvägrats. Styrelsemedlemmarna svarar solidariskt för återbetalningen av inbetalda belopp av det tecknade grundkapitalet och grundfonden jämte uppkommen avkastning, efter att kostnaderna för anskaffningen av koncessionen och för registreringen har dragits av.

8 §

Före registreringen kan sparbanken inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser och inte heller söka, kära eller svara vid domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i ärenden som gäller bildandet av sparbanken och sparbankens koncession samt annars vidta åtgärder för att få betalning för de tecknade beloppen av grundkapitalet och grundfonden.

Då en förpliktelse har uppkommit genom en åtgärd som har vidtagits på sparbankens vägnar innan denna registrerats, är de som deltagit i och beslutat om åtgärden solidariskt ansvariga för förpliktelsen. Ansvaret för en förpliktelse som följer av stiftelseurkunden eller har uppkommit efter den konstituerande stämman övergår dock på sparbanken efter att denna har registrerats.

9 §

Principalmötet beslutar på förslag av styrelsen om ändring av sparbankens stadgar. Förslaget har godkänts om minst två tredjedelar av principalerna är närvarande vid mötet och enhälligt omfattat förslaget utan ändringar. I annat fall skall frågan för slutligt avgörande hänskjutas till ett nytt principalmöte som hålls tidigast en månad därefter. En stadgeändring som omfattas av minst två tredjedelar av de vid detta möte närvarande principalerna anses ha blivit godkänd av principalerna.

Ett beslut om en stadgeändring som innebär begränsning av den rätt till sparbankens vinst som redan utgivna grundfondsandelar medför, kräver samtycke av samtliga grundfondsandelsägare.

En ändring av sparbankens stadgar träder i kraft då den har registrerats.

2 kap.

Eget kapital

10 §

Sparbankens bundna egna kapital består av grundkapitalet och reservfonden samt av en eventuell uppskrivningsfond och grundfond.

11 §

Grundkapitalet återbetalas inte. Grundkapitalet får användas för täckande av bankens förluster till den del som det fria egna kapital som den fastställda balansräkningen utvisar, reservfonden och de övriga för ändamålet avsedda fonderna, avsättningarna eller reserverna inte förslår.

Reservfonden får användas för täckande av bankens förluster till den del som den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar samt de övriga för ändamålet avsedda fonderna, avsättningarna och reserverna inte förslår. Reservfonden får dessutom användas för ökning av grundkapitalet och grundfonden samt för sådan inlösning som avses i 71 § 1 mom.

Uppskrivningsfonden får användas endast för ökning av grundfonden.

12 §

Sparbanken kan genom beslut av principalerna öka grundkapitalet genom överföring av medel från reservfonden, högst till det belopp som styrelsen har föreslagit.

Ökningen av grundkapitalet skall anmälas för registrering utan dröjsmål, dock senast ett år efter beslutet.

Grundkapitalet anses ha blivit ökat då ökningen har registrerats.

13 §

Sparbanken kan genom beslut av principalerna inrätta en grundfond, om så föreskrivs i stadgarna och om bankens eget kapital uppgår till minst en miljon euro.

En stadgebestämmelse eller en stadgeändring som förutsätter att grundfonden registreras eller att den registrerade grundfonden ökas eller nedsätts skall anmälas för registrering och registreras först samtidigt som grundfonden registreras, ökas eller nedsätts.

Grundfonden uppdelas på grundfondsandelar som alla skall vara lika stora.

Grundfonden kan betalas tillbaka endast med stöd av 113 § 2 mom., då banken upplöses, eller då en grundfondsandelsägare med stöd av 71 §, 83 § 2 mom. eller 89 § 5 mom. har rätt till inlösning av grundfondsandelen.

14 §

Sparbankens samtliga grundfondsandelar medför lika rätt i banken. I stadgarna kan dock bestämmas att det finns grundfondsandelar av olika slag eller att sådana kan utges. Samtidigt skall anges skillnaderna mellan de olika slagen av grundfondsandelar samt antalet grundfondsandelar av varje slag.

I stadgarna kan bestämmas att vissa slag av grundfondsandelar i angiven ordning kan omvandlas till grundfondsandelar av något annat slag. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering. En grundfondsandel har omvandlats då registreringen har skett.

15 §

En grundfondsandelsägare har rätt

1) att delta i fondemission enligt 32 §,

2) till vinstutdelning enligt 41 §,

3) att delta i val av principaler enligt 43 § 3 mom., om så bestäms i sparbankens stadgar,

4) att kräva att grundfondsandelen löses in enligt 71 §,

5) till en andel av grundfonden vid upplösning av banken enligt 113 §,

6) att tillsammans med andra grundfondsandelsägare få principalmötet sammankallat enligt 44 § 3 mom. eller att få ett ärende upptaget till behandling vid mötet enligt 44 § 4 mom., om de innehar minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar,

7) att klandra principalernas beslut i sådana fall som nämns i 59 §, samt

8) att klandra sparbankens slutredovisning i sådana fall som nämns i 115 §.

16 §

Den som har tecknat en grundfondsandel skall ges ett grundfondsbevis som är ställt till en namngiven person och kan avse flera grundfondsandelar. Ett grundfondsbevis kan endast ges en grundfondsandelsägare som har införts i grundfondsandelsboken. Grundfondsbevis får inte ges ut förrän grundfonden eller ökningen av den har registrerats och grundfondsandelen betalts i sin helhet.

I grundfondsbeviset skall anges sparbankens firma, slaget av grundfondsbevis och dess ordningsnummer samt grundfondsandelens nominella belopp. Beviset skall dateras och undertecknas av styrelsen eller av en person som styrelsen har bemyndigat. Namnteckningen får vara tryckt eller framställd på något annat jämförbart sätt.

På begäran av en grundfondsandelsägare skall styrelsen mot en skälig avgift dela upp eller sammanslå grundfondsbevis.

17 §

Innan ett grundfondsbevis ges ut kan sparbanken ge ut ett interimsbevis som är ställt till en namngiven person och avser en eller flera grundfondsandelar samt innehåller ett villkor om att grundfondsbeviset kan ges ut endast mot återlämnande av interimsbeviset. Beviset skall på begäran förses med en anteckning om betalningar som har erlagts för grundfondsandelen.

18 §

En grundfondsandel kan utan begränsningar överlåtas och förvärvas. Efter ett beslut om ökning av grundfonden kan rätten att teckna nya grundfondsandelar överlåtas separat.

En sparbank eller dess dotterföretag får inte mot vederlag förvärva en annan sparbanks grundfondsandelar eller egna eller moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt.

Bestämmelserna i 2 mom. och i 24 a § kreditinstitutslagen utgör inte något hinder för att sparbanken, då den enligt 60 § 3 mom. övertar ett aktiebolag, på grundval av fusionen förvärvar eller som pant tar emot en grundfondsandel som tillhör aktiebolaget och inte heller något hinder för att sparbanken löser in en grundfondsandel enligt 71 § 1 mom. eller på auktion ropar in en för sin fordran utmätt grundfondsandel. En av sparbanken förvärvad grundfondsandel skall säljas så snart detta kan ske utan förlust, om den inte har dragits in genom nedsättning av grundfonden. En grundfondsandel som har förvärvats i samband med övertagande av ett aktiebolag eller i enlighet med 71 § skall dock säljas inom två år efter förvärvet.

19 §

Då ett grundfondsbevis eller interimsbevis överlåts eller pantsätts skall de bestämmelser om löpande skuldebrev som ingår i 13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev (622/1947) tillämpas. Vid tillämpningen av dem skall den som innehar grundfondsbeviset eller interimsbeviset och som enligt vad sparbanken antecknat på handlingen är införd som ägare i grundfondsandelsboken jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. i lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrev gällande.

20 §

Sparbankens styrelse skall föra bok över bankens samtliga grundfondsandelar (grundfondsandelsbok). I boken antecknas grundfondsandelarna i nummerföljd, dagen för utgivandet samt ägarens fullständiga namn, yrke, medborgarskap och postadress.

Över grundfondsandelsägarna skall föras en alfabetisk förteckning (förteckning över grundfondsandelsägare) som skall innehålla de personuppgifter som nämns i 1 mom. samt uppgifter om det antal grundfondsandelar som var och en äger.

Om det finns olika slag av andelar i grundfonden skall av grundfondsandelsboken framgå till vilket slag varje grundfondsandel hör.

Grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare skall hållas framlagda för allmänheten på sparbankens huvudkontor. Var och en har rätt att mot ersättande av bankens kostnader få en kopia av hela eller en del av boken och förteckningen.

21 §

Om förvärvaren av ett grundfondsbevis har anmält sitt förvärv till sparbanken och på ett tillförlitligt sätt styrkt detta samt visat att föreskriven överlåtelseskatt har betalats, eller om banken har fått anmälan om någon annan förändring i de förhållanden som har antecknats i grundfondsandelsboken, skall dessa utan dröjsmål antecknas i grundfondsandelsboken och i förteckningen över grundfondsandelsägare. Anteckningen skall dateras.

Om den senaste överlåtelsen av ett grundfondsbevis har tecknats på grundfondsbeviset eller interimsbeviset in blanco, skall den nya ägarens namn antecknas i beviset innan förvärvet antecknas i förteckningen och boken. På ett grundfondsbevis eller interimsbevis som har uppvisats för banken skall antecknas att det har blivit noterat samt datum då detta har skett.

Sparbankens utbetalning av vinstandelar och utgivning av nya grundfondsbevis är giltiga om mottagaren är en ägare eller rättsinnehavare som är införd i grundfondsandelsboken, utom i det fall att banken visste eller borde ha vetat att betalningen görs eller grundfondsbeviset utges till fel person.

22 §

Förvärvaren av ett grundfondsbevis har inte rätt att utöva de rättigheter i sparbanken som tillkommer en grundfondsandelsägare, förrän han eller hon har införts i grundfondsandelsboken eller hos banken anmält sitt förvärv och styrkt detta.

Sparbanken skall på begäran göra anteckning i grundfondsandelsboken om var och en som kan visa att han eller hon genom pantsättning, enligt uppdrag eller på grund av någon annan omständighet har rätt till vinst som sparbanken delar ut eller till nya grundfondsandelar då grundfonden ökas. Anteckningen skall strykas då det visas att rätten har upphört.

23 §

Om ägaren av en grundfondsandel med stöd av 113 § 2 mom. får betalning för den skiftesandel som grundfondsandelen berättigar till, skall detta utan dröjsmål antecknas på grundfondsbeviset. På beviset skall också antecknas om det har makulerats eller om dess nominella belopp har ökats eller minskats utan betalning.

På ett grundfondsbevis skall också antecknas om det ersätter ett annat grundfondsbevis som har dödats.

24 §

Om ett grundfondsbevis enligt denna lag skall förses med en anteckning eller om det enligt principalmötets beslut om grundfondsbevis skall bytas ut mot två eller flera bevis, kan sparbanken innehålla den vinstandel som faller ut på grundfondsbeviset tills det har visats upp i detta syfte.

