1360/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 7 § 2 mom. samt 9, 10, 30 och 32 §, av dessa lagrum 30 och 32 § sådana de lyder i lag 1144/2000, som följer:

7 §
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

Om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare överskrider utjämningsgränsen, minskas kommunens statsandelar med ett eurobelopp som utgör 40 procent av skillnaden mellan de per invånare i kommunen beräknade kalkylerade skatteinkomsterna och utjämningsgränsen (utjämningsavdrag).


9 §
Skärgårdstillägg

De i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) avsedda kommuner där minst hälften av befolkningen bor utan fast vägförbindelse till fastlandet, får i skärgårdstillägg ett eurobelopp som är sex gånger den allmänna statsandelens grunddel, övriga skärgårdskommuner ett eurobelopp som är tre gånger den allmänna statsandelens grunddel och kommuner med skärgårdsdelar ett eurobelopp som är antalet personer som bor i skärgården multiplicerat med 150 procent av det fastställda genomsnittliga eurobeloppet av den allmänna statsandelen.

10 §
Fjärrortstillägg

Kommuner vilkas fjärrortstal, som bestäms på grundval av det lokala och regionala befolkningsunderlaget, är 1,50 eller större, får i fjärrortstillägg ett eurobelopp som är sex gånger den allmänna statsandelens grunddel, kommuner vilkas fjärrortstal är 1,00―1,49 ett eurobelopp som är fem gånger den allmänna statsandelens grunddel och kommuner vilkas fjärrortstal är 0,50―0,99 ett eurobelopp som är tre gånger den allmänna statsandelens grunddel. Grunderna för bestämmande av fjärrortstalet anges genom förordning.

30 §
Finansieringsunderstöd 2001 och 2002

Utöver vad som bestäms i 13 § beaktas vid beviljandet av finansieringsunderstöd för 2001 och 2002 även de särskilda ekonomiska svårigheter som verkställigheten av denna lag åsamkar kommunerna.

32 §
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2000

Utan hinder av 3 § 4 punkten justeras 2000 års kostnadsfördelning så att i statsandelarna för 2001 och 2002 inräknas för vartdera året hälften av det totala beloppet av justeringen av kostnadsfördelningen så som bestäms i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

För fastställande av statsandelarna för 2002 får åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 128/2001
FvUB 18/2001
RSv 158/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.