1349/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 1 och 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 922/2000, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1611/1992, ett nytt 5 mom. och till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 922/2000, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom., det ändrade 3 mom. samt nuvarande 4 och 5 mom. blir 3―6 mom., som följer:

1 §

I handelsfartygsförteckningen kan även inskrivas andra än i 3 eller 4 mom. angivna finska passagerarfartyg, om de uppfyller villkoren i 1 mom. 1―3 punkten och regelbundet trafikerar finska hamnar. På sådana fartyg tillämpas dock inte bestämmelserna i 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 §.

4 §

I fråga om passagerarfartyg som avses i 1 § 5 mom. beviljas dock med avvikelse från 1 mom. 1 punkten i stöd ett belopp som motsvarar 97 procent av den förskottsinnehållning som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen.


Det stöd som avses i 1 mom. beviljas dock inte en ägare till ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg under den tid ägaren betalas sådant stöd från staten som är avsett att sänka fartygets driftskostnader eller till den del någon annan betalar ett likartat stöd.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen tillämpas på stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 januari 2002 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2001
TrUB 12/2001
RSv 163/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.