25 §

Grundfonden kan ökas genom att grundfondsandelar tecknas mot betalning eller genom att deras nominella belopp ökas mot betalning (nyemission) eller genom utgivning av grundfondsandelar eller ökning av andelarnas nominella belopp utan betalning (fondemission).

26 §

Principalmötet beslutar i den ordning som bestäms i 9 § om ökning av grundfonden på förslag av styrelsen. I ett beslut om nyemission skall nämnas

1) det belopp med vilket grundfonden skall ökas eller det lägsta och det högsta beloppet för ökningen,

2) av vilka slag de nya grundfondsandelarna är, om det i banken finns eller kan finnas andelar av olika slag,

3) vem som har rätt att teckna grundfondsandelar,

4) teckningstiden samt den kortare tid, minst en månad från teckningstidens början, inom vilken de som har rätt att teckna grundfondsandelar kan utöva sin rätt,

5) en grundfondsandels nominella belopp samt det belopp som skall betalas för andelen,

6) den tid inom vilken grundfondsandelarna skall betalas, samt

7) den grund enligt vilken de grundfondsandelar bjuds ut till teckning för vilka teckningsrätten inte har använts inom utsatt tid, samt den grund enligt vilken grundfondsandelarna vid överteckning skall fördelas, om inte sparbankens styrelse ges beslutanderätt i dessa frågor.

Om ökningsbeslutet till sitt innehåll avviker från vad som nämns i möteskallelsen, skall de som enligt beslutet har rätt att teckna grundfondsandelar utan dröjsmål underrättas om beslutet på det sätt som gäller kallelse till principalmöte. Samtidigt skall det meddelas hur de som vill utöva sin rätt skall förfara. Teckningstiden börjar inte löpa förrän detta har meddelats.

Styrelsens förslag till beslut om ökning av grundfonden skall hållas framlagt på sparbankens huvudkontor under minst en vecka före principalmötet samt läggas fram vid detta. I förslaget skall nämnas det belopp varmed grundfonden ökas.

Om något bokslut inte behandlas vid mötet skall följande handlingar fogas till förslaget:

1) kopior av handlingarna som gäller det senaste bokslutet, försedda med anteckning om det beslut om vinst eller förlust som fattats vid principalmötet,

2) styrelsens redogörelse för händelser som har väsentlig betydelse för bankens ställning och som har inträffat efter bokslutet, samt

3) ett utlåtande av revisorerna och av förvaltningsrådet, om banken har ett sådant, om redogörelsen.

Ökningen av grundfonden skall anmälas för registrering utan dröjsmål, dock senast ett år efter beslutet. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga styrelsemedlemmar om att det belopp som har betalts för den ökning som skall registreras innehas av banken, samt revisorernas intyg om saken.

En förutsättning för registreringen är att ökningen stämmer överens med ökningsbeslutet och att hela ökningsbeloppet har betalts till sparbanken.

Grundfonden anses ha blivit ökad då ökningen har registrerats.

27 §

Teckning av grundfondsandelar skall ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av grundfonden. Kopior av sparbankens stadgar samt av de handlingar som har lagts fram till påseende enligt 26 § skall fogas till teckningslistan eller hållas framlagda för tecknarna på en plats som nämns i listan.

28 §

Det belopp som skall betalas för en grundfondsandel får inte understiga andelens nominella belopp. Beloppet skall betalas i pengar.

Vid en ökning av grundfonden genom nyemission får de nya grundfondsandelarna tecknas till ett belopp som är lägre än det nominella beloppet under förutsättning att skillnaden mellan de nya andelarnas sammanlagda nominella belopp och det belopp som skall betalas för dem överförs till grundfonden från reservfonden eller från någon annan för ändamålet avsedd fond. Om skillnaden överstiger en fjärdedel av de nya grundfondsandelarnas nominella belopp, är beslutet giltigt endast om det har fattats i den ordning som föreskrivs i 9 §.

Om det belopp som har erhållits för grundfondsandelarna överstiger det nominella beloppet, skall det överskjutande beloppet överföras till reservfonden.

29 §

Om det belopp som skall betalas för en grundfondsandel inte betalas i tid, och senast inom en månad efter styrelsens betalningsuppmaning, kan styrelsen förklara andelen förverkad. Betalningsuppmaningen, varav skall framgå påföljden av försummelsen, skall sändas till den betalningsskyldige om sparbanken känner till dennes adress. I annat fall skall uppmaningen publiceras i en tidning med spridning på bankens hemort.

Styrelsen kan låta någon annan överta en förverkad grundfondsandel jämte betalningsskyldighet eller, om inrättandet eller ökningen av grundfonden inte har registrerats, makulera andelen.

Om en grundfondsandel förklaras förverkad eller om full betalning inte fås heller av den nya tecknaren, skall den som har tecknat den förverkade grundfondsandelen i ersättning till sparbanken betala en tiondedel av det fulla priset för grundfondsandelen.

30 §

Om inte grundfondsandelar till ett antal som motsvarar det i beslutet om ökning av grundfonden angivna lägsta antalet har blivit tecknade inom teckningstiden, har ökningsbeslutet förfallit. Likaså förfaller ett sådant beslut om ändring av sparbankens stadgar som har fattats under förutsättning att grundfonden ökas. Det belopp som har betalts för de tecknade andelarna skall härvid genast återbetalas.

31 §

Ifall en anmälan om ökning av grundfonden inte har gjorts inom den i 26 § angivna tiden eller om registrering har förvägrats, gäller 30 §.

Grundfondsandelarna medför rätt till vinstutdelning och till annan rätt i sparbanken räknat från den dag då ökningen registreras, om inte något annat bestäms i ökningsbeslutet. Denna rätt uppkommer dock senast ett år efter registreringen.

32 §

För en fondemission kan användas reservfonden, uppskrivningsfonden eller andra för ändamålet inrättade fonder.

I beslutet om fondemission skall nämnas det belopp som enligt 1 mom. skall avsättas till grundfonden, de nya grundfondsandelarnas antal och slag samt, om andelarnas nominella belopp höjs, det nya nominella beloppet.

33 §

Om den som på grund av en fondemission har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte inom fem år efter att ökningsbeslutet registrerades har gjort anspråk på beviset, kan sparbanken uppmana honom eller henne att ta emot det vid äventyr att han eller hon mister det. Uppmaningen skall sändas till den som har rätt till grundfondsbeviset om banken känner till hans eller hennes namn och adress, samt publiceras i en tidning med spridning på bankens hemort. Om den som har rätt till grundfondsbeviset inte anmäler sig inom ett år från uppmaningen, kan det nya grundfondsbeviset säljas för hans eller hennes räkning på offentlig auktion eller genom fondbörsens förmedling. Efter försäljningen har den som har rätt till grundfondsbeviset endast rätt till de genom försäljningen influtna medlen, efter att kostnaderna för uppmaningen och försäljningen har dragits av. Medel som inte har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller banken.

34 §

Principalmötet eller, med dettas bemyndigande, förvaltningsrådet kan besluta om upptagande av skuldebrevslån på villkor att långivarna har rätt att helt eller delvis byta ut sina skuldebrev mot sparbankens grundfondsandelar (konvertibla skuldebrev) eller att teckna nya grundfondsandelar mot betalning (optionslån). I det sistnämnda fallet kan det bestämmas att långivarna skall få ett särskilt bevis som är undertecknat i enlighet med 16 § 2 mom. och som innehåller teckningsvillkoren samt en uppmaning att överlämna beviset till sparbanken i samband med att andelarna tecknas (optionsbevis).

35 §

I beslutet om upptagande av lån skall nämnas lånets belopp eller maximibelopp, tiden och villkoren för utbyte av skuldebrev eller för teckning av grundfondsandelar samt den rätt som innehavarna av skuldebrev eller optionsbevis har i det fall att grundfondskapitalet ökas eller nedsätts innan skuldebreven byts ut eller grundfondsandelarna tecknas, ett nytt lån mot konvertibla skuldebrev eller nytt optionslån emitteras, eller sparbanken upplöses eller upphör genom fusion. Även övriga lånevillkor skall nämnas i beslutet om inte styrelsen får i uppdrag att bestämma dem.

Bestämmelserna i 26 och 27 § skall i tillämpliga delar iakttas vid framläggande av förslag till upptagande av lån och beslut av principalmötet.

Villkoren för utbyte av skuldebrev får inte bestämmas så att det belopp som skall betalas för skuldebreven understiger det sammanlagda nominella beloppet av grundfondsandelar mot vilka skuldebreven kan bytas ut, om inte skillnaden täcks genom betalning som skall erläggas i samband med utbytet.

36 §

Teckning av nya grundfondsandelar enligt villkoren för optionslån skall ske på en teckningslista som innehåller principalmötets beslut om upptagandet av lånet. Kopior av stadgarna och av bokslutshandlingarna för det senaste bokslutet jämte anteckning om principalernas beslut om vinst eller förlust skall fogas till teckningslistan eller hållas framlagda för tecknarna på en plats som nämns i listan.

Bestämmelserna i 28―30 § skall på motsvarande sätt tillämpas på betalningen av grundfondsandelar.

37 §

När tiden för teckning av lånet har gått ut skall sparbanken utan dröjsmål för registrering anmäla det belopp varmed grundfonden kan ökas genom utbyte av skuldebrev eller genom nyemission samt den tid inom vilken utbytet av skuldebrev eller teckningen av grundfondsandelar kan ske.

När tiden för utbytet eller för teckningen av grundfondsandelar har gått ut skall utan dröjsmål för registrering anmälas hur många grundfondsandelar som har givits i utbyte mot skuldebrev eller tecknats i enlighet med villkoren för optionslånet. Om tiden för utbyte eller för teckning av grundfondsandelar är längre än ett år skall anmälan utan dröjsmål göras efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken skuldebrev har bytts ut eller grundfondsandelar tecknats.

En förutsättning för registreringen är vid utbyte av skuldebrev att sparbanken har fått minst ett belopp som motsvarar det sammanlagda nominella beloppet av de anmälda grundfondsandelarna, samt vid nyemission att de nya grundfondsandelarna har blivit helt betalda. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga styrelsemedlemmar att sparbanken innehar det belopp som betalts för den ökning som skall registreras. Till anmälan skall även fogas ett intyg av sparbankens revisorer över att bestämmelserna ovan om betalning har iakttagits.

Grundfonden har blivit ökad med det sammanlagda nominella beloppet av de anmälda grundfondsandelarna när ökningen har registrerats.

38 §

Grundfondsbevis får inte ges ut förrän ökningen har registrerats enligt 37 § 4 mom.

De nya grundfondsandelarna medför rätt till vinst och andra rättigheter i sparbanken från den dag då ökningen registreras enligt 37 § 4 mom., om inte något annat bestäms i lånevillkoren. Dessa rättigheter uppkommer dock senast ett år efter utbytet eller efter att grundfondsandelarna har blivit helt betalda.

