1326/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 7 § 7 punkten, 14 § 1 mom. och 19 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 7 punkten i förordning 255/2000, 14 § 1 mom. i förordning 591/2000 och 19 § i förordningarna 730/2000 och 418/2001, samt

fogas till förordningen en ny 45 a §, som följer:

7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:


7) inom ramen för belopp som anges särskilt i förordning, överlåtelse och utarrendering av statens jordegendom, överlåtelse av statens lösa egendom samt bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv,


14 §

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådets verksamhet,

2) samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

3) allmän kontroll av hur regeringsprogrammet följs,

4) statsrådets gemensamma informationsverksamhet och samordningen av ministeriernas externa information samt det allmänna utvecklandet och den allmänna samordningen av statsförvaltningens externa information,

5) samordning av riksdagens och regeringens arbete, riksdagsspörsmål, frågetimmar samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

6) berättelsen om regeringens åtgärder,

7) statsrådets organisation och beslutsprocesser samt ordningen för handläggning av ärenden i statsrådet, fördelningen mellan det allmänna sammanträdet och ministerierna av de ärenden som skall handläggas och avgöras, indelningen av ministeriernas ansvarsområden och de överföringar av anslag och tjänster som har samband med den samt övriga ärenden som gäller statsrådet och dess konstituerande åtgärder,

8) förande av protokoll vid statsrådets sammanträden,

9) statsrådets registrators- och expeditionsuppgifter,

10) översättning av statsrådets handlingar till vartdera inhemska språket,

11) språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

12) avläggande av tjänste- och domared samt tjänste- och domarförsäkran vid statsrådets allmänna sammanträde,

13) förlänande av titel, om ärendet inte hör till ett annat ministeriums ansvarsområde,

14) sådana ärenden angående republikens presidents kansli som skall handläggas i statsrådet,

15) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

16) i partilagen (10/1969) avsett understöd för partiernas offentliga verksamhet, med undantag av övervakningen hur medlen används, vilken hör till justitieministeriets ansvarsområde,

17) statsrådets arkiv,

18) inkomstpolitisk förlikning,

19) verksamhetssystem som stöder beslutsfattandet i statsrådet,

20) statsrådets representations- och tjänstelokaler,

21) statsrådets transportservice,

22) säkerhetstjänsten vid statsrådet och dess ministerier samt beredskap för undantagsförhållanden i samarbete med ministerierna,

23) horisontella och institutionella frågor som är centrala för den allmänna utvecklingen av Europeiska unionen,

24) sådana ärenden gällande Europeiska unionen som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

25) samordningen av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas av olika ministerier och om vilka beslut fattas i Europeiska unionen,

26) ärenden som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde.


19 §

Till finansministeriets ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) den offentliga ekonomin,

3) den allmänna styrningen och samordningen av statens verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarandet och budgeten,

4) de allmänna grunderna gällande förvaltning, anskaