1341/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 §, sådan den lyder i förordning 1293/2000, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,95 procent i avgiftsklass I,

b) 5,15 procent i avgiftsklass II,

c) 6,05 procent i avgiftsklass III,

2) hos kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk 4,00 procent,

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter 4,00 procent,

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,00 procent,

5) hos landskapet Åland 6,80 procent,

6) hos staten och dess inrättningar 6,80 procent.

Avgiftsklassen för privata arbetsgivare bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som de utbetalat under samma skatteår. Har beskattning inte verkställts för året i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret. Till avgiftsklass II för arbetsgivares socialskyddsavgift hör privata arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro samt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Arbetsgivare och näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 och över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

För arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. 1―4 punkten är socialskyddsavgiften dock mellan den 1 januari och den 28 februari 2002 hos privata arbetsgivare 3,60 procent i avgiftsklass I, 5,60 procent i avgiftsklass II och 6,50 procent i avgiftsklass III samt 4,75 procent hos kommuner, samkommuner och kommunala affärsverk, den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar.

Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.