1395/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 25 § 2 mom.,

ändras 1 § 1 mom., i 2 §, i rubriken för 3 § samt i 3 § 1 och 6 mom. den finska språkdräkten, 4 och 5 §, 6 § 1 mom., 7 §, 8 § 2 mom., i 9 § 2 mom. den finska språkdräkten, 9 § 3 mom., i 10 a § 1 mom. det inledande stycket samt 10 a § 2 mom. och 12 § 3 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1072/1999, 3 § 6 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, det inledande stycket i 10 a § 1 mom. samt 10 a § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1292/2000 samt 12 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1005/1999, samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

1 §
Beräkning av priset per enhet förgrundläggande utbildning

Priset per enhet för den grundläggande utbildningen i kommunen skall det år som avses i 17 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) beräknas som ett vägt medeltal av de belopp som beräknas på det sätt som anges i 2 och 3 § så att effekten av det belopp som beräknas enligt kommunens befolkningstäthet enligt 2 § är 60 procent och effekten av det belopp som beräknas enligt den grundläggande utbildningens nyckeltal enligt 3 § 40 procent. Till det på detta sätt uträknade beloppet adderas i fråga om elever som får sådan på 11-årig läroplikt baserad undervisning som avses i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning (628/1998) det belopp som fås när det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för grundläggande utbildning multipliceras med två. I fråga om mycket gravt utvecklingsstörda elever är nämnda tillägg dock det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande utbildning multiplicerat med talet 3,5.


4 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Undervisningsministeriet fastställer såsom pris per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands med stöd av det tillstånd som avses i 7 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för grundläggande utbildning med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, eller nämnda belopp höjt eller sänkt med högst 20 procent.

5 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning som ordnas i internat och i skolhem

Om en anordnare av grundläggande utbildning med stöd av 7 § 3 mom. lagen om grundläggande utbildning har fått en särskild utbildningsuppgift som gäller att ordna grundläggande utbildning i internat, höjs priset per enhet i fråga om de elever som får den inkvartering och de måltider som hör till internatet med ett belopp som är 37 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för yrkesutbildning. I fråga om alla som studerar i internat och har fyllt 18 år tillämpas samma pris per enhet som i fråga om andra elever som får grundläggande utbildning i internat.

Om en anordnare av grundläggande utbildning med stöd av 7 § 3 mom. lagen om grundläggande utbildning har fått en särskild utbildningsuppgift som gäller att ordna grundläggande utbildning i skolhem, höjs priset per enhet för de elever som får denna utbildning med ett belopp som fås när det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för grundläggande utbildning multipliceras med talet 1,5.

6 §
Beräkning av priset per enhet för gymnasier

Priset per enhet för gymnasiet i en kommun eller samkommun räknas så att det nyckeltal som beräknats enligt 2 mom. på basis av det totala antalet studerande i gymnasierna i kommunen eller samkommunen multipliceras med det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för gymnasiet och det på så sätt uträknade beloppet divideras med talet 100. Vid beräkning av nyckeltalet beaktas inte studerande som har inlett studierna efter att de fyllt 18 år.


7 §
Priserna per enhet för gymnasieutbildning som ordnas i internat

Om en anordnare av gymnasieutbildning med stöd av 4 § 2 mom. gymnasielagen (629/1998) givits i uppgift att ordna gymnasieutbildning i internat, höjs priset per enhet i fråga om de studerande som får den inkvartering och de måltider som hör till internatet med ett belopp som är 37 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för yrkesutbildning. I fråga om alla som studerar i internat och har inlett studierna efter att de fyllt 18 år tillämpas samma pris per enhet som i fråga om andra studerande som får gymnasieutbildning i internat.

8 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesutbildning

I fråga om finansieringen av den förberedande utbildningen för invandrare före den grundläggande yrkesutbildningen tillämpas det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för yrkesutbildning.


9 §
Priserna per enhet för specialundervisning i vissa fall

Det pris per enhet som beräknats för utbildningsanordnaren enligt 2 mom. höjs i fråga om gravt handikappade studerande med ett belopp som fås när det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet multipliceras med talet 1,2. Om ordnandet av utbildningen förutsätter att den studerande har ett personligt skolgångsbiträde, höjs priset per enhet för en sådan studerande dessutom med ett belopp som fås när nämnda genomsnittliga pris per enhet multipliceras med talet 3,5.

10 a §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

De priser per enhet per studerandeårsverke för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 22 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas så, att det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av lagens 16 § multipliceras med följande tal som bestäms enligt prisgrupp:


Priset per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning höjs i fråga om studerande som får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster på grund av handikapp eller sjukdom eller av någon därmed jämförbar orsak. Höjningen är 50 procent av det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

En yrkeshögskolas pris per enhet höjs i fråga om studerande som av yrkeshögskolans huvudman får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster på grund av handikapp eller av någon därmed jämförbar orsak. Höjningen är 50 procent av det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkeshögskolorna med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


2 kap.

Anläggningsprojekt

20 a §
Anläggningsprojekt

Som anläggningsprojekt som förutsätts av sådan verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om yrkeshögskolestudier (225/1995), lagen om grundläggande konstundervisning (424/1992) och bibliotekslagen (904/1998) betraktas en sådan åtgärd som avses i 31 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och vars beräknade totalkostnader uppgår till minst 320 000 euro.

Som anläggningsprojekt betraktas inom yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen anskaffning av utrustning samt i biblioteken anskaffning av biblioteksbil och biblioteksbåt, om de beräknade totalkostnaderna för anskaffningen uppgår till minst 80 000 euro.

Som anläggningsprojekt i lokaler för kulturverksamhet som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992), vid museer som avses i museilagen (729/1992) samt i teatrar och orkestrar som avses i teater- och orkesterlagen (730/1992) betraktas en sådan åtgärd som avses i 31 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och vars beräknade totalkostnader uppgår till minst 80 000 euro.

Som anläggningsprojekt vid sådana idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler som avses i idrottslagen (1054/1998) betraktas en sådan åtgärd som avses i 31 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och vars beräknade totalkostnader uppgår till minst 16 000 euro.

Som de totalkostnader som i denna paragraf föreskrivs för bestämmande av anläggningsprojekt betraktas kostnaderna utan mervärdesskatt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 30 december 1998 om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet (1200/1998).

Helsingfors den 20 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.