1411/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 1 mom., 5 § 3 mom. och 6 § 4 mom. lagen den 13 december 2001 om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001):

1 §
Kompetenscentrumens verksamhetsområden

Kompetenscentrum inom det sociala området och deras verksamhetsområden är följande:

1) Södra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapen Nyland, Östra Nyland och Päijänne-Tavastland,

2) Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapet Egentliga Finland,

3) Sydöstra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen,

4) Kompetenscentrumet inom det sociala området i Tavastland och Satakunta omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland och Satakunta,

5) De österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

6) Mellersta Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapet Mellersta Finland,

7) Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och Kajanaland, samt

8) Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området omfattar landskapen Norra Österbotten och Lappland.

Utöver de kompetenscentrum som nämns i 1 mom. finns Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet.

2 §
Delegationens för kompetenscentrumverksamheten uppgifter och sammansättning

Delegationen för kompetenscentrumverksamheten sköter utöver de uppgifter som bestäms i 5 § lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001) även de uppgifter som bestäms särskilt i det beslut om tillsättande av delegationen som fattas av statsrådet.

Till delegationen hör utöver en företrädare för vart och ett av de kompetenscentrum som nämns i 1 § även företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Finlands Kommunförbund och centrala riksomfattande organisationer inom det sociala området. I delegationen ingår dessutom företrädare för läroanstalterna inom det sociala området och länsstyrelserna.

Delegationen tillsätts för fyra kalenderår i sänder. Medlemmarna och deras suppleanter i delegationen utses på grundval av de i 2 mom. nämnda instansernas framställningen. I det beslut om tillsättande av delegationen förordnas samtidigt en av företrädarna till ordförande och en till vice ordförande för delegationen.

3 §
Grunderna för bestämmande av statsunderstöd

Statsunderstödet för de finska kompetenscentrumen fördelas på grundval av invånarantalet i och arealen för varje kompetenscentrums verksamhetsområde. Enligt dessa bestämningsgrunder betalas till dem det totala beloppet av statsunderstöd minskat med den andel statsunderstöd som betalas till Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området enligt 2 mom. samt den andel särskilt statsunderstöd som betalas enligt 4 §. De inbördes viktkoefficienterna för grunderna för bestämmandet av statsunderstöd fastställs så att av statsunderstödet 80 procent betalas på grundval av invånarantalet och 20 procent på grundval av arealen.

Till Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området betalas en sådan andel av det totala beloppet av statsunderstöd som motsvarar den svenskspråkiga befolkningens andel av hela landets befolkning.

4 §
Grunderna för särskilt statsunderstöd

I särskilt statsunderstöd betalas

1) 0,75 procent av det totala beloppet av statsunderstöd till de österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området för upprättande av nordiska samarbetsnätverk för samtliga kompetenscentrums bruk samt

2) 1,5 procent av det totala beloppet av statsunderstöd till Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området för uppgifter som är nödvändiga med tanke på beaktandet av den samiskspråkiga befolkningens servicebehov.

Social- och hälsovårdsministeriet och de kompetenscentrum som avses i 1 mom. avtalar sinsemellan närmare om användningen av statsunderstödet.

5 §
Utbetalning av statsunderstöd

Det statsunderstöd som fastställts för vart och ett kompetenscentrum utbetalas av social- och hälsovårdsministeriet i lika stora poster senast den 11 dagen i varje månad till den juridiska person som företräder kompetenscentrumet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.