39 §

Vid nedsättning av grundkapitalet och grundfonden iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 26 §. Nedsättningsbeslutet är giltigt endast om nedsättningen görs för att täcka en sådan av den fastställda balansräkningen framgående förlust för vilken avsättningarna och reserverna, det fria egna kapitalet och reservfonden inte förslår.

Grundfonden nedsätts genom sänkning av grundfondsandelarnas nominella belopp. Stadgarna skall ändras på motsvarande sätt.

40 §

Beslut om nedsättning av grundkapitalet, reservfonden och grundfonden i syfte att täcka fastställda förluster förfaller om det inte anmäls för registrering inom en månad.

Vid nedsättning av grundkapitalet, reservfonden eller grundfonden i syfte att täcka en fastställd förlust får beslut om vinstutdelning under de tre år som följer efter registreringen fattas endast med tillstånd av registermyndigheten, om inte de ovan nämnda posterna av det egna kapitalet sammanlagt har ökats med minst nedsättningsbeloppet. I fråga om registermyndighetens tillstånd gäller i tillämpliga delar 73 § 3 mom. och 74 §. Vad som i de nämnda lagrummen föreskrivs om borgenärer skall vid tillämpningen av detta moment inte tillämpas på insättare.

41 §

Som sparbankens vinst får, om inte något annat följer av 40 § 2 mom. eller av 38 § eller 81 § kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen föreslaget belopp som inte överstiger det sammanlagda beloppet av den vinst som framgår av den för den senaste räkenskapsperioden fastställda balansräkningen och sparbankens övriga fria egna kapital, med avdrag för förlust som balansräkningen utvisar, andra poster som enligt 2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsättningarna och reserverna samt skillnaden mellan de gjorda och planenliga avskrivningarna i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapitalet, samt med det belopp som enligt lagen eller stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan som vinstandel delas ut endast vinst och annat fritt eget kapital som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden.

Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden, för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller för kapitallån eller läggs till sparbankens egna fria kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål. Vinstmedel får dock inte utan finansinspektionens samtycke användas för sådana sparfrämjande eller allmännyttiga ändamål som avses i detta moment förrän understödslån som sparbanken erhållit ur den säkerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen har återbetalts jämte ränta.

En sparbank som är moderföretag i en koncern får inte, oavsett att vinstutdelning enligt 1 och 2 mom. vore tillåten, som vinst dela ut belopp som överskrider det sammanlagda beloppet av vinsten enligt den fastställda koncernbalansräkningen för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för förlust som koncernbalansräkningen utvisar, med övriga icke utdelningsbara poster som avses i 2 mom., med det belopp till vilket de i koncernföretagens bokslut gjorda avsättningarna och reserverna enligt 5 kap. 15 § bokföringslagen och skillnaden mellan de gjorda och planenliga avskrivningarna i koncernbokslutet har tagits upp i det fria egna kapitalet samt med det belopp som enligt lag eller enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat.

3 kap.

Förvaltning

42 §

Sparbankens förvaltning sköts av principaler, som företräder insättarna och eventuella grundfondsandelsägare, samt av en styrelse och en verkställande direktör. Sparbanken kan dessutom ha ett förvaltningsråd.

Principalerna utser styrelsen och denna utser verkställande direktören. Om sparbanken har ett förvaltningsråd utses detta av principalerna. Förvaltningsrådet utser styrelsen samt dess ordförande och vice ordförande samt, om så bestäms i stadgarna, verkställande direktören.

Minst hälften av styrelsemedlemmarna samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte finansinspektionen beviljar banken tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över banken eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara principal, medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen och inte heller verkställande direktör.

Vad som i denna lag bestäms om styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på styrelsens suppleanter och på ställföreträdaren för verkställande direktören.

43 §

Sparbankens principaler väljs enligt vad som bestäms i bankens stadgar av sparbanksstämman, av principalmötet eller genom poströstning.

Insättare som uppfyller de villkor som enligt 4 § 5 punkten bestäms i stadgarna har alltid rösträtt vid val av principaler. Varje insättare har en röst.

I bankens stadgar kan grundfondsandelsägarna ges rätt att delta i valet av principaler. Varje grundfondsandelsägare har i så fall en röst, om inte stadgarna ger rätt att rösta med fler än en röst.

Principalerna skall vara minst tolv. En principals mandattid kan bestämmas till högst sex år och ordnas så att högst hälften av principalerna är i tur att avgå samtidigt. En principal får inte vara medlem i bankens förvaltningsråd eller styrelse och inte heller verkställande direktör.

Flertalet av principalerna skall då de väljs vara röstberättigade insättare i banken.

En principal som är i tur att avgå kvarstår i sitt uppdrag tills en ny principal lagligen har utsetts i hans eller hennes ställe. Om en principal avgår eller avlider eller om han eller hon förlorar sin behörighet innan mandattiden har gått ut, skall vid första val av principaler som förrättas därefter utses en ny principal i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

44 §

Sparbankens principaler skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande. Principalerna skall sammanträda till ordinarie möte minst en gång varje år.

Kallelse till principalmötet skall sändas minst fyra veckor och, om inte längre tid fastställs i stadgarna, senast en vecka före mötet. Om beslutsfattandet i en fråga som skall behandlas vid principalmötet hänskjuts till fortsatt möte, skall särskild kallelse till detta sändas om mötet hålls mer än fyra veckor senare. Om en förutsättning för ett besluts giltighet enligt stadgarna är att beslutet fattas vid två principalmöten, får kallelsen till det senare mötet inte sändas förrän det tidigare har hållits. I kallelsen skall nämnas det beslut som fattades vid det tidigare mötet.

Extra principalmöte skall hållas om principalernas ordförande eller vice ordförande, bankens förvaltningsråd eller styrelse anser att det behövs eller om någon av bankens revisorer eller en tredjedel av principalerna eller ett sådant antal vid val av principaler röstberättigade insättare som motsvarar minst en tredjedel av antalet principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar, hos styrelsen skriftligen yrkar detta för behandling av ett uppgivet ärende. Kallelse till mötet skall sändas inom 14 dagar efter att insättarna eller grundfondsandelsägarna har framställt sitt yrkande. Om kallelse inte har sänts inom den nämnda tiden skall länsstyrelsen på ansökan av en insättare eller grundfondsandelsägare ge sökanden rätt att sammankalla mötet på bankens bekostnad.

Insättare eller grundfondsandelsägare som avses i 3 mom. har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid principalmötet, om ett skriftligt krav lämnas till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen.

45 §

Principalmötet är beslutfört då minst en tredjedel av principalerna och åtminstone sex principaler är närvarande.

Som beslut vid principalmötet gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande biträder eller om rösterna faller lika den åsikt som ordföranden omfattar, om inte kvalificerad majoritet krävs enligt denna lag eller enligt stadgarna. Vid val anses den som får flest röster ha blivit vald. Principalmötet kan dock före valet besluta att den som får mera än hälften av de avgivna rösterna blir vald. Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.

En principal får endast personligen utöva sin yttrande- och rösträtt vid principalmötet.

46 §

Principalerna skall se till att banken sköts med sakkunskap och omsorg enligt lag och stadgarna.

Principalerna skall, om saken inte enligt 48 § hör till förvaltningsrådet

1) utse medlemmarna i förvaltningsrådet eller styrelsen och skilja dem från sitt uppdrag,

2) årligen välja revisorer,

3) fastställa principalernas, förvaltningsrådsmedlemmarnas och styrelsemedlemmarnas samt revisorernas arvoden,

4) fastställa allmänna anvisningar för bankens verksamhet i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga,

5) fastställa anvisningar för hur förvaltningsrådets och styrelsens beslut skall antecknas,

6) på styrelsens framställning besluta om inrättande av en grundfond,

7) på styrelsens framställning besluta om utdelning av vinst på grundfondsandelarna,

8) på styrelsens framställning besluta om grundfondsemission,

9) behandla bankens verksamhetsberättelse, fastställa bankens resultaträkning och balansräkning samt eventuellt koncernbokslut ävensom besluta om de åtgärder som vinsten eller förlusten enligt fastställd balansräkning eller, i en moderbank, koncernbalansräkningen ger anledning till,

10) besluta om ansvarsfrihet för förvaltningsrådet och styrelsens medlemmar och för verkställande direktören, samt

11) behandla de övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

47 §

I sparbankens stadgar kan bestämmas att ett förvaltningsråd skall tillsättas. Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem medlemmar. Det skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande.

Innan medlemmar och suppleanter utses till förvaltningsrådet skall de ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

48 §

Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av sparbanken och till principalmötet ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen. Styrelsen och verkställande direktören skall ge förvaltningsrådet och dess medlemmar de upplysningar som dessa anser vara nödvändiga för skötseln av sitt uppdrag. En medlem av förvaltningsrådet skall begära upplysningarna vid förvaltningsrådets sammanträde. I stadgarna kan bestämmas att förvaltningsrådet beslutar i ärenden som avser en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av sparbankens organisation. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Förvaltningsrådet skall välja styrelsen och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och övriga till den högsta ledningen hörande personer samt beslutar om deras löneförmåner. Om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av principalmötet samt att sammankalla principalmötet föreskrivs i 44 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter än de som nämns i denna lag.

Principalerna, styrelsemedlemmarna och verkställande direktören får inte höra till förvaltningsrådet. I fråga om förvaltningsrådet samt dess medlemmar och suppleanter gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 49 § 2―4 mom., 52 § 2 och 3 mom. samt 53 § föreskrivs om styrelsen samt dess medlemmar och suppleanter.

49 §

Sparbankens styrelse skall bestå av minst tre medlemmar. Mandattiden för en styrelsemedlem skall fastställas i stadgarna. Mandattiden kan antingen vara tidsbestämd eller fortgå tillsvidare. Mandattiden upphör vid utgången av det möte eller sammanträde där nyval förrättas, om inte något annat bestäms i stadgarna eller beslutas då den nya medlemmen väljs. Innan en styrelsemedlem och suppleant utses skall denne ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Sparbankens styrelse skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och en vice ordförande, om inte något annat bestäms i stadgarna eller något annat har beslutats vid valet av styrelse. Vid lika röstetal inom styrelsen väljs ordföranden genom lottning. Sparbankens verkställande direktör får vara styrelseordförande endast om banken har ett förvaltningsråd.

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är medlem av styrelsen, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden om inte styrelsen för ett visst fall bestämmer något annat.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande och av minst en av styrelsen därtill utsedd medlem. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

50 §

En styrelsemedlem kan avgå före mandattidens slut. Anmälan om förtida avgång skall göras till styrelsen och, om den avgående medlemmen inte har valts av principalmötet, även till förvaltningsrådet. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som har utsett medlemmen.

