1410/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 3 punkten samt

fogas temporärt till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

11 §
Inkomster som skall beaktas

Som inkomster beaktas dock inte


3) minst 20 procent av förvärvsinkomsterna, dock högst 100 euro per månad,


15 §
Tiden för vilken utkomststöd fastställs

En sådan förvärvsinkomst som inte var känd när beslutet om utkomststöd fattades kan i efterhand beaktas såsom inkomst, om utkomststöd söks under de två första kalendermånaderna som följer på beslutet och det inte kan anses oskäligt att beakta inkomsten. Då stödet beviljas skall den sökande underrättas om möjligheten att beakta inkomsten i fråga retroaktivt.Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 och gäller till och med den 31 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2001
ShUB 41/2001
RSv 189/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.