1473/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 6 kap. 2 § 2 mom. samt

ändras 6 kap. 1 § 2 mom. och 25 kap. 12 § 2 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
1 §
Tjänsteinnehavare och arbetstagare

Endast en medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan kan vara tjänsteinnehavare i kyrkan eller i en församling eller i en kyrklig samfällighet eller stå i ett sådant varaktigt arbetsförhållande som ansluter sig till uppgifter vid gudstjänster eller kyrkliga förrättningar eller som berör diakoni eller undervisning. Domkapitlet kan bevilja en präst i en annan kristen kyrka eller i ett annat religionssamfund dispens från detta behörighetsvillkor, om kyrkomötet har godkänt ett sådant avtal om villkoren för ett ömsesidigt utövande av prästämbetet som slutits med denna kyrka eller detta religionssamfund. Dispens kan beviljas tills vidare eller för viss tid.


25 kap.

Kompletterande stadganden

12 §
Församlingar med särskilda rättigheter

Domkapitlet kan på ansökan av kyrkofullmäktige bevilja en församling som avses i 1 mom. tillstånd att för viss tid skaffa prästerliga tjänster utan att besätta en prästtjänst. Domkapitlet kan av vägande skäl återkalla tillståndet innan tiden löpt ut. För den tid tillståndet beviljats förordnar domkapitlet en tjänsteinnehavare i församlingen som är förtrogen med kyrkböckerna att svara för sådant beslutsfattande i ärenden som gäller förandet av kyrkböckerna som enligt 16 kap. 2 § 2 mom. ankommer på kyrkoherden. Domkapitlet ger närmare anvisningar om tillämpningen av detta moment.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 186/2001
FvUB 28/2001
RSv 210/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.