1405/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), dessa lagrum sådana de lyder i lag 750/1974:

1 §

Arbetspensionskassans grunder för den fördelning av kostnader som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) ingår i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som i enlighet med 1 mom. behövs vid beräkningen finns i bilaga 2 till denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2001 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2001.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets grunder av den 21 juni 1994 till arbetspensionskassan för beräkning av arbetspensionskassans årspremie, utjämningsdelen för årspremien och den fond som bildats av utjämningsdelarna (Dnr 178/44/93) jämte ändringar samt social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 18 december 2000 om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1141/2000).

Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.