1409/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 1 och 2 mom., 26 §, 29 § 3 mom. samt 45 a och 45 b §, dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 1 och 2 mom. samt 29 § 3 mom. i lag 1150/1996, 26 § i lag 1114/1998, 45 a § i lag 1414/1997 och 45 b § i lag 1145/2000, som följer:

18 §
Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 74,7 procent och statens andel 25,3 procent. Om det enligt 3 § 2 punkten statsandelslagen har beslutats att den årliga förändringen i kostnadsnivån under vissa år skall beaktas med mindre än det fulla beloppet, skall detta vid kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas så att statens andel minskar så att den motsvarar den nedsatta justeringen av kostnadsnivån för åren i fråga.

Vid kostnadsfördelningen beaktas driftskostnaderna för ordnande av verksamhet enligt speciallagar och statsandelen för driftskostnaderna. I driftskostnaderna ingår inte kostnader för anläggningsprojekt, mervärdesskattens andel, kalkylerade räntor och avskrivningar, kostnader för skötsel av lån eller andra motsvarande poster.


26 §
Statsandel för anläggningsprojekt

För anläggningsprojekt betalas statsandel högst för de kostnader som länsstyrelsen har fastställt. I kostnaderna ingår inte mervärdesskattens andel. Om de faktiska kostnaderna för ett stort projekt är mindre än de kostnader som godkänts i resursbeslutet och som länsstyrelsen fastställt eller om de sammanlagda kostnaderna för små projekt är mindre än det maximibelopp för kostnaderna som länsstyrelsen har fastställt, betalas statsandel för de faktiska kostnaderna. Statsandel betalas dock inte för anläggningsprojekt som är mindre än det belopp som har godkänts i resursbeslutet, om det inte är fråga om ett anläggningsprojekt som avses i 21 § 2 mom.

29 §
Statsandelsutredning och statsandelsbeslut

Om den slutliga statsandelen enligt de tillämpade beräkningsgrunderna avviker mindre än 200 euro från beloppet av den statsandel som betalts enligt 28 §, utbetalas eller återkrävs inte skillnaden.

45 a §
Höjning av kommunens självfinansieringsandel

Kommunens självfinansieringsandel per invånare, om vilken föreskrivs i 17 §, höjs enligt följande:

1) till följd av samordningen av bostadsbidrag och andra primära förmåner höjs självfinansieringsandelen med 7,74 euro 1998 och med 17,16 euro från och med 1999, samt

2) på grund av den minskning av utgifterna för utkomststödet som hänför sig till höjningen av nivån på de maximala boendeutgifter som godkänns i bostadsbidraget och nivån på arbetsmarknadsstödets barnförhöjning höjs självfinansieringsandelen med 0,65 euro från och med 2002.

Totalbeloppet av det statsunderstöd som har beviljats för verksamheten vid de i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001) avsedda kompetenscentrumen minskar med motsvarande summa den statsandel för driftskostnader som fastställs enligt 10 § i denna lag. Avdraget genomförs genom att kommunens självfinansieringsandel höjs från och med 2002.

Höjningen av självfinansieringsandelen skall beaktas till ovan nämnt belopp vid senare justeringar av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

45 b §
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2000

Utan hinder av 18 § 3 mom. genomförs justeringen av kostnadsfördelningen 2000 så att i statsandelarna för 2001 och 2002 för vartdera året inräknas hälften av beloppet av justeringen av kostnadsfördelningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 152/2001
ShUB 43/2001
RSv 192/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.