1388/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om skatt för titlar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Skatt för titlar

För ett öppet brev med vilket republikens president förlänar en sådan titel som avses i republikens presidents förordning om titlar (381/2000), skall skatt betalas till staten enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §
Skattebeloppet

För ett öppet brev med vilket förlänas en sådan titel som nämns i bilaga 1 som avses i 2 § i republikens presidents förordning om titlar skall betalas skatt enligt följande:

Om den som får titeln inte står i tjänste- eller omställningsförhållande eller annat därmed jämförbart förhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla Om den som får titeln står i tjänste- eller omställningsförhållande eller annat därmed jämförbart förhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla
Skatt euro Skatt euro
Titlar som hör till grupp 1 48 400 12 100
Titlar som hör till grupp 2 33 300 8 300
Titlar som hör till grupp 3 24 200 6 000
Titlar som hör till grupp 4 19 300 4 800
Titlar som hör till grupp 5 16 400 4 100
Titlar som hör till grupp 6 12 000 3 000
Titlar som hör till grupp 7 8 700 2 200
Titlar som hör till grupp 8 6 200 1 550
Titlar som hör till grupp 9 4 250 1 100
Titlar som hör till grupp 10 3 300 820
Titlar som hör till grupp 11 2 700 680
Titlar som hör till grupp 12 1 100 270
Titlar som hör till grupp 13 770 200
Titlar som hör till grupp 14 640 160
Titlar som hör till grupp 15 330 80
Titlar som hör till grupp 16 70 50

För ett öppet brev med vilket en titel förlänas en person som har gått i pension från en anställning hos staten, en kommun eller kyrkan, betalas en lika stor skatt som för ett öppet brev med vilket titel förlänas en person som står i tjänste- eller anställningsförhållande eller i ett annat därmed jämförbart tjänstgöringsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan.

3 §
Skattskyldig

Den som har gjort framställningen om en titel är skattskyldig för ett öppet brev med vilket titeln förlänas.

4 §
Bestämmande av skatten

Statsrådets kansli bestämmer skatten för ett öppet brev med vilket en titel förlänas.

5 §
Betalning av skatten

Skatten skall betalas till ett betalningsställe som bestäms av finansministeriet. Den myndighet som bestämt skatten skall förse handlingarna med en anteckning om att skatten är betald.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om betalningen av skatten och anteckningar som handlingarna skall förses med samt om andra detaljer som gäller förfarandet.

6 §
Ändringssökande

I ärenden som gäller sådana åtgärder av statsrådets kansli som gäller skatt för titlar får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvären skall anföras inom 60 dagar från den dag då skatten har eller skulle ha betalats.

7 §
Rätt till ändringssökande

Den skattskyldige får söka ändring i fråga om skyldigheten att betala skatten eller skattens belopp.

Skatteombudet har rätt att anföra besvär på statens vägnar.

8 §
Återbäring och debitering av skatt på basis av ändringssökande

Skatt som återbärs på basis av ändringssökande skall av skatteverket återbäras jämte ränta, och skatt som påförs på basis av ändringssökande skall av skatteverket påföras jämte dröjsmålspåföljd.

Om skatt återbärs på basis av ändringssökande, skall ränta enligt förordningen om skatteuppbörd (903/1978) betalas på återbäringen från den dag skatten betalades fram till återbäringsdagen.

9 §
Tillämpning av bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt uppbörd och indrivning av skatt som skall betalas till skatteverket iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (611/1978), om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lagen angående stämpelskatt av den 6 augusti 1943 (662/1943) jämte ändringar.

Denna lag skall tillämpas på öppet brev som utges efter det att lagen har trätt i kraft. De bestämmelser om återbäring och debitering av stämpelskatt samt om ändringssökande som ingår i lagen angående stämpelskatt skall dock tillämpas på stämpelskatt som har eller borde ha betalats före ikraftträdandet.

RP 195/2001
FiUB 35/2001
RSv 186/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.