1477/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut, föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I den förordning bestäms om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer bärs upp enligt bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som prissätts på affärs- ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller av basis av annan uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster samt jämförelseförsök,

2) hydrometriska mätningar,

3) kompetensintyg för de som tar miljöprov,

4) planering av databaser samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

5) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte längre fram i 2 mom. eller för övrigt bestäms annat,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) informationssökning och fjärrlånetjänster,

8) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer,

9) användning av lokaliteter,

10) utbildningstjänster,

11) andra än i 2 § avsedda kopior samt

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

4 §
Bestämmelser om uppbärs av avgifter för offentligrättsliga prestationer

Förskott för en prestation uppbärs enligt vad som bestäms i tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en annullerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan eller en anmälan som förfallit uppbärs en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte annat bestäms i tabellen.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för Finlands miljöcentrals tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft fram till utgången av år 2003.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före 13.5.2000 uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft. Beloppet i mark ändras till euro genom division med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste centbelopp.

Avgift enligt denna avgiftsförordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Beloppet i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste pennibelopp.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets förordning av den 10 maj 2000 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (420/2000).

Helsingfors den 19 december 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.