1493/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 2 mom., 21 a §, 27 § 2 mom. och 34 §, dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 2 mom., 21 a och 34 § i lag 149/1997 samt 27 § 2 mom. i lag 1096/2000, som följer:

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

I samband med fusion av ett samfund eller delning av ett aktiebolag eller andelslag gäller beträffande företagsinteckningens bestånd och den förmånsrätt som inteckningen medför det som bestäms i lagen om samfundet i fråga.

21 a §
Delning av inteckning

Företagsinteckningar, som omfattar ett i lagen om aktiebolag (734/1978) avsett ursprungligt aktiebolags hela lösa egendom som hör till näringsverksamhet eller som fastställts i en bestämd del av bolaget eller i lös egendom som hör till näringsverksamhet som bedrivs inom ett bestämt område, kan på ansökan av det ursprungliga bolaget helt eller delvis delas mellan de övertagande bolagen enligt avtal mellan bolaget och inteckningshavarna. Detsamma gäller delning av företagsinteckning som fastställts i ett i lagen om andelslag (1488/2001) avsett ursprungligt andelslags egendom.

En inteckning får inte delas så att den till säkerhet för samma förbindelse blir fastställd i två eller flera bolags eller andelslags egendom.

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Registermyndigheten kan avföra företagsinteckning ur registret, såvida anteckningarna om den näringsidkare i vars egendom företagsinteckningen har fastställts, avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 24 § handelsregisterlagen (129/1979). En företagsinteckning som har fastställts i ett aktiebolags eller andelslags egendom kan avföras sedan tio år förflutit från det bolaget eller andelslaget har avregistrerats enligt 13 kap. 5 b § lagen om aktiebolag eller 19 kap. 5 § lagen om andelslag. Innan inteckningen av den orsak som avses i detta moment avförs ur registret skall registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda.

34 §
Tryggande av inteckningshavarens rätt

En näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts är skyldig att utan dröjsmål underrätta inteckningshavaren om att företaget eller en intecknad del av det upphör, att företaget eller en del av det överlåts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 3 mom., fusion av företag eller delning av ett aktiebolag eller andelslag, i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkaren, en i 15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som drabbar intecknad egendom samt om andra händelser i företaget som väsentligt inverkar på inteckningshavarens rätt. Näringsidkaren skall på begäran av inteckningshavaren ge denne även andra upplysningar som gäller den intecknade egendomen och som behövs för att säkerhetens värde skall kunna konstateras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.