1487/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land

I enlighet med social- och hälsovårdministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land (1236/2000) 2 §, 8 § 1 mom. 7 och 10 punkten, 9 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., samt

fogas 8 § 1 mom. en ny 7 a punkt, 9 § 1 mom. en ny 4 punkt och till förordningen ny 17 a och 17 b § enligt följande:

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av en representations bokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2–6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2–5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordningen.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla:


7 a) specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost, om beloppen är av väsentlig storlek,


7) specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,


10) specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,


9 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla:


3) specifikationer av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §,

4) specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens passiva enligt balansräkningspost, om beloppen är av väsentlig storlek.


Utöver de uppgifter som nämns i 1 och 4 mom. skall noterna i fråga om en representation som bedriver skadeförsäkring innehålla de från representationens premieansvar (avsättning för ej intjänade premier) avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek och i fråga om en representation som bedriver livförsäkring de från representationens premieansvar avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring samt den i premieansvaret ingående avsättningen för kvardröjande risker, om dess storlek är väsentlig.


17 a §
Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) till lägsta värde enligt 10 kap. 4 c § 1 mom. lagen om försäkringsbolag; som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets, penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid. Motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet, penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet; eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast på andra grunder än de som beror på ändringar i räntenivån; om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Val av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas kontinuerligt.

17 b §
Upptagande av fastigheter i representationens balansräkning

Fastigheter som representationen har äganderätten till, upptas i balansräkningen till oavskriven anskaffningsutgift. Anskaffningsutgifter för sådana hyresrättigheter till fastigheter, som aktiverats enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen, skall tas upp under en egen benämning i balansräkningen under gruppen placeringar i fastigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning tillämpas på en representations bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

Helsingfors den 28 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.