1385/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 14 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 14 a § 1 mom. 2 punkten och 15 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 1 mom. 7 punkten i lag 746/1992 och 14 § 1 mom. 8 punkten i lag 248/1997, 14 a § 1 mom. 2 punkten i lag 71/1991 och 15 § 4 mom. i lag 407/1988, som följer:

14 §

Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen


7) att bereda arbetstagare som arbetar på arbets- och verksamhetsplatser inom kommunen sådana företagshälsovårdstjänster som arbetsgivaren skall svara för enligt 12 § lagen om företagshälsovård eller enligt andra författningar och enligt vad som bestämts med stöd av dem;

8) att i tillämpliga delar för företagare inom kommunen och andra som för egen räkning där utför arbete ordna företagshälsovård som avses i 12 § lagen om företagshälsovård och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den;


14 a §

Utöver vad som stadgas i 14 § skall en kommun som därtill åläggs genom förordning inom folkhälsoarbetet


2) för sjömän, oberoende av på vilken ort rederiet finns, anordna sådana företagshälsovårdstjänster som arbetsgivaren skall svara för enligt 12 § lagen om företagshälsovård eller enligt andra författningar och enligt vad som bestämts med stöd av dem.


15 §

Kommunen kan med en arbetsgivare som är verksam inom kommunens område avtala om att kommunens hälsovårdscentral skall ordna i 14 § lagen om företagshälsovård nämnd sjukvårds- och övriga hälsovårdstjänster för de arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 114/2001
ShUB 36/2001
RSv 167/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.