1495/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 8 kap. 5 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 3 kap. 1 § 4 och 5 mom. och 8 kap. 5 § sådana de lyder i lag 629/2001 som följer:

3 kap.

Bokslut

1 §
Bokslutets innehåll

Utan hinder av 1 mom. 4 punkten får den bokföringsskyldige låta bli att avfatta en verksamhetsberättelse, om högst en av de i 9 § 2 mom. bestämda gränserna har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden. Ett aktiebolag eller andelslag skall dock alltid i en not ange de uppgifter som förutsätts av verksamhetsberättelsen och som skall ges enligt lagen om aktiebolag (734/1978) eller lagen om andelslag (1488/2001).

Det som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte på publika aktiebolag eller på sådana aktiebolag eller andelslag i fråga om vilka innehållet i verksamhetsberättelsen bestäms annanstans än i bokföringslagen, lagen om aktiebolag eller lagen om andelslag.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §
Bestämmelser om bokföring i andra lagar

Utan hinder av denna lag gäller i fråga om bokföringsskyldighet och bokföring samt om offentliggörande av bokslut vad som särskilt bestäms om detta någon annanstans i lag eller vad den behöriga myndigheten har föreskrivit med stöd av annan lag. På sättet att lägga fram uppgifterna i ett aktiebolags eller i ett andelslags verksamhetsberättelse tillämpas dock vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § 4 och 5 mom.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2001.

Lagen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter. En bokföringsskyldig får tillämpa denna lag på bokföringen under den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.