1426/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ersättningsgrunderna för vissa rättsmedicinska blodundersökningar och andra rättsmedicinska undersökningar rörande ärftliga egenskaper

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 5 september 1975 om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/1975):

1 §

Denna förordning tillämpas på ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/1975) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/1975).

2 §

För åtgärd som utförts, för undersökning som gjorts eller för utlåtande som har avgetts på begäran av barnatillsyningsman eller domstol är ersättningsgrunden

euro
1. Medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats 22,71
2. Blodprov på person som är över två år gammal jämte intyg över åtgärdens utförande 5,89
3. Blodprov på person som är två år gammal eller yngre jämte intyg över åtgärdens utförande 11,77
4. Sändande av blodprov samt porto eller fraktkostnader 1,01
5. Blodgruppundersökning och utlåtande på basen av denna för var och en som skall undersökas 151,37
6. DNA-undersökning och utlåtande på basen av denna för var och en som skall undersökas 252,28
7. HLA-typbestämning, och utlåtande på basen av denna för var och en som skall undersökas 252,28
8. Intyg till dem som skall undersökas över verkställande av blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper 1,51
9. Sändande av utlåtande eller intyg samt porto 1,01

Innehåller medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barn kan ha avlats också ett utlåtande om sannolik avlelse betalas den i 1 punkten avsedda ersättningen höjd med 5,05 euro.

3 §

För sådan ny undersökning eller komplettering av undersökning som görs för att bekräfta undersökningsresultatet innan utlåtandet avges betalas ingen ersättning.

4 §

För komplettering av ofullständig undersökning eller ofullständigt utlåtande betalas ingen ersättning.

5 §

Om en blodundersökning har gjorts eller ett blodprov tagits i folkhälsoinstitutet eller vid en institution inom ett universitet, betalas ersättning för undersökning, utlåtande och utförd åtgärd i enlighet med denna förordning till folkhälsoinstitutet eller universitet. Om någon annan undersökning rörande ärftliga egenskaper gjorts vid en institution inom ett universitet, betalas ersättningen för undersökningen och utlåtandet till universitet i fråga.

6 §

För undersökning som gjorts för ett utlåtande som avgivits eller för en åtgärd som utförts av läkare eller annan sakkunnig som är anställd hos staten, en kommun eller samkommun betalas ersättning till den myndighet eller anstalt hos vilken han eller hon är anställd.

7 §

Angående rätt för läkare som är anställda hos staten, en kommun eller samkommun eller för någon annan sakkunnig att för egen del få ersättning för verkställd åtgärd, utförd undersökning eller utfärdat intyg eller utlåtande, gäller vad som särskilt föreskrivits, bestämts eller överenskommits.

8 §

Med undantag av de fall som nämns i 5 och 6 §, betalas ersättningen till den anstalt, läkare eller annan sakkunnig som gjort undersökningen och gett utlåtandet.

9 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 september 1976 angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75) (842/1976) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Heidi Manns-Haatanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.