1417/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer till själv- kostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är ansökningar som gäller

1) annat beslut om uppehållstillstånd än de som nämns nedan i 2―4 §,

2) första arbetstillstånd som söks i Finland,

3) nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit, samt

4) intyg som utfärdas på begäran.

2 §
Flera myndigheters prestationer av samma slag

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är ansökningar som gäller

1) uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,

2) arbetstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,

3) förlängning av giltighetstiden för uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

4) överföring av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd till ett annat resedokument,

5) främlingspass eller resedokument för flykting,

6) förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt pris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket av sociala eller humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast handläggningsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är ansökningar som gäller

1) erhållande av medborgarskap på ansökan,

2) erhållande av medborgarskap genom anmälan,

3) svar på förfrågan som gäller medborgarskap,

4) uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) uppehållstillstånd som skall avgöras av utlänningsverket, när sökanden ännu inte är i Finland.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd av en person som tas emot i Finland

1) som flykting,

2) på grund av behov av skydd,

3) på grund av behov av tillfälligt skydd, eller

4) av vägande humanitära skäl.

Avgift uppbärs inte heller av familjemedlemmar eller en annan anhörig till personer som avses i punkterna 1―4 ovan som har fått uppehålls- eller arbetstillstånd på grund av familjeband.

För ansökan om uppehållstillstånd uppbärs inte avgift, om ansökan gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd, även om ansökan avgörs av utlänningsverket i stället för beskickningen.

Ingen avgift uppbärs för i 3 § 1―2 punkten nämnda ansökningar eller anmälningar för barn som finns med i en förälders ansökan.

Ingen avgift uppbärs för visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företags- ekonomiska grunder

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifterna till staten för vilka utlänningsverket uppbär en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

6 §
Utlänningsverkets behörighet

Utlänningsverket har behörighet i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av verkets prestationer med undantag av de avgifter som finns upptagna i avgiftstabellen i bilagan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vid betalning av avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 som betalningsmedel också användas sedlar och metallmynt i mark. I detta fall ändras priset i euro till pris i mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 28 november 2001 om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (1103/2001).

Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Äldre regeringssekreterare
Riitta Koponen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.