1420/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) rubriken för 3 b kap., sådan den lyder i lag 1491/1995, och

fogas till lagen en ny 29 § i stället för den 29 § som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

3 b kap.

Barnförhöjning och vårdbidrag

29 §

Om en pensionstagare eller en pensionstagares make har ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som pensionstagaren, eller om pensionstagaren på annat sätt svarar för utkomsten för ett barn som bor någon annanstans, betalas barnförhöjning i anslutning till pensionen.

Barnförhöjning betalas till en i 1 mom. avsedd pensionstagare som får

1) folkpension,

2) invalidpension till fullt belopp, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de lagar som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande på anställnings- eller tjänsteförhållande baserad pension,

3) på grundval av full arbetsoförmåga enligt lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, invalidpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år förflutit från trafikskadan.

Som barn till en pensionstagare betraktas också ett i 41 § barnskyddslagen (683/1983) avsett barn som bor hos pensionstagaren.

En pensionstagare anses svara för sitt barns utkomst så som avses i 1 mom. då han eller hon har kostnader för barnets utkomst vilka uppgår till minst underhållsstödets belopp enligt 7 § 1 mom. lagen om underhållstrygghet (671/1998).

Barnförhöjningens belopp är för varje ovan avsett barn 17,66 euro per månad.

På barnförhöjning tillämpas inte 25 a § i denna lag och barnförhöjningens belopp avvägs inte enligt den tid pensionstagaren har bott i Finland.

Rätten till barnförhöjning upphör vid ingången av den månad som följer på det att ovan nämnda förutsättningar för erhållande av barnförhöjning inte längre uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas ut i januari 2001 beräknats.

Barnförhöjning som när denna lag träder i kraft betalas ut med stöd av 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (1491/1995) om ändring av folkpensionslagen, sådant detta moment lyder i lag 1228/2000, binds vid förändringar i prisnivån i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/2001
ShUB 44/2001
RSv 195/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.