1438/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 103 § 3 punkten, 116 § 4 punkten och 218 § 4 punkten,

av dessa lagrum 103 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 134/1998 och 218 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 894/1987, som följer:

103 §

Vid församlingsfullmäktiges i 102 § nämnda två sammanträden skall följande ärenden handläggas:


vid det andra fastställs längden över röstberättigade för följande kalenderår, fastställs församlingens budget och inkomstskattesats samt godkänns församlingens verksamhetsplan för följande år, granskas församlingens målprogram samt väljs sådana revisorer och andra förtroendevalda för följande år, vars uppdrag upphör vid årets slut.

116 §

På församlingsrådet ankommer:


4) att fastställa förslag till inkomst- och utgiftsstat för församlingen och fastställa inkomstskattesats,


218 §

Har, sedan avgiften betalts den beskattningsbara inkomst som avses i 41 § 1 mom. 1 punkten lagen om ortodoxa kyrkosamfundet avlyfts genom ett laga kraft vunnet beslut eller har församlingen påförts skatt som avses i 2 punkten i samma moment, har församlingen rätt att från centralfonden återfå vad som betalts för mycket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Överinspektör
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.