1490/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 10 och 18 a § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 373/1981, 1242/1989, 1122/1993 och 578/1996, samt

fogas till 18 a §, sådan den lyder i lag 147/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

I ett andelslags grundanmälan skall nämnas

1) andelslagets firma,

2) den dag då stiftelseurkunden undertecknats,

3) andelslagets verksamhetsområde,

4) andelslagets hemort,

5) andelslagets adress,

6) insatsens belopp,

7) styrelsens ordförandes samt alla ledamöters och suppleanters personuppgifter,

8) revisorns, den huvudansvariga revisorns och revisorssuppleanternas personuppgifter,

9) andelslagets räkenskapsperiod,

10) om andelslaget har en verkställande direktör eller en ställföreträdare för verkställande direktören, bådas personuppgifter,

11) om andelslaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla ledamöters och suppleanters personuppgifter,

12) bestämmelsen i andelslagets stadgar om tecknande av andelslagets firma, om en sådan bestämmelse finns samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans eller hennes personuppgifter,

13) för det fall att i stadgarna bestäms om tilläggsandelar, enligt tilläggsandelsslag tilläggsinsatsens belopp och tilläggsandelarnas antal eller maximiantal,

14) för det fall att i stadgarna bestäms om placeringsandelar, enligt placeringsandelsslag placeringsinsatsens belopp, placeringsandelarnas antal eller maximiantal och det belopp som har betalats av placeringsandelskapitalet,

15) för det fall att i stadgarna bestäms om medlemmarnas skyldighet att betala extra avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 1 mom. lagen om andelslag (1488/2001), samt

16) för det fall att i stadgarna bestäms om medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. lagen om andelslag.

I en andelsbanks grundanmälan skall förutom de uppgifter som avses i 1 mom. nämnas den dag då bankens stadgar fastställts. Dessutom skall uppges om andelsbanken som medlem anslutit sig till det centralinstitut inom sammanslutningen av andelsbanker som avses i 7 a § andelsbankslagen (1271/1990) eller att banken utträtt ur detta.

18 a §

Registermyndigheten handlägger ärenden som gäller nedsättning av ett andelslags reservfond, överkursfond och placeringsandelskapital, andelslags fusion, delning av andelslag och ändring av sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Om andelslaget har gett ut placeringsandelar före denna lags ikraftträdande, skall i andelslagets grund- eller ändringsanmälan nämnas också det belopp som betalts av placeringsandelskapitalet.

Andelslagets räkenskapsperiod och revisorer skall anmälas till handelsregistret senast när för andelslaget efter lagens ikraftträdande har uppkommit anmälningsskyldighet som gäller annat än att en person som hör till andelslagets ledning avgår eller personens uppdrag upphör. Om andelslaget åsidosätter anmälningsskyldigheten, kan registermyndigheten sätta ut en tid inom vilken andelslaget skall fullgöra sin anmälningsskyldighet. Om andelslaget inte fullgör sin skyldighet inom den utsatta tiden, förfaller den anmälan i samband med vilken räkenskapsperioden och revisorerna borde ha anmälts.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.