1380/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) en ny 11 a § och ett nytt 3 a kap. som följer:

11 a §

Den skadelidande har med stöd av denna lag rätt att framställa ersättningsanspråk direkt till försäkringsgivaren.

3 a kap.

Ersättning för vissa trafikskador som inträffat utomlands

14 a §

Om ett finskt försäkringsbolag eller ett sådant försäkringsbolag från tredje land som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har för avsikt att bedriva försäkring i enlighet med denna lag i Finland eller om ett finskt försäkringsbolag har för avsikt att i en annan EES-stat bedriva annan till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring än ansvarsförsäkring för fraktförare, skall bolaget utse en skaderegleringsrepresentant i varje annan EES-stat.

Skaderegleringsrepresentanten skall handlägga och reglera ersättningsanspråk till följd av trafikskador, då

1) trafikskadan har inträffat i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, än den EES-stat där den skadelidande har sin boningsort eller i ett sådant tredje land vars nationella byrå enligt artikel 1.3 i rådets direktiv 72/166/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet har anslutit sig till grönakort-systemet och den skadelidande har sin boningsort i en EES-stat, eller

2) trafikskadan har orsakats genom användning av ett fordon som är försäkrat i och vars stadigvarande hemort finns i en annan EES-stat än den där den skadelidande har sin boningsort.

Bestämmelserna i 14 f―14 h och 14 m § skall tillämpas också när en trafikskada som avses i 2 mom. har orsakats genom användning av ett fordon som är försäkrat i eller vars stadigvarande hemort finns i den EES-stat där den skadelidande har sin boningsort.

Bestämmelserna i 14 m § skall tillämpas också när en trafikskada har inträffat i en annan EES-stat än i den EES-stat där den skadelidande har sin boningsort, och då trafikskadan har orsakats av ett fordon vars stadigvarande hemort finns i ett tredje land som avses i 2 mom. 1 punkten eller i ett annat tredje land.

14 b §

Skaderegleringsrepresentanten skall vara bosatt eller etablerad i den EES-stat där han är utsedd. Skaderegleringsrepresentanten kan arbeta för ett eller flera försäkringsbolag.

14 c §

Försäkringsbolag som avses i 14 a § skall utan dröjsmål meddela samtliga EES-staters informationscentrum enligt artikel 5 i rådets direktiv 2000/26/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring) namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som de har utsett i enlighet med 14 a § samt ändringar i dessa uppgifter.

14 d §

För handläggning och reglering av ersättningsanspråk som avses i 14 a § 2 mom. skall skaderegleringsrepresentanten ha befogenhet att företräda det försäkringsbolag som är ersättningsansvarigt för trafikskadan och befogenhet att betala skadeersättningar.

Skaderegleringsrepresentanten måste kunna sköta de uppgifter som avses i 1 mom. på det eller de språk som är officiella i den EES-stat där den skadelidande har sin boningsort.

14 e §

Ett försäkringsbolag eller dess skaderegleringsrepresentant som avses i 14 a § skall inom tre månader från den dag då den skadelidande framställde sitt ersättningsanspråk ersätta trafikskada som avses i 14 a § 2 mom. eller lämna ett motiverat ersättningsanbud i sådana fall då ersättningsansvaret inte bestrids och om skadornas storlek har bestämts.

Om ersättningsansvaret bestrids helt eller delvis eller om det inte klart har fastställts eller om skadornas storlek inte har bestämts i sin helhet, skall försäkringsbolaget eller dess skaderegleringsrepresentant inom den tid som nämns i 1 mom. lämna ett motiverat svar på ersättningsanspråket.

På försenad ersättning skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om försäkringsbolaget eller dess skaderegleringsrepresentant inte iakttar de bestämmelser som avses i 1―3 mom., kan Försäkringsinspektionen vidta sådana tillsynsåtgärder mot försäkringsbolaget som föreskrivs i 14 kap. lagen om försäkringsbolag (1062/1979) eller i 7 kap. lagen om utländska försäkringsbolag.

14 f §

I Finland fungerar Trafikförsäkringscentralen som det informationscentrum som avses i artikel 5 i fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring.

14 g §

För att trygga de skadelidandes intressen och säkra en snabb tillgång till information i sådana trafikskadefall som avses i 14 a §, samlar Trafikförsäkringscentralen in och sprider information som har betydelse för erhållande av trafikförsäkringsersättning samt hjälper behöriga personer att få sådan information.

I det syfte som anges i 1 mom. skall Trafikförsäkringscentralen ordna speciellt sammanställningen och spridningen av information om

1) registernummer för motorfordon som är registrerade i Finland,

2) nummer på trafikförsäkringsavtal,

3) datum då försäkringsskyddet slutade gälla, om försäkringens giltighetstid har löpt ut,

4) numret på det gröna kortet eller gränsförsäkringen, om fordonet omfattas av något sådant dokument,

5) de ovan i 14 a § nämnda försäkringsbolagen och de av dessa utsedda skaderegleringsrepresentanterna, och om

6) fordon som enligt 15 § 1 mom. är undantagna från trafikförsäkringsskyldigheten.

Trafikförsäkringscentralen har rätt att av de myndigheter eller försäkringsbolag som svarar för anskaffningen eller arkiveringen av den information som avses i 2 mom. få informationen i sju år efter att fordonet har avregistrerats eller försäkringsavtalet har upphört att gälla.

