1498/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 5 § 4 mom., 13 §, 20 § 2 och 3 mom. samt 21 §, av dessa lagrum 5 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 157/1997, 13 § sådan den lyder i förordning 1411/1993 och 21 § sådan den lyder i förordning 1243/1989, som följer:

5 §

Anteckning om anmälning om verkställande av delning av ett aktiebolag eller ett andelslag införs i registret vid anteckningen om såväl den ursprungliga som den övertagande sammanslutningen.

13 §

Till ett andelslags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original och en sådan försäkran av styrelse ledamöterna och verkställande direktören som avses i 2 kap. 3 § 2 mom. lagen om andelslag (1488/2001). Vid behov skall till anmälan fogas en utredning över val av ledamot, suppleant och ordförande i styrelsen och förvaltningsrådet samt av verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören, revisor och revisorssuppleant, en utredning av nämnda personers och revisionssammanslutningens samtycke till uppdraget, med undantag av uppdraget som ordförande för styrelsen och förvaltningsrådet, samt en utredning av beviljad rätt att teckna firma.

Om ett andelslags stadgar skall fastställas av den behöriga myndigheten, skall till grundanmälan också fogas beslutet om fastställande av stadgarna i original eller i en officiellt styrkt avskrift.

Om handels- och industriministeriet har gett sådant tillstånd som nämns i 5 kap. 5 § 1 mom. eller 15 § 2 mom. lagen om andelslag, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

20 §

Såvida fusionen efter det fusionsplanen registrerats förfaller, skall det överlåtande bolaget göra ändringsanmälan härom.

Ändringsanmälan i fråga om det övertagande bolaget eller grundanmälan i fråga om ett nytt bolag som bildas i samband med fusionen skall göras samtidigt med den ändringsanmälan som skall göras om verkställande av fusionen.

21 §

Andelslagens anmälningar till registermyndigheten enligt bestämmelserna om fusion i lagen om andelslag skall göras som gemensam anmälan av den övertagande sammanslutningen och av varje överlåtande sammanslutning, om inte något annat bestäms i lagen om andelslag.

Ändringsanmälan i fråga om det övertagande andelslaget eller grundanmälan i fråga om ett nytt andelslag som bildas i samband med fusionen skall göras samtidigt med den ändringsanmälan som skall göras om verkställande av fusionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.