1440/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom. lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder ändrad i lag 348/1994, med stöd av 55 § alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) samt med stöd av 60 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådan den lyder delvis ändrad i lagar (1412/1992, 57/1999):

1 §
Tillämplig alkohollagstiftning

I denna förordning avses med alkohollagen den lag som gavs den 8 december 1994 (1143/1994), med förordningen om alkoholdrycker och sprit avses den förordning som gavs den 22 december 1994 (1344/1994), med förordningen om alkoholdrycker och denaturering avses den förordning som gavs den 22 december 1994 (1345/1994), med förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet avses den förordning som gavs den 22 december 1994 (1346/1994) samt med förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare avses den förordning som gavs den 13 september 1996 (680/1996), jämte ändringar.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i alkoholärenden

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, senare Produkttillsynscentralen, uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 1 för behandling av följande alkoholrelaterade ärenden:

Serveringsärenden:

1) sådant serveringstillstånd som avses i 21 § 1 mom. alkohollagen,

2) sådant tillfälligt serveringstillstånd som avses i 21 § 2 mom. alkohollagen,

3) sådant tillstånd att ändra serveringsområde som avses i 21 § 3 mom. alkohollagen,

4) sådant tillstånd till förlängd tid som avses i 23 § 2 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit,

5) sådant godkännande av arrangemang som innebär avvikelse från fastställda portionsstorlekar som avses i 24 § 6 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit,

6) sådan befrielse från kravet att ge räkning eller något annat verifikat som avses i 25 § 3 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit,

7) sådant tillstånd till försäljning ombord på sjöfarkost som avses i 9 § 3 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

8) sådant tillstånd till förlängd serveringstid som avses i 11 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 20 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

9) sådant tillstånd till servering i restaurangvagn som avses i 14 § 1 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

10) sådant tillstånd till utvidgning av produktsortimentet som avses i 14 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet, och

11) sådant tillstånd till servering i buss som avses i 19 § 1 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet.

Detaljhandelsärenden:

1) sådant godkännande av alkoholbolags detaljhandelsbutiker och ändringar i dessa som avses i 13 § 2 mom. alkohollagen,

2) sådant detaljhandelstillstånd och godkännande av ändringar i butiker som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen, och

3) sådant utlämningstillstånd som avses i 4 § förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare.

Tillverknings- och importärenden:

1) sådant tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 5 § alkohollagen,

2) sådant importtillstånd för sprit som avses i 8 § 2 mom. 1 punkten alkohollagen,

3) godkännande av sådant lager för obeskattade alkoholdrycker och sprit som avses i 35 § 1 mom. alkohollagen, och

4) godkännande av sådant tillverkningsställe som avses i 7 § 2 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit.

Partihandelsärenden:

1) sådant partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 27 § alkohollagen, och

2) sådant partihandelstillstånd som avses i 7 § 1 mom. förordningen om alkoholpreparat och denaturering.

Användningstillståndsärenden:

1) sådant användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 17 § alkohollagen, och

2) sådant användningstillstånd som avses i 10 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering.

Andra ärenden som skall behandlas i enlighet med alkohollagen:

1) godkännande av sådana fackpublikationer och trycksaker som avses i 33 § 4 mom. 1 punkten alkohollagen, och

2) sådana beslut med anledning av besvär över alkoholbolagets beslut som avses i 51 § 3 mom. alkohollagen.

3 §
Tillämplig kemikalielagstiftning

I denna förordning avses med kemikalielagen den kemikalielag som gavs den 14 augusti 1989 (744/1989) jämte ändringar.

4 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i kemikalieärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 2 för följande prestationer enligt kemikalielagen:

1) behandling av en sådan anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen,

2) behandling av en ansökan om sådant undantag från skyldigheten att göra anmälan om ett nytt ämne som avses i 8 § social- och hälsovårdsministeriets beslut (1642/1993),

3) behandling av en ansökan om godkännande av ett auktoriserat testlaboratorium enligt 57 § kemikalielagen,

4) behandling av sådana ansökningar och anmälningar om biocidpreparat eller verksamt ämne som avses i 6 kap. kemikalielagen,

5) utlåtanden till andra behöriga myndigheter, samt

6) behandling av uppgifter som har sänts in enligt 48 a § kemikalielagen.

5 §
Myndighetstillsyn och övriga offentligrättsliga prestationer

De i 55 § alkohollagen nämnda årliga avgifterna för tillsyn över tillståndskrävande verksamhet skall uppbäras hos tillståndshavarna i enlighet med bilaga 3.

För ljuskopior och andra avskrifter som ersätter originaldokument uppbärs 84 cent per sida.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Följande prestationer prissätter Produkttillsynscentralen enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) på företagsekonomiska grunder:

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer samt elektroniska dataprodukter,

4) andra ljuskopior och avskrifter än sådana som nämns i 5 §,

5) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt tillverkningsmetoder, anordningar och hygien, och

6) andra särskilt definierade prestationer som grundar sig på beställning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 mars 1998 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (238/1998) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2001

Minister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Kari Paaso

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.