1381/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 2 a kap. 11 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 2 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådant detta lagrum lyder i lagarna 389/1995 och 611/1997, ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, och till 2 a kap. 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 389/1995 och i lag 79/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

2 §

Om en koncessionsansökan gäller annan till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring än ansvarsförsäkring för fraktförare, skall i ansökan i enlighet med 14 a § trafikförsäkringslagen (279/1959) uppges namnen och adresserna på de skaderegleringsrepresentanter som utses i alla andra EES-stater.


2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

11 §

Den skaderegleringsrepresentant som avses i 14 a § trafikförsäkringslagen skall i den EES-stat för vilken han utsetts sköta också det ersättningsombuds uppgifter som avses i 3 mom., om försäkringsbolaget har underlåtit att utse ett ersättningsombud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 190/2001
TrUB 11/2001
RSv 149/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.