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 42 § angivna behörighet för uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på principalmötet och styrelsen är beslutför med sina återstående medlemmar och suppleanter, kan valet uppskjutas till följande principalmöte vid vilket styrelsemedlemmarna också annars skall väljas.

51 §

När en styrelsemedlem och verkställande direktören tillträder sitt uppdrag skall dessa till styrelsen, för införande i en särskild förteckning, anmäla det antal aktier och andelar som de äger i bolag som hör till samma koncern som banken. Förändringar i innehav av aktier och andelar skall likaså anmälas inom en månad. Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller även aktier och andelar som ägs av minderåriga barn i den anmälningsskyldiges vårdnad, ävensom förändringar i sådana innehav. Förteckningen skall hållas framlagd på sparbankens huvudkontor. Var och en har rätt att mot ersättande av bankens kostnader få en kopia av hela eller en del av förteckningen.

52 §

Sparbankens styrelse skall leda bankens verksamhet enligt lag och bankens stadgar.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande, om det inte i stadgarna krävs ett större antal.

Som styrelsens beslut gäller, om det inte enligt stadgarna krävs kvalificerad majoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, vid lika röstetal, som ordföranden omfattar.

53 §

En principal, en styrelsemedlem och verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan honom eller henne och sparbanken. De får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan sparbanken och tredje man, om de av detta kan förmodas ha en väsentlig fördel som kan stå i strid med sparbankens intresse. Vad som här sägs om avtal skall på motsvarande sätt gälla rättegång eller annat förande av talan.

54 §

Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

I stadgarna kan bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören har rätt att teckna firman eller att styrelsen kan ge någon av sina medlemmar, verkställande direktören eller någon annan person sådan rätt. Vad som i 42 § 3 mom. och 53 § föreskrivs om verkställande direktören gäller en firmatecknare som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.

Rätten att teckna firman kan begränsas så att två eller flera personer endast tillsammans har sådan rätt. Någon annan begränsning får inte antecknas i handelsregistret.

Styrelsen kan när som helst återkalla rätten att teckna firman.

55 §

Principalmötet får inte fatta beslut som är ägnade att bereda en grundfondsandelsägare eller någon annan person otillbörlig fördel på bankens, en insättares eller en annan grundfondsandelsägares bekostnad.

Styrelsen, verkställande direktören och andra sådana företrädare för sparbanken som avses i 54 § får inte företa rättshandlingar som är ägnade att bereda en grundfondsandelsägare eller någon annan person otillbörlig fördel på bankens, en insättares eller en annan grundfondsandelsägares bekostnad.

En företrädare för sparbanken får inte iaktta ett av principalmötet eller av något annat av bankens organ fattat beslut som är ogiltigt såsom stridande mot denna lag eller mot stadgarna.

56 §

Sparbankens verkställande direktör skall sköta bankens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bankens verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen har bemyndigat honom eller henne därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bankens verksamhet orsakas väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Verkställande direktören har rätt att företräda banken i ärenden som enligt 1 mom. hör till hans eller hennes uppgifter.

Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på hans eller hennes ställföreträdare.

57 §

En stämning anses ha tillställts sparbanken då den har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som har rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan.

58 §

En rättshandling som på sparbankens vägnar har företagits av en sådan företrädare för sparbanken som avses i 54 § är inte bindande för banken, om

1) företrädaren har handlat i strid med en i denna lag angiven begränsning av sin behörighet,

2) företrädaren har handlat i strid med en begränsning som grundar sig på 54 § 3 mom., eller om

3) företrädaren har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart den omständigheten att befogenhetsbegränsningarna har registrerats och kungjorts.

59 §

Om ett beslut av principalerna inte har kommit till i behörig ordning eller om det annars strider mot denna lag eller mot bankens stadgar, kan en grundfondsandelsägare, styrelsen, en styrelsemedlem eller verkställande direktören väcka talan mot banken för att få beslutet förklarat ogiltigt eller ändrat.

Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Om en grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. har haft godtagbar anledning till dröjsmålet och det vore uppenbart oskäligt mot honom eller henne om beslutet blev gällande, får talan väckas inom ett år efter att beslutet fattades. Om talan inte väcks inom föreskriven tid skall beslutet anses giltigt.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller dock inte, om

1) beslutet är sådant att inte ens ett enigt principalmöte enligt lag kan fatta ett sådant,

2) beslutet enligt lag eller sparbankens stadgar kräver samtycke av samtliga grundfondsandelsägare och något sådant samtycke inte har givits, eller om

3) kallelse till mötet inte har sänts eller om gällande bestämmelser eller föreskrifter om möteskallelse väsentligen har överträtts.

Ett domstolsavgörande varmed principalmötets beslut har förklarats ogiltigt eller ändrats gäller även i förhållande till de grundfondsandelsägare som inte har förenat sig med talan.

Domstolen kan ändra principalmötets beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet borde ha haft.

4 kap.

Fusion

60 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fusion där en sparbank (överlåtande sparbank) fusioneras med en annan sparbank (övertagande sparbank) så att den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande sparbanken.

Fusion kan ske så att

1) den övertagande sparbanken och en eller flera överlåtande sparbanker fusioneras (absorptionsfusion), eller så att

2) minst två överlåtande sparbanker tillsammans bildar en övertagande sparbank (kombinationsfusion).

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. kan ett eller flera aktiebolag fusioneras med en sparbank, om den övertagande sparbanken äger samtliga aktier i det överlåtande aktiebolaget (dotterbolagsfusion). Vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtande sparbank gäller i tillämpliga delar också aktiebolag som avses ovan i detta moment, om inte nedan föreskrivs något annat.

61 §

För en sparbank som bildas genom kombinationsfusion skall ansökas om koncession enligt 10 § kreditinstitutslagen. Till ansökan om koncession skall, utöver vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen, fogas ett av registermyndigheten beviljat tillstånd enligt 73 § att verkställa fusionen. Vid en kombinationsfusion ersätter fusionsplanen den stiftelseurkund som behövs för den sparbank som bildas.

Om de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder sammanlagt uppgår till ett mindre belopp än vad som föreskrivs i 13 § kreditinstitutslagen, skall den sparbank som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder.

62 §

Till den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare kan som fusionsvederlag ges grundfondsandelar i den övertagande sparbanken. Vederlaget kan också bestå av pengar och annan egendom samt av förbindelser.

Optionsrätter, konvertibla skuldebrev eller andra med en grundfondsandelsägares rätt jämställbara rättigheter som har emitterats av den överlåtande sparbanken skall lösas in till gängse pris, om inte något annat har avtalats eller bestämts i stadgarna.

63 §

En fusion kan genomföras trots att den överlåtande sparbanken har försatts i likvidation, om inte egendomen har börjat skiftas för något ändamål som bestäms i stadgarna.

64 §

Styrelserna för de sparbanker som deltar i fusionen skall upprätta en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas.

Fusionsplanen skall uppta

1) de i fusionen deltagande sparbankernas firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,

2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande sparbankens stadgar samt, vid kombinationsfusion, förslag till stadgar för den sparbank som skall bildas samt till förfarande vid val av dess styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,

3) förslag till vederlag till den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare samt till innehavare av rättigheter som avses i 62 § 2 mom.,

4) utredning om kapitallån samt om sådana i 74 § 1 mom. 2 och 3 punkten kreditinstitutslagen avsedda förbindelser vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av tillstånd som avses i 73 §,

5) i fråga om de grundfondsandelar som den överlåtande sparbanken och dess dotterföretag äger i den övertagande sparbanken och dess moderföretag, för varje slag av grundfondsandelar dessas antal och sammanlagda nominella belopp samt den i balansräkningen upptagna anskaffningsutgiften för andelarna,

6) vid absorptionsfusion förslag till nyemission, emission av optionsrätter, upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev och avyttring av egna grundfondsandelar, då detta behövs för betalning av vederlaget samt, vid kombinationsfusion, förslag till grundkapital och eventuellt grundfondskapital i den övertagande sparbanken,

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för skifte av vederlaget,

8) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer en i fusionen deltagande sparbanks förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och av Centralhandelskammaren godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,

9) utredning om orsaken till fusionen samt om grunderna för bestämmande av eventuellt vederlag och därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

10) utredning om den ställning som den överlåtande sparbankens insättare efter fusionen kommer att ha i den övertagande sparbanken, samt

11) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.

Om inte något annat föreskrivs i detta kapitel skall på förslag som avses i 2 mom. 6 punkten tillämpas vad som i 2 kap. bestäms om nyemission, emission av optionsrätter och upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev.

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punkten, om samtliga grundfondsandelsägare och principaler i de sparbanker som deltar i fusionen samtycker till att någon utredning inte uppgörs.

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 2 mom. 3, 6 och 7 punkten och inte heller 9 punkten om utredning för bestämmande av vederlaget och värderingsproblem.

65 §

De sparbanker som deltar i fusionen skall anmäla fusionsplanen för registrering inom en månad efter att planen undertecknades. Vid dotterbolagsfusion skall anmälan göras av moderföretaget. Fusionen förfaller om anmälan inte görs inom den föreskrivna tiden eller om registrering förvägras.

66 §

En eller flera av Centralhandelskammaren godkända revisorer såsom oberoende sakkunnig skall ge utlåtande om fusionsplanen till de sparbanker som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att väsentligt inverka på bedömningen av orsaken till fusionen, värdet av den egendom som övergår till den övertagande sparbanken samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till den övertagande sparbanken skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av sparbankens skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.

Om de i fusionen deltagande sparbankernas samtliga grundfondsandelsägare och principaler samtycker därtill, räcker det att utlåtandet avser den egendom som övergår till den övertagande sparbanken som betalning för nyemissionen och tar ställning till frågan om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder.

Vid en dotterbolagsfusion räcker det att utlåtandet tar ställning till frågan om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder.

67 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje sparbank som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, ifall principalmötet som beslutar om fusionen behandlar fastställande av bokslut, kopior av bokslutshandlingarna för bokslutet i fråga och för bokslutet för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut vilket inte får vara äldre än tre månader och som har upprättats och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om bokslut, ifall det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till det principalmöte som beslutar om fusionen och om mötet inte behandlar fastställande av bokslut,

3) en kopia av den delårsrapport som har upprättats efter det senaste bokslutet, om mellanbokslutet inte gäller rapportperioden,

4) styrelsens redogörelse för sådana händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet eller efter den senaste delårsrapporten och som väsentligt påverkar sparbankens ställning,

5) revisorernas och ett eventuellt förvaltningsråds utlåtande om mellanbokslutet, delårsrapporten och styrelsens redogörelse, samt

6) det utlåtande om fusionsplanen som avses i 66 §.

68 §

Principalmötet beslutar om fusionen. Styrelsen för det överlåtande bolaget kan emellertid besluta om en dotterbolagsfusion.

69 §

Kallelsen till det principalmöte som skall besluta om fusionen kan utfärdas efter att fusionsplanen kungjorts. Kallelsen skall tillställas principalerna tidigast två månader och, om det inte i stadgarna bestäms om en längre tid, senast en månad före principalmötet. I kallelsen skall anges fusionsplanens huvudsakliga innehåll.