14 h §

Trafikförsäkringscentralen för register över de i EES-staterna etablerade försäkringsbolagens skaderegleringsrepresentanter.

Den skadelidande har rätt att i sju år efter trafikskadan utan dröjsmål få information från Trafikförsäkringscentralen om försäkringsföretaget, om försäkringsavtalets nummer och om försäkringsföretagets skaderegleringsrepresentant, i det fall att

1) den skadelidande är bosatt i Finland,

2) fordonet som orsakat skadan är registrerat i Finland, eller i det fall att

3) trafikskadan har inträffat i Finland.

Trafikförsäkringscentralen skall ge den skadelidande namn och adress på det skadevållande fordonets ägare eller registrerade innehavare, om den skadelidande har grundad anledning att få denna information.

Trafikförsäkringscentralen skall samarbeta med andra EES-staters informationscentra för att förse dem med sådan information som avses i 2 mom. eller för att från andra EES-staters informationscentra skaffa motsvarande information till den skadelidande.

Om det fordon som har orsakat trafikskadan är undantaget från försäkringsskyldighet, skall Trafikförsäkringscentralen på begäran av den skadelidande underrätta honom om den myndighet som är ersättningsansvarig för den trafikskada som fordonet orsakat.

14 i §

I Finland fungerar Trafikförsäkringscentralen som det skadeersättningsorgan som avses i fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring.

14 j §

En skadelidande med boningsort i Finland kan vid skador som avses i 14 a § 2 mom. framföra sitt ersättningsanspråk till Trafikförsäkringscentralen,

1) om försäkringsbolaget för det fordon vars användning orsakade skadan eller dess skaderegleringsrepresentant inom tre månader från det att den skadelidande framförde sitt ersättningsanspråk till försäkringsbolaget eller dess skaderegleringsrepresentant inte har lämnat ett motiverat svar på ersättningsanspråket, eller

2) om försäkringsbolaget har underlåtit att utse en skaderegleringsrepresentant i Finland i enlighet med artikel 4.1 i fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring; den skadelidande får emellertid inte framföra ersättningsanspråk till skadeersättningsorganet om han har framfört ett ersättningsanspråk direkt till försäkringsbolaget för det fordon vars användning orsakade skadan och om han har mottagit ett motiverat svar inom tre månader efter det att han framförde anspråket.

Trafikförsäkringscentralen kan inte behandla ersättningsanspråket, om den skadelidande har anhängiggjort ersättningsärendet mot försäkringsbolaget vid en allmän domstol.

14 k §

Trafikförsäkringscentralen skall vidta åtgärder för behandling av ett ersättningsärende inom två månader från det att den skadelidande framförde sitt ersättningsanspråk enligt 14 j §. Centralen får inte fortsätta behandlingen av ersättningsärendet, om försäkringsbolaget eller dess skaderegleringsrepresentant under behandlingen av ärendet lämnar ett motiverat svar på ersättningsanspråket.

Trafikförsäkringscentralen skall omedelbart lämna meddelande om ett ersättningsanspråk och om sin avsikt att besvara det inom två månader. Meddelandet skall ges till

1) försäkringsbolaget för det fordon vars användning har orsakat skadan eller till bolagets skaderegleringsrepresentant,

2) skadeersättningsorganet i den EES-stat där det försäkringsföretag som har beviljat trafikförsäkringen är etablerat, och

3) den som orsakade skadan, om denne är känd för Trafikförsäkringscentralen.

14 l §

Trafikförsäkringscentralen har rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning av skadeersättningsorganet i den EES-stat där det försäkringsbolag som har ingått försäkringsavtalet är etablerat.

Om det ersättningsskyldiga försäkringsbolag som har ingått försäkringsavtalet är etablerat i Finland och om skadeersättningsorganet i den EES-stat där den skadelidande är bosatt har betalat ersättningen, skall Trafikförsäkringscentralen betala motsvarande belopp till skadeersättningsorganet i den nämnda medlemsstaten. Härvid övertar Trafikförsäkringscentralen den skadelidandes rätt till ersättning av den som orsakat skadan eller av dennes försäkringsbolag, i den mån som den nämnda EES-statens skadeersättningsorgan har betalat ersättning för skadan.

14 m §

Om det inte är möjligt att identifiera det fordon som orsakat en trafikskada enligt 14 a § eller om det inom två månader efter skadefallet är omöjligt att identifiera det ersättningsskyldiga försäkringsbolaget, kan en skadelidande som är bosatt i Finland ansöka om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen. Centralen har då rätt att under de förutsättningar som anges i 14 l § få tillbaka den ersättning den utbetalat som följer:

1) om försäkringsföretaget inte kan identifieras, av den i 17 § 1 mom. avsedda nationella garantifonden i den EES-stat, där fordonet som orsakat skadan har stadigvarande hemort,

2) om fordonet inte kan identifieras, av den nationella garantifonden i den EES-stat där skadan inträffade, eller

3) om det rör sig om ett fordon från tredje land, av den nationella garantifonden i den EES-stat där skadan inträffade.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Om ikraftträdandet av 14 i―14 m § bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet bestäms om den tidpunkt då de skaderegleringsrepresentanter som avses i 14 a § 1 mom. senast skall utses och den information som avses i 14 c § skall ges.

RP 190/2001
TrUB 11/2001
RSv 149/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.