1352/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/1983) 5 § 3 och 4 mom., av dem 5 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1146/1998, och

ändras 1, 2 och 8 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1252/1997, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1160/1989 och i nämnda förordning 1252/1997 samt 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1509/1994, som följer:

1 §

I inrikesfart betalas farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften räknas ut så att avgiftsenheten, 5 euro 80 cent, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet. Ett fartyg i fråga om vilket det tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovan nämnda avgiften.

En resa mellan två hamnar i Finland anses ske i inrikesfart, om inte fartyget under resan besöker utländsk hamn för lastning eller lossning eller för upptagande eller avlämnande av passagerare.

2 §

I utrikestrafik betalas farledsavgift som en engångsavgift när fartyget anländer från utlandet. Engångsavgiften bestäms på grundval av fartygets isavgiftsklass och nettodräktighet enligt nedanstående tabell. Engångsavgiften tas dock inte ut till den del den överstiger 109 140 euro.

Engångsavgift för utrikestrafik, grundavgifter (ga) och avgiftsenheter (ae):

Tal som anger ett fartygs nettodräktighet
under 2 000 2 000―9 999 10 000 eller större
Isavgiftsklass ae ga ae ga ae
I A Super 1,68 3 360 1,43 14 800 1,26
I A 3,36 6 720 2,86 29 600 2,52
I B 5,65 11 300 4,81 49 780 4,24
I C 7,55 15 100 6,42 66 460 5,67
II 8,49 16 980 7,22 74 740 6,37
III 9,44 18 880 8,02 83 040 7,08
ga = avgiften vid den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten
ae = avgift per enhet som överskrider den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten

Engångsavgiftsenheten för fartyg utan maskin är hälften av engångsavgiftsenheten i isavgiftsklass III.

8 §

Har för ett passagerarfartyg som är registrerat för minst 120 passagerare betalats farledsavgift 32 gånger och för ett annat fartyg tio gånger, är fartyget under samma kalenderår befriat från ytterligare engångsavgifter förutsatt att de uppgifter om fartyget som inverkar på farledsavgiftens storlek inte förändras så att engångsavgiften stiger.

Ifall de uppgifter om fartyget som inverkar på farledsavgiftens storlek förändras så som avses i 1 mom., skall för fartyget betalas ytterligare farledsavgift så att i avgift betalas ett belopp som motsvarar de 32 största engångsavgifterna under kalenderåret för passagerarfartyg som är registrerade för minst 120 passagerare och de tio största engångsavgifterna under kalenderåret för andra fartyg.

De avgifter som avses i 1 och 2 mom. kan betalas på en gång i förskott.

Tullanstalten skall utfärda ett intyg över avgiftsfrihet, om de avgifter som avses i 1 eller 2 mom. bevisligen har betalts. Intyget över avgiftsfrihet förfaller, om de uppgifter om fartyget som inverkar på farledsavgiftens storlek förändras så att engångsavgiften stiger.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.