1342/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är följande av länsstyrelsens prestationer avgiftsfria:

1) ledningen och övervakningen av de myndigheter som är underställda länsstyrelsen och dessa myndigheters räkenskapsverksuppgifter;

2) uppgifter i samband med användningen av tvångsmedel samt

3) andra allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som enligt stadgandena ankommer på länsstyrelsen.

Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten skall avgift inte uppbäras för följande av länsstyrelsens prestationer:

1) beslut som gäller förvaltningsklagan;

2) beslut genom vilket ett ärende avvisats;

3) bevakning av statens rätt och fördel enligt 11 § 1 mom. länsstyrelseförordningen (638/92) vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning;

4) delgivning av stämningar och handlingar som riktar sig till staten;

5) beslut som gäller besvär över utmätning eller klagan över någon utsökningsmyndighets förfarande i övrigt;

6) verkställighet av nordiska domar som gäller privaträttsliga anspråk;

7) verkställighet av beslut som gäller vårdnad av barn och umgängesrätt;

8) beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. och rättelseyrkanden enligt 36 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77);

9) uppgifter i anslutning till genomförandet av gemensam elevansökan inom regionen;

10) beslut i besvärsärenden som gäller elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller i gymnasium, samt studerande i yrkesläroanstalt;

11) beslut om bedömning eller uppflyttande till följande årskurs i fråga om elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller i gymnasium, eller studerande i yrkesläroanstalt;

12 ) uppgifter som gäller personaladministration och som enligt förordningen om köttbesiktning (219/60) ankommer på länsstyrelsen;

13) uppgifter som gäller regional försvarsutbildning och beredskapsplanering;

14) beslut som hänför sig statsandelar eller annan statsfinansiering samt

15) betalning av offentligrättsliga skatter eller avgifter till länskassan.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är:

1) särskilda kontroller som länsstyrelsen utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de tillsyns- och granskningsuppgifter som avses i 2 § 1 mom. och i bilagan till detta beslut 3 punkten;

2) bevakning av statens rätt och fördel enligt 11 § 2 mom. länsstyrelseförordningen vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning;

3) avskrifter som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos länsstyrelsen, med undantag av prestationer som enligt 5 och 6 §§ lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsfri tjänsteutövning, samt avskrift av gemenskapstillstånd för godstrafik, för vilken avgiften särskilt har bestämts i bilagan till detta avgiftsbeslut samt

4) mottagande av deposition eller säkerhet. Avgift uppbärs dock inte om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat länsstyrelsebeslut, för vilket en avgift stadgats särskilt. Avgift uppbärs inte heller om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningslagen och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

4 §
Avgifter i besvärsärenden

För beslut i besvärsärenden uppbärs fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen.

För besvär som avses i 2 § 2 mom. 5, 8, och 10 punkten uppbärs dock ingen avgift. Ingen avgift uppbärs heller i ett ärende som gäller en parts rätt och förmån, om personen i fråga på behörigt sätt bevisats vara medellös eller om det annars finns vägande skäl för avgiftsfrihet på grund av personens ekonomiska ställning. Om länsstyrelsen ändrar en kommuns eller någon annan myndighets beslut till förmån för den som anför besvär, uppbärs inte heller någon avgift.

Om flera än en part genom samma skrivelse lämnar in ett besvärsärende till länsstyrelsen för behandling, uppbärs hos parterna endast en avgift för beslutet. Om länsstyrelsen avskiljer olika ärenden för separat behandling, uppbärs för varje ärende som avskiljts på detta sätt en separat avgift hos parterna.

5 §
Vissa bestämmelser avgifter för offentlig- rättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut uppbärs lika stora avgifter, om inte någon annat stadgas eller bestäms. Innehåller ett beslut som länsstyrelsen meddelar genom en och samma handling flera sådana beslut som enligt detta beslut är avgiftsbelagda, uppbärs för vart och ett av dem avgifter i enlighet med detta beslut.

För offentligrättsliga beslut uppbärs inte kungörelse- eller övriga handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax uppbärs den avgift som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till detta beslut sänds per post till kunden, uppbärs ingen postavgift.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka länsstyrelsen bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är:

1) upprättande av köpebrev och annat motsvarande avtal;

2) förnyande av inteckning;

3) upprättande av skuldebrev;

4) utbildningstjänster;

5) postningstjänster;

6) utredningar, undersökningar och publikationer;

7) förnyande av borgen;

8) ekonomiförvaltningstjänster;

9) dataadministrativa och datatekniska tjänster;

10) användning av de lokaler som är i länsstyrelsens besittning;

11) andra avskrifter än de som nämns i 3 § 2 mom. 3 punkten samt

12) annan ämbetsverksservice.

7 §
Avgifter som uppbärs av länsstyrelsen i landskapet Åland

Denna förordning gäller i tillämpliga delar prestationer som tillhandahålls av länsstyrelsen i landskapet Åland.

När länsstyrelsen i landskapet Åland inom landskapet sköter uppgifter som hör till uppgifter angående förarexamina samt fordons besiktning och registering eller uppgifter som hör till lantbruksnäring, uppbärs avgifterna för prestationerna med iakttagande av de stadganden och bestämmelser som utfärdats om fordonsförvaltningens avgifterna i kommunikationsministeriets beslut och lantbruksnäringsdistriktens prestationer, om inte något annat stadgas eller bestäms särskilt.

Länsstyrelsen i landskapet Åland uppbär i egenskap av fartygsregistermyndighet avgifter enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om avgifter som sjöfartsverket uppbär för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av 2002.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets tillsvidare gällande beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (1441/1994) jämte ändringar.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, uppbärs avgift för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro omvandlas då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2001

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Eeva Puttonen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.