1387/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) en ny 69 a § som följer:

69 a §
Ränta på fordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter

Utan hinder av 69 § 2 mom. och med avvikelse från 59 a § 4 mom. landsbygdsnäringslagen höjs den årliga räntan på statens försäljningsprisfordringar som uppkommit med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) och på lån som beviljats med stöd av nämnda lag från den 1 januari 2002 till den nivå de hade den 31 december 1994, dock högst till 5,5 procent.

Räntan höjs dock inte om

1) räntan för fordran eller lånet var högst fyra procent den 31 december 1994,

2) det är fråga om ett bostadsräntestödslån, ett bostadslån eller ett bostadstilläggslån eller ett lån för förbättrande av boendemiljön,

3) det är fråga om en fordran eller ett lån vars årliga ränta vid sanering enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner eller vid frivillig skuldsanering enligt landsbygdsnäringslagen eller vid sanering enligt 6 eller 11 kap. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar har sänkts.

I det fall att den sanering som avses i 2 mom. 3 punkten är i kraft en viss tid, skall den årliga ränta som sänkts vid saneringen efter tidsfristens utgång stiga till den nivå som den hade den 1 januari 2002 höjd enligt denna lag eller, om höjningen inte gäller den, till den nivå som den utan sanering hade haft den 31 december 1994.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 207/2001
JsUB 16/2001
RSv 212/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.