Fusionsplanen jämte bilagor skall i minst en månads tid före det principalmöte som beslutar om fusionen hållas framlagd för principalerna och grundfondsandelsägarna på de i fusionen deltagande sparbankernas huvudkontor och omedelbart sändas till de principaler och grundfondsandelsägare som begär det samt framläggas på principalmötet.

70 §

Om inte något annat följer av 68 § skall fusionsbeslutet i en sparbank fattas i den ordning som anges i 9 § 1 mom. Om inte något annat följer av stadgarna gäller det som föreskrivs ovan i detta moment. I stadgarna kan emellertid inte tas in en bestämmelse som lindrar det majoritetskrav som anges i detta moment.

Om fusionsplanen inte godkänns utan ändringar i alla sparbanker som deltar i fusionen förfaller fusionen. Den överlåtande sparbankens principalmöte kan dock ändra fusionsplanens bestämmelse om skifte av vederlaget mellan sparbankens grundfondsandelsägare. Styrelserna i de övriga sparbanker som deltar i fusionen samt den överlåtande sparbankens aktieägare skall utan dröjsmål underrättas om ändringen, på samma sätt som kallelse till principalernas möte utfärdas.

Principalmötets beslut om förkastande av fusionsplanen skall omedelbart anmälas för registrering. Den överlåtande sparbanken skall göra registeranmälan om ändring av fusionsplanen senast när ett sådant verkställighetstillstånd som avses i 73 § söks.

Det principalmöte som beslutar om kombinationsfusion skall också välja styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer för den sparbank som bildas, om inte något annat bestäms i fusionsplanen.

71 §

En grundfondsandelsägare i en överlåtande sparbank, som skriftligen före det principalmöte som har beslutat om fusionen hos banken har anmält att han eller hon motsätter sig fusionsbeslutet, har rätt att inom en månad efter beslutet skriftligen hos styrelsen kräva att sparbanken löser in hans eller hennes grundfondsbevis till gängse pris.

Om någon överenskommelse om inlösningsrätten eller inlösningsvillkoren inte nås skall tvisten lämnas för avgörande av skiljemän, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 16 kap. 5 § lagen om aktiebolag. Vid fastställandet av inlösningspriset beaktas inte omständigheter som har uppkommit efter det principalmöte som beslutat om fusionen. På inlösningspriset skall räknas gängse ränta för tiden mellan delgivningen av yrkandet på skiljeförfarande och fastställandet av inlösningspriset. Grundfondsandelsägaren skall inom tre månader från principalmötet delge Centralhandelskammaren och sparbanken yrkandet på skiljeförfarande. Efter delgivningen av yrkandet har grundfondsandelsägaren endast rätt till inlösningsbeloppet. Om det i ett senare skede av inlösningsförfarandet konstateras att grundfondsandelsägaren inte har rätt till inlösning, har denne dock rätt till vederlag.

Denna paragraf tillämpas också då innehavaren av en sådan andel eller rättighet som avses i 62 § 2 mom. har rätt att yrka inlösning. Inlösningsyrkandet skall dock tillställas sparbanken en månad före den i 74 § 2 mom. avsedda utsatta dagen. Yrkandet på skiljeförfarande skall delges senast denna utsatta dag.

72 §

De sparbanker som deltar i fusionen eller, om det är fråga om en dotterbolagsfusion, den sparbank som är moderföretag skall göra anmälan om fusionen till finansinspektionen. Anmälan, till vilken skall fogas fusionsplanen och de handlingar som avses i 73 § 2 mom., skall tillställas finansinspektionen innan sparbanken ansöker om tillstånd enligt 73 § att verkställa fusionen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Finansinspektionen kan vid fusion som avses i 60 § 2 mom. 1 punkten motsätta sig att fusionen sker före den dag som avses i 74 § 2 mom. genom att underrätta registermyndigheten om detta, i det fall att fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för den övertagande sparbankens fortsatta koncession. Sparbanken skall utan dröjsmål underrättas om att finansinspektionen motsätter sig fusionen.

Besvär över finansinspektionens beslut som avses i denna paragraf skall behandlas i brådskande ordning.

73 §

För verkställande av fusion behövs registermyndighetens tillstånd. Sparbanker skall ansöka om tillstånd inom fyra månader efter att fusionsplanen har godkänts. Vid dotterbolagsfusion skall moderföretaget ansöka om tillståndet. Om ansökan inte görs inom föreskriven tid eller om tillstånd inte beviljas förfaller fusionen.

Till ansökan om tillstånd skall fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten. I protokollet eller protokollsutdraget över den överlåtande sparbankens fusionsbeslut skall för varje andelsslag anges i fråga om hur många grundfondsandelar ett krav som avses i 71 § 1 mom. har framställts.

Registermyndigheten skall bevilja tillstånd under förutsättning att sparbankens borgenärer som avses i 74 § inte motsätter sig ansökan på det sätt som avses i 74 § eller, om de har motsatt sig, under förutsättning att de inte längre motsätter sig eller under förutsättning att de enligt en domstols laga kraft vunna dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Tillstånd till verkställighet av fusionen får inte beviljas om finansinspektionen har motsatt sig fusionen i ett sådant fall som avses i 72 §.

74 §

Registermyndigheten skall utfärda kungörelse på den överlåtande sparbankens borgenärer. Kungörelse skall utfärdas också på den övertagande sparbankens borgenärer, om fusionen enligt det utlåtande som avses i 66 § är ägnad att äventyra betalningen av sparbankens skulder.

I den kungörelse som avses i 1 mom. skall nämnas att en borgenär har rätt att motsätta sig fusionen genom att skriftligen anmäla detta till registermyndigheten inom en månad före den i kungörelsen utsatta dagen. Registermyndigheten skall registrera kungörelsen och underrätta sparbanken om den senast fyra månader före den utsatta dagen samt publicera kungörelsen två gånger i den officiella tidningen, första gången senast tre månader och andra gången senast två månader före den utsatta dagen.

Sparbanken skall senast tre månader före den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sina kända borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i sparbanken eller av sparbankens verkställande direktör utfärdat intyg om att meddelandena sänts ut skall tillställas registermyndigheten senast en månad före den utsatta dagen.

Om en borgenär motsätter sig ansökan skall registermyndigheten omedelbart efter utgången av den tid som reserverats för ändamålet underrätta sparbanken och finansinspektionen om detta.

Om innehavaren av en rättighet som avses i 62 § 2 mom. är berättigad att yrka på inlösning, skall i kungörelsen nämnas också detta samt hur inlösningsrätten skall förbehållas. Kreditinstitutet skall också sända rättsinnehavaren meddelande om kungörelsen så som föreskrivs i 3 mom.

Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av ansökan, om en borgenär och sparbanken tillsammans ber om det senast på den utsatta dagen eller om sparbanken ensam senast på den utsatta dagen ber om det eller om sparbanken visar att den har väckt talan för att få det fastställt att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.

Domstolen skall utan dröjsmål behandla sådana ärenden som avses i 6 mom.

75 §

Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om borgenärer skall inte tillämpas på insättare. Den överlåtande sparbanken skall emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheten sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 74 §. I meddelandet skall uppges den övertagande sparbankens firma och adress. Av meddelandet skall dessutom framgå att i det fall att en insättares sammanlagda insättningar i de sparbanker som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 65 j § kreditinstitutslagen, skall på insättningsgarantin tillämpas 65 q § i den nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp en insättning som enligt 65 j § kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin.

Vad som ovan i 1 mom. föreskrivs om insättare skall på motsvarande sätt tillämpas på den övertagande sparbankens insättare, under förutsättning att de med stöd av 74 § 1 mom. skall höras.

76 §

Fusionen förfaller om inte sparbanken till registermyndigheten gör anmälan om verkställande av fusionen inom fyra månader efter att fusionstillståndet beviljades. Vid dotterbolagsfusion skall anmälan göras av moderföretaget.

Anmälan om verkställande av fusion ersätter de registeranmälningar som avses i 2 kap. samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som avses i 7 §. I övrigt skall i fråga om registrering av sådan nyemission och emission av optionsrätter samt sådant upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev som behövs för erläggande av vederlag, i tillämpliga delar iakttas 2 kap.

Till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande sparbankernas styrelsemedlemmars och verkställande direktörs försäkran samt revisorernas intyg om att den övertagande sparbanken genom registreringen av fusionen får full betalning för det belopp som upptas i sparbankens eget kapital för de grundfondsandelar, optionsrätter och konvertibla skuldebrev som ges som vederlag.

Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984) har fastställts i flera än en av de i fusionen deltagande sparbankernas egendom, får fusionen inte registreras utan att sparbankens och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas förmånsrätt samtidigt registreras på ansökan.

En kombinationsfusion får inte registreras om inte den koncession samtidigt registreras som finansministeriet har beviljat den övertagande sparbanken.

Vid registreringen skall beaktas den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen, om det inte föreligger något hinder för detta och om tidpunkten inte infaller senare än fyra månader från anmälan.

77 §

Den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder, med undantag för yrkanden som grundar sig på 97 c § kreditinstitutslagen och 44 § revisionslagen (936/1994), övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande sparbanken då verkställigheten av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande sparbanken.

Då den överlåtande sparbanken upplöses får dess grundfondsandelsägare rätt till vederlag och de blir grundfondsandelsägare i den övertagande sparbanken, om så har avtalats i fusionsplanen. Samtidigt uppkommer rätt till det inlösningspris som avses i 71 §. Sådana andelar i den överlåtande sparbanken som ägs av den övertagande eller överlåtande sparbanken medför emellertid inte rätt till vederlag.

Den överlåtande sparbankens styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den överlåtande sparbankens principalmöte. Slutredovisningen skall innefatta bokslut och koncernbokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte har lagts fram vid det högsta beslutande organets sammanträde samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskningen av slutredovisningen iakttas i tillämpliga delar vad som i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision av bokslut. I fråga om principalmötet tillämpas vad som föreskrivs i denna lag. I fråga om klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, i fråga om lyftande av skiftesandel samt i fråga om fortsatt likvidation efter att den överlåtande sparbanken upplösts skall i tillämpliga delar iakttas 8 kap. i denna lag. Slutredovisningen skall anmälas för registrering så som föreskrivs i 40 § kreditinstitutslagen.

78 §

Talan om fusionsbeslut skall anhängiggöras inom sex månader efter principalmötets beslut. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta registermyndigheten om att talan har väckts och om den laga kraft vunna domen i ärendet.

Även om fusionen har registrerats förfaller den om fusionsbeslutet enligt domstolens laga kraft vunna dom är ogiltigt. Den överlåtande sparbanken och den övertagande sparbanken är solidariskt ansvariga för den övertagande sparbankens förpliktelser som har uppkommit efter registreringen av fusionen men innan registermyndigheten har kungjort domstolens laga kraft vunna dom.

79 §

Den som äger en grundfondsandel som skall lösas in skall mot inlösningsbeloppet överlämna grundfondsbeviset till sparbanken inom en månad efter att överenskommelse nåddes om inlösningspriset eller efter att beslutet om inlösningspriset vann laga kraft. Om detta försummas skall banken enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931) utan dröjsmål och utan förbehåll om rätt att återfå beloppet deponera inlösningsbeloppet hos den länsstyrelse till vars område den överlåtande bankens hemort hör. Om inlösningsrätten inte är tvistig eller om beslutet om den har vunnit laga kraft utan att överenskommelse om inlösningsbeloppet samtidigt har nåtts eller beloppet bestämts, har den övertagande banken rätt att få ut grundfondsbeviset eller aktiebrevet genom att ställa en av skiljemännen godkänd säkerhet för lösenbeloppet. Den som äger grundfondsandelen har då rätt till gängse ränta på inlösningspriset för tiden efter att säkerheten ställdes till dess att inlösningspriset slutligt har fastställts.

Banken betraktas som ägare till grundfondsandelen då deponering eller ställande av säkerhet som avses ovan har skett. Innehavaren av grundfondsbeviset har endast rätt till inlösningspriset jämte ränta då han till banken överlämnar grundfondsbeviset eller aktiebrevet, som skall vara försett med behörig anteckning om överlåtelsen.

Om grundfondsbeviset inte har överlämnats inom ett år efter att banken enligt 2 mom. blev ägare till grundfondsandelen, får ett nytt grundfondsbevis över grundfondsandelen ges till banken. I grundfondsbeviset skall antecknas att det har utfärdats i stället för ett tidigare grundfondsbevis. Om det tidigare utfärdade grundfondsbeviset därefter överlämnas till banken, skall det makuleras.

5 kap.

Delning

80 §

En sparbank kan delas enligt vad som föreskrivs i detta kapitel. Delningen sker så att sparbankens (ursprunglig sparbank) tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande överförs till en eller flera sparbanker (övertagande sparbank), varvid den ursprungliga sparbanken upplöses.

På den ursprungliga sparbanken tillämpas vad som i 63 § föreskrivs om överlåtande sparbank.

81 §

Delningen kan ske så att

1) alla tillgångar och skulder i den ursprungliga sparbanken övergår till två eller flera övertagande sparbanker som skall bildas, varvid den ursprungliga sparbankens grundfondsandelsägare som vederlag får grundfondsandelar i den övertagande sparbanken och den ursprungliga sparbanken upplöses, eller så att

2) alla tillgångar och skulder i den ursprungliga sparbanken övergår till två eller flera tidigare bildade sparbanker, varvid den ursprungliga sparbankens grundfondsandelsägare som vederlag får grundfondsandelar i den övertagande sparbanken och den ursprungliga sparbanken upplöses.

Vid sådan delning som avses ovan i denna paragraf kan vederlaget dessutom bestå av pengar eller annan egendom.

82 §

Den ursprungliga sparbankens styrelse skall göra upp en delningsplan, för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i 64―67 § föreskrivs om kombinationsfusion. Vid delning som avses ovan i 81 § 1 mom. 2 punkten skall delningsplanen dessutom undertecknas av den övertagande sparbankens styrelse.

Delningsplanen skall dessutom innehålla

1) förslag till hur den ursprungliga sparbankens tillgångar och skulder skall fördelas mellan de sparbanker som deltar i delningen, samt

2) utredning om omständigheter som kan vara av betydelse för värderingen av den egendom som tilldelas en övertagande sparbank.

83 §

Beslut om delningen skall fattas av den ursprungliga sparbankens principalmöte. Om en övertagande sparbank inte är en sparbank som bildas vid delningen, skall beslut om delningen dessutom fattas vid den övertagande sparbankens principalmöte, om grundfondsandelar i den övertagande sparbanken ges som vederlag.

I fråga om beslut om delning gäller i tillämpliga delar 69, 70, 72 och 78 §.

På inlösning av grundfondsandelar och sådana rättigheter i den ursprungliga sparbanken som avses i 62 § 2 mom. tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 2 mom. samt i 71 och 79 §.

84 §

Den ursprungliga sparbanken skall för verkställande av delningen ansöka om registermyndighetens tillstånd, på vilket tillämpas 72―75 §.

Kungörelse som avses i 1 mom. skall vid delning enligt 81 § 1 mom. 2 punkten utfärdas också på den övertagande sparbankens borgenärer, om delningen enligt ett sådant sakkunnigutlåtande som avses i 66 § är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder.

Den ursprungliga sparbanken skall anmäla om verkställandet av delningen till registermyndigheten. Angående anmälan gäller vad som i 76 § 1―3 mom. föreskrivs om kombinationsfusion.

Delningen får inte registreras om inte den koncession samtidigt registreras som finansministeriet har beviljat den övertagande sparbank som skall bildas.

Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen har fastställts i den ursprungliga sparbankens egendom, får delningen inte registreras utan samtidig registrering av sparbankens och inteckningshavarnas avtal om delning av inteckningarna mellan den ursprungliga sparbanken och de övertagande sparbankerna samt om reglering av förmånsrätten mellan inteckningarna.

85 §

Den ursprungliga sparbankens tillgångar, skulder, avsättningar och reserver samt förbindelser övergår enligt delningsplanen till den övertagande sparbanken då verkställandet av delningen har registrerats. Samtidigt upplöses den ursprungliga sparbanken.

Den ursprungliga sparbankens andelsägare blir då verkställigheten av delningen registreras andelsägare i den övertagande sparbanken och får rätt till vederlag i enlighet med delningsplanen. Samtidigt får de rätt till inlösningspriset för grundfondsandelarna och de andelar som avses i 62 § 2 mom. Den ursprungliga sparbankens egna grundfondsandelar medför emellertid inte rätt till vederlag.

Den ursprungliga sparbankens styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning, på vilken tillämpas 77 § 3 mom.

86 §

Om det vid sådan delning som avses i 81 § 1 mom. 1 punkten uppdagas tillgångar som inte är skiftade enligt delningsplanen, tillhör dessa grundfondsandelsägarna i den ursprungliga sparbanken och de parter som anges i stadgarna, i samma förhållande som det ursprungliga kreditinstitutets nettoegendom skall skiftas enligt delningsplanen.

De vid delningen övertagande sparbankerna är solidariskt ansvariga för den ursprungliga sparbankens skulder som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerats. Om det ursprungliga kreditinstitutet har skulder för vilka ett annat företag svarar enligt delningsplanen, uppgår kreditinstitutets sammanlagda ansvar dock till högst värdet av den nettoegendom som återstår för det eller övergår till det. En borgenär kan med åberopande av det solidariska ansvaret kräva betalning för en skuld som upptas i delningsplanen först när det har konstaterats att borgenären inte får betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. Vad som föreskrivs ovan i detta moment om skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 6 a kap. kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 6 kap. lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda ersättningsfonden.

87 §

I fråga om en sparbank som bildas i enlighet med detta kapitel iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 61 § 1 mom.

6 kap.

Överlåtelse av affärsverksamhet

88 §

En sparbanks (överlåtande sparbank) affärsverksamhet kan helt eller delvis överlåtas till ett eller flera kreditinstitut eller andra företag (övertagande företag) enligt vad som föreskrivs i detta kapitel, utan att den överlåtande sparbanken upplöses.

En sparbank kan överlåta sin affärsverksamhet så att

1) den överlåtande sparbankens alla tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande företag, eller så att

2) en del av den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande företag.

En sparbank kan överlåta sin affärsverksamhet också om den är försatt i likvidation, om inte sparbankens egendom har börjat delas ut till något ändamål som anges i stadgarna.

89 §

Beslut om sådan överlåtelse av affärsverksamheten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten skall fattas enligt vad som föreskrivs i 69 § och 70 § 1 mom.

I fråga om överlåtelse av affärsverksamheten iakttas i tillämpliga delar 82 § och 84 § 1 och 3―5 mom., likväl inte 66 och 67 §, dock så att borgenärsförhörsförfarandet enligt 84 § 1 mom. gäller endast överförbara skulder.

I fråga om överlåtelse av affärsverksamheten iakttas i tillämpliga delar 86 § 2 mom.

Den överlåtande sparbankens tillgångar, skulder, avsättningar och reserver samt förbindelser övergår i enlighet med överlåtelseplanen till det övertagande företaget när överlåtelsen har registrerats eller, i sådana fall som avses i 90 § vid den tidpunkt som anges i 92 § 4 mom.

Vid sådan överlåtelse av affärsverksamheten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten har den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare och innehavare av rättigheter som avses i 62 § 2 mom. rätt att yrka inlösning i enlighet med 71 § 1 mom. Ägaren till en andel som avses ovan i detta moment får rätt till inlösningspriset då verkställigheten av överlåtelsen av affärsverksamheten har registrerats.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om borgenärer skall tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått någon annan därmed jämförbar förbindelse eller som på grund av ett derivatavtal med kreditinstitutet kan få en penningfordran, om förbindelsen överförs på någon annan än ett annat kreditinstitut.

90 §

Om den överlåtande sparbankens alla tillgångar, skulder och förbindelser samt övriga rättigheter och förpliktelser i enlighet med 88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokföringsvärden överförs till ett kreditinstitut som skall bildas för att fortsätta den överlåtande sparbankens verksamhet och vederlaget består enbart av aktier i det övertagande kreditinstitutet, skall på överlåtelsen inte tillämpas 82 § eller 84 § 1 mom.

En sparbank som överlåter sin affärsverksamhet på det sätt som avses i denna paragraf kan ombildas till en stiftelse.

91 §

Om en sparbanks affärsverksamhet överlåts till ett kreditinstitut på det sätt som avses i 90 §, kan bankens verksamhet fortsättas såsom ett sparbanksaktiebolag på det sätt som föreskrivs i denna paragraf och nedan i 92 §.

I principalmötets beslut om överlåtelse av sparbankens affärsverksamhet till en depositionsbank som skall bildas, skall för den bank som bildas godkännas en bolagsordning enligt kreditinstitutslagen samt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om inte något annat följer av 3 mom.

I bolagsordningen för den depositionsbank som bildas för att fortsätta sparbankens verksamhet kan tas in en bestämmelse enligt vilken bankens särskilda ändamål är att främja sparandet. I denna lag används benämningen sparbanksaktiebolag om en sådan bank. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § kreditinstitutslagen skall ett sparbanksaktiebolag i sin firma, utöver den beteckning som anger bankens sammanslutningsform, även använda ordet eller sammansättningsleden "sparbank".

På kreditinstitut som avses i denna lag skall, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, tillämpas vad som i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform föreskrivs om affärsbanker. Ett sparbanksaktiebolag kan ombildas till en affärsbank genom ändring av bolagsordningen.

För sparbanksaktiebolag gäller i tillämpliga delar vad som i 41 § föreskrivs om användning av fritt eget kapital för vinstutdelning samt vad som i 7 kap. föreskrivs om sparbanksinspektionen. På sparbanksaktiebolag, med undantag för ett sparbanksaktiebolag som är centralt finansiellt institut, skall dessutom tillämpas vad som i 128 § föreskrivs om rätten att ta emot insättningar och uppta kredit.

I ett sparbanksaktiebolags bolagsordning kan föreskrivas att banken skall ha ett förvaltningsråd samt att bankens insättare väljer så många av förvaltningsrådets medlemmar som bestäms i bolagsordningen, dock färre än hälften.

92 §

Beslut om ombildande av en sparbank till en stiftelse eller om försättande av en sparbank i likvidation skall fattas samtidigt som ett beslut om överlåtelse av affärsverksamheten enligt 90 §.

Då det beslutas att en sparbank skall ombildas till en stiftelse skall samtidigt godkännas en sådan stiftelseurkund som avses i 1 § lagen om stiftelser (109/1930) och stadgar för stiftelsen enligt 2 § i den nämnda lagen samt ges ett sådant förordnande om grundande av stiftelsen som avses i 3 § i den nämnda lagen.

En sparbank kan hos registermyndigheten ansöka om tillstånd att ombildas till en stiftelse. Registermyndigheten skall bevilja tillstånd att ombilda sparbanken till en stiftelse och fastställa stadgar för stiftelsen, med iakttagande av vad som i lagen om stiftelser föreskrivs om tillstånd att grunda en stiftelse och om fastställande av dess stadgar.

En stiftelse får inte registreras om inte koncessionen för det kreditinstitut som skall bildas registreras samtidigt.

7 kap.

Sparbanksinspektionen

93 §

För inspektion av och tillsyn över sparbankernas och deras dotterbolags verksamhet tillsätter sparbankernas centralorganisation en sparbanksinspektion.

Finansinspektionen leder och övervakar sparbanksinspektionens verksamhet.

Sparbanksinspektionen skall till finansinspektionen lämna alla de uppgifter och utredningar som finansinspektionen kräver och som är nödvändiga för tillsynen över sparbankernas verksamhet.

Sparbankerna skall tillställa sparbanksinspektionen samma uppgifter som de enligt 17 § kreditinstitutslagen skall tillställa finansinspektionen.

94 §

Vid sparbanksinspektionen finns en inspektionsdirektör för sparbankerna och så många sparbanksinspektörer som skötseln av sparbanksinspektionens uppgifter förutsätter.

Inspektionsdirektören för sparbankerna, inspektörerna och sparbanksinspektionens övriga personal anställs av sparbankernas centralorganisation. Beslut om val av inspektionsdirektör och inspektörer skall underställas finansinspektionen för fastställelse.

95 §

Angående sparbanksinspektionens och dess företrädares rättigheter, ansvar och jäv gäller när de sköter sin tillsynsuppgift enligt 93 § 1 mom. vad som i lagen om finansinspektionen (503/1993) föreskrivs om finansinspektionen och dess företrädare.

96 §

Inspektionsdirektören för sparbankerna skall underrätta finansinspektionen och övriga anställda skall underrätta sparbanksinspektionen om kredit som de har upptagit i en sparbank och om borgen som banken har ställt för dem.

97 §

Sparbanksinspektionen skall utan dröjsmål underställa finansinspektionen sitt beslut, om den sparbank som ärendet gäller så kräver.

98 §

Inspektionsdirektören för sparbankerna, sparbanksinspektörerna och andra anställda vid sparbanksinspektionen är skyldiga att hålla hemligt vad de i sitt uppdrag har fått veta om en sparbanks och dess dotterbolags samt om dessas kunders eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet, om inte den för vilken tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs.

I 1 mom. avsedda uppgifter får lämnas ut endast till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Uppgifter om en sparbanks och dess dotterbolags affärsangelägenheter och ekonomiska ställning får dessutom lämnas ut till sparbankernas säkerhetsfond samt till sparbankernas centralorganisation eller centrala finansiella institut.

Om en gäldenär har betydande skulder eller ansvarsförbindelser i olika sparbanker eller deras dotterbolag eller om det annars finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar sparbankerna eller deras dotterbolag skada, får sparbanksinspektionen underrätta bankerna om detta.

99 §

För täckande av sparbanksinspektionens kostnader skall varje sparbank årligen betala en avgift som sparbankernas centralorganisation bestämmer, enligt de grunder som finansinspektionen fastställer. Tillämpningen av avgiftsgrunderna skall underställas finansinspektionen, om den sparbank som saken gäller kräver det.

100 §

Närmare bestämmelser om sparbanksinspektionen utfärdas vid behov genom förordning.

8 kap.

Likvidation och konkurs

101 §

En sparbanks verksamhet kan avslutas genom att sparbanken försätts i likvidation eller konkurs.

En sparbank kan försättas i likvidation

1) genom beslut av principalmötet, eller

2) genom finansministeriets beslut, då sparbankens koncession återkallas med stöd av 12 § kreditinstitutslagen.

En sparbank kan försättas i konkurs på egen ansökan eller på ansökan av en borgenär, med iakttagande av vad som föreskrivs i 118 och 119 § i detta kapitel. På upplösningen av en sparbank tillämpas inte 24 § handelsregisterlagen (129/1979).

102 §

Principalmötet beslutar om att försätta sparbanken i likvidation. Beslutet skall fattas i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 mom.

Om sparbanken skall upplösas med stöd av stadgarna gäller som principalmötets beslut den åsikt som mer än hälften av de avgivna rösterna har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar.

Likvidationen börjar då principalmötet har fattat sitt beslut om den, om inte mötet bestämmer något senare datum för likvidationens början.

I kallelsen till det principalmöte som skall behandla frågan om likvidation skall nämnas beslutsförslagets huvudsakliga innehåll. Förslaget jämte bilagor skall på sparbankens huvudkontor hållas framlagda för grundfondsandelsägarna i minst en vecka före principalmötet och utan dröjsmål sändas till dem som ber om det samt läggas fram vid principalmötet. Om det föreslås att sparbanken skall upplösas i något annat än i 2 mom. angivet fall, skall möteskallelsen emellertid sändas senast en månad före mötet.

103 §

Finansministeriet skall samtidigt som det beslutar återkalla koncessionen besluta att sparbanken försätts i likvidation.

Likvidationen börjar omedelbart då finansministeriet har beslutat att koncessionen skall återkallas och sparbanken försättas i likvidation.

Finansministeriets beslut som avses i denna paragraf skall oavsett att det överklagats iakttas, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

104 §

I samband med sparbankens eller finansministeriets likvidationsbeslut skall utses en eller flera likvidatorer i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om styrelsen och dess medlemmar gäller i tillämpliga delar likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Om en sparbank som har trätt i likvidation saknar i registret införda behöriga likvidatorer, skall registermyndigheten förordna likvidatorer. Sådant förordnande kan sökas av finansinspektionen samt av den vars rätt kan vara beroende av att kreditinstitutet har någon som företräder det.

Likvidatorerna skall omedelbart efter att finansministeriet har fattat beslut om återkallande av koncessionen sammankalla sparbankens principaler för att besluta om åtgärder med anledning av att sparbanken fusioneras med en annan sparbank eller för att i något annat avseende rätta till koncessionsförutsättningarna eller för att upplösa sparbanken.

105 §

På principalmötet i en sparbank i likvidation skall tillämpas samma bestämmelser som före likvidationen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Om det är nödvändigt för att avsluta likvidationen eller fortsätta verksamheten, kan principalmötet också besluta om ändring av stadgarna, om ökning av grundkapitalet och grundfonden, om upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev samt om upptagande av kapitallån.

106 §

Revisorernas uppdrag upphör inte då sparbanken träder i likvidation. Vad som i 4 kap. kreditinstitutslagen föreskrivs om revision skall i tillämpliga delar iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt har fördröjts.

107 §

När sparbanken har försatts i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens början för vilken något bokslut ännu inte har lagts fram på principalmötet. Detta bokslut skall så snart som möjligt läggas fram på principalmötet. På bokslutet och revisionen skall tillämpas 4 kap. kreditinstitutslagen.

Om den tid som avses i 1 mom. även omfattar den föregående räkenskapsperioden, skall för denna upprättas ett särskilt bokslut och koncernbokslut.

108 §

När principalmötet eller finansministeriet har beslutat att sparbanken skall träda i likvidation, skall likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om likvidationsbeslutet och om valet av likvidatorer. Anmälan skall dessutom göras till finansinspektionen, insättningsgarantifonden, den säkerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen och till sparbanksinspektionen samt, om likvidationsbeslutet har fattats av principalmötet, till finansministeriet.

109 §

Likvidatorerna skall söka offentlig stämning på sparbankens borgenärer. Angående offentlig stämning gäller bestämmelserna i förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer (32/1868), om inte något annat följer av 2 mom.

Offentlig stämning skall sökas hos registermyndigheten. I stämningen skall borgenärerna uppmanas att skriftligen meddela sina fordringar till registermyndigheten senast den dag som myndigheten sätter ut. Det som i denna eller någon annan lag bestäms om inställelsedag gäller nämnda utsatta dag. Stämningen skall publiceras i den officiella tidningen senast en månad före den utsatta dagen. Likvidatorerna skall senast tre veckor före den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sparbankens kända borgenärer. Registermyndigheten skall utan dröjsmål efter den utsatta dagen underrätta likvidatorerna om de fordringar som anmälts till myndigheten. Registermyndigheten antecknar på tjänstens vägnar i registret att stämning har utfärdats.

110 §

Likvidatorerna sköter sparbankens angelägenheter under likvidationen. De skall så snart som möjligt förvandla sparbankens egendom till pengar i den mån det behövs för likvidationen samt betala sparbankens skulder. Kreditinstitutets affärsverksamhet får fortsättas endast i den mån det behövs för en ändamålsenlig likvidation.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål hos finansministeriet ansöka om återkallande av koncessionen då det inte längre finns förutsättningar för denna eller då den inte längre behövs för en ändamålsenlig fortsättning av likvidationen.

111 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut och ett koncernbokslut, som skall läggas fram på principalernas ordinarie möte för godkännande. Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsens förslag till åtgärder beträffande vinst eller förlust, skall inte tillämpas på dessa bokslut.

I balansräkningen skall det egna kapitalet upptas i en post medan grundkapitalet och grundfonden skall anges utom kolumn. Grundfonden skall vid behov fördelas på olika slag av andelar.

Tillgångar får inte upptas i balansräkningen till högre värde än det sannolika överlåtelsepriset med avdrag för de särskilda kostnader som överlåtelsen medför. Om tillgångar beräknas inbringa väsentligt mera än vad som har upptagits i balansräkningen eller om för betalning av skulder och likvidationskostnader beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från skulden enligt balansräkningen, skall de sålunda beräknade beloppen anges utom kolumn vid motsvarande tillgångs- och skuldposter.

112 §

Om sparbankens tillgångar inte förslår till betalning av skulderna, skall likvidatorerna avträda sparbankens egendom till konkurs.

113 §

Efter den inställelsedag som har satts ut i den offentliga stämningen på sparbankens borgenärer skall likvidatorerna, sedan alla kända skulder blivit betalda, skifta sparbankens tillgångar. Om en skuld är tvistig eller inte har förfallit till betalning eller av någon annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel innehållas och återstoden skiftas.

Om det återstår tillgångar i sparbanken efter att skulderna har betalts, skall överskottet först användas för återbetalning av grundfonden, medan det som därefter återstår skall användas för ändamål som anges i stadgarna.

Klandertalan som gäller skifte av sparbankens tillgångar skall väckas mot sparbanken inom tre månader efter att slutredovisningen har lagts fram på principalmötet.

Om en grundfondsandelsägare inte inom fem år efter att slutredovisningen lades fram på principalmötet har anmält att han eller hon vill lyfta det som tillfallit honom eller henne, har han eller hon förlorat sin rätt därtill.

114 §

Efter att likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart som möjligt avge slutredovisning för sin förvaltning genom att utarbeta en berättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av sparbankens tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall överlämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge revisionsberättelse över slutredovisningen samt över förvaltningen under likvidationen.

Efter att likvidatorerna erhållit revisionsberättelsen, skall de utan dröjsmål sammankalla principalmötet för granskning av slutredovisningen.

Likvidatorerna skall tillställa finansinspektionen slutredovisningen för kännedom.

115 §

Sparbanken anses upplöst när likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen på principalmötet. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering samt till finansinspektionen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. kan minst tre principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondedel av samtliga andelar kräva att likvidatorerna sammankallar principalmötet för behandling av frågan om talan skall väckas på den grunden att

1) principalmötet har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka ersättningstalan, men en tiondedel av principalerna eller grundfondsandelsägare som innehar en tiondedel av samtliga andelar har röstat mot beslutet,

2) beslut om beviljande av ansvarsfrihet inte har fattats inom en månad efter räkenskapsperiodens slut, eller att

3) beslut om väckande av ersättningstalan annars inte har fattats inom två månader efter att ärendet borde ha behandlats vid principalmötet.

Om någon av andelsägarna avstår från talan efter att den väckts, kan de övriga som väckt talan emellertid fortsätta driva den.

Talan skall väckas inom tre månader från det principalmöte som avses i 1 mom.

De som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har emellertid rätt att få sina kostnader ersatta av sparbanken i den mån som de medel som vunnits till sparbanken räcker för ändamålet.

Om ett principalmöte som skall hållas enligt stadgarna eller enligt principalernas beslut inte har sammankallats i vederbörlig ordning, kan finansinspektionen på ansökan av en medlem i sparbankens styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en revisor, en principal eller en andelsägare bemyndiga någon att sammankalla principalmötet på sparbankens bekostnad.

116 §

Om det efter sparbankens upplösning uppdagas nya tillgångar eller om talan väcks mot sparbanken eller om det annars behövs likvidationsåtgärder, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan härom för registrering samt till finansinspektionen. Kallelse till det första principalmötet efter likvidationens återupptagande skall ske i enlighet med stadgarna. Skriftlig kallelse skall dessutom sändas till varje grundfondsandelsägare vars adress är känd.

117 §

Om en sparbank har försatts i likvidation genom beslut av principalmötet kan detta, sedan revisorerna gett sitt utlåtande i ärendet, med enkel röstmajoritet besluta att likvidationen skall upphöra och verksamheten fortsättas. Ett sådant beslut får dock inte fattas om det enligt stadgarna föreligger en likvidationsgrund eller om sparbankens tillgångar har skiftats. Om sparbankens koncession har återkallats är en förutsättning för fortsatt verksamhet dessutom att sparbanken har beviljats ny koncession.

Efter att beslut om fortsatt verksamhet har fattats och en ny koncession eller tillstånd att fortsätta verksamheten utan koncession har erhållits, skall för sparbanken utses förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör i enlighet med stadgarna.

Efter att styrelsen har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats. Offentlig stämning på sparbankens borgenärer är utan verkan, då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.

118 §

En sparbanks egendom kan avträdas till konkurs genom beslut av styrelsen eller, om sparbanken är i likvidation, genom beslut av likvidatorerna. Under konkursen företräds sparbanken såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

119 §

Om en borgenär ansöker om att sparbanken skall försättas i konkurs, skall domstolen innan den beslutar om konkursen underrätta finansministeriet om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen med högst en månad om finansministeriet framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha tagit emot det meddelande som avses i detta moment.

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som i sin helhet ersätts ur insättningsgarantifonden, kan inte ansöka om att sparbanken skall försättas i konkurs.

120 §

Om en sparbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton. Vad som i detta moment föreskrivs om insättare tillämpas inte på insättningsgarantifonden då denna med stöd av 65 j § 7 mom. kreditinstitutslagen har övertagit insättarnas rättigheter.

Om det efter att konkursen avslutats inte återstår några tillgångar, skall sparbanken anses upplöst då konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra en registreringsanmälan om upplösningen.

Om det återstår tillgångar och sparbanken inte hade försatts i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt sammankalla principalmötet för att besluta om sparbankens verksamhet skall fortsättas eller om den skall försättas i likvidation. Om principalmötet beslutar att verksamheten skall fortsätta, tillämpas 107 §.

Om det efter avslutad konkurs uppdagas tillgångar, skall konkursförfarandet fortsättas. Om det efter konkursen återstår tillgångar, skall med dessa förfaras i enlighet med 3 mom.

121 §

En sparbanks borgenär är, om inte något annat följer av avtalsvillkoren, efter att banken har försatts i likvidation eller konkurs, skyldiga att ta emot betalning också för skulder som inte har förfallit till betalning. De är i så fall berättigade att få ersättning för skada som orsakas av att den avtalade räntan skiljer sig från en lägre marknadsränta.

Då en sparbank har försatts i likvidation eller konkurs, skall den genom en kungörelse uppmana insättare som inte under tio år före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken, vid äventyr att kontoinnehavaren förlorar sin talerätt mot banken. Uppmaningen skall dessutom sändas till insättarna per brev, under de adresser som banken känner till.

9 kap.

Skadeståndsskyldighet

122 §

Angående skadeståndsskyldighet för en sparbanks stiftare och principaler, förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar samt verkställande direktören föreskrivs i kreditinstitutslagen. Bestämmelser om revisorernas skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen.

Principalmötet beslutar med stöd av 97 c § kreditinstitutslagen om väckande av skadeståndstalan för sparbankens räkning. Styrelsen har dessutom rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan som baserar sig på en straffbar gärning.

Principalmötets beslut om att ansvarsfrihet skall beviljas eller talan inte skall väckas hindrar inte att sparbanken väcker talan, om principalmötet inte i bokslutet eller revisionsberättelsen eller annars har fått väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Om en sparbank försätts i konkurs på ansökan som har gjorts inom två år efter att principalmötet beslutat att ansvarsfrihet skall beviljas eller att talan inte skall väckas, får konkursboet föra talan utan hinder av detta beslut.

123 §

Om principalmötet har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att skadeståndstalan inte skall väckas, men minst en tiondedel av principalerna har röstat mot beslutet, kan talan väckas utan hinder av 122 § 1 och 2 mom.

Talan kan väckas av minst tre principaler som har röstat mot beslutet eller av grundfondsandelsägare med minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar. Om en principal eller grundfondsandelsägare avstår från talan efter att den väckts, kan de övriga som har väckt talan likväl fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från principalmötets beslut som avses i 1 mom.

De principaler eller grundfondsandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av sparbanken få ersättning för kostnaderna i den mån de kan täckas med medel som banken har vunnit genom rättegången.

124 §

För en sparbanks räkning får i 97 c § kreditinstitutslagen avsedd talan som inte grundar sig på en straffbar gärning inte väckas mot

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från den konstituerande stämmans beslut om bankens bildande,

2) förvaltningsråds- eller styrelsemedlemmarna, verkställande direktören eller principalerna sedan tre år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan, eller mot

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år har förflutit från framläggandet av den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg som ligger till grund för talan.

Om tiden för väckande av talan för sparbankens räkning har gått ut, kan talan som avses i 122 § 4 mom. inte väckas då en månad har förflutit från konkursbevakningen.

125 §

Finansinspektionen och sparbanksinspektionen har, om de anser att insättarnas eller grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, rätt att för en sparbanks räkning väcka skadeståndstalan mot en person eller sammanslutning som avses i 97 c § kreditinstitutslagen.

10 kap.

Straffbestämmelser

126 §

Till straff för brott mot den i 98 § föreskrivna tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe i lag.

127 §

Den som

1) i strid med 16 § ger ut grundfondsbevis eller optionsbevis eller vid utgivande av grundfondsbevis, interimsbevis, grundfondsemissionsbevis eller optionsbevis handlar i strid med denna lag,

2) försummar att föra grundfondsandelsbok eller förteckning över grundfondsandelsägarna eller att hålla dem framlagda,

skall för sparbanksförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

128 §

En sparbank eller ett sparbanksaktiebolag får inte ta emot insättningar av eller ta upp kredit hos en annan sparbank eller ett annat sparbanksaktiebolag.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. får en sparbank eller ett sparbanksaktiebolag förvärva masskuldebrevslån som har emitterats av en annan sparbank eller av ett annat sparbanksaktiebolag.

129 §

Om en sparbank inte har något förvaltningsråd, får banken endast inom de gränser som sparbanksinspektionen bestämmer eller med dess särskilda tillstånd bevilja kredit eller ställa borgen för vilken en styrelsemedlem eller verkställande direktören i banken svarar eller har väsentlig ekonomisk fördel. Bestämmelsen gäller inte lån som banken har beviljat av medel som staten anvisat för ett visst ändamål.

130 §

I fråga om en sparbanks anmälningar och meddelanden till registermyndigheten gäller, utöver denna lag, vad som särskilt föreskrivs om dem.

Patent- och registerstyrelsen är den registermyndighet som avses i denna lag.

12 kap.

Ikraftträdelse- och övergångs- bestämmelser

131 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och genom den upphävs sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) jämte ändringar.

132 §

Denna lag skall tillämpas i stället för stadgebestämmelser som strider mot lagen. En ändring av en lagstridig stadgebestämmelse skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna anmäls för registrering och senast tre år efter att lagen har trätt i kraft.

Om finansministeriets tillstånd till ökning av grundfonden med medel ur reservfonden eller till fusion har sökts före denna lags ikraftträdande, skall på förfarandet tillämpas 39, 78 eller 81 § i den sparbankslag som gäller vid ikraftträdandet.

Lagens 121 § 1 mom. tillämpas inte på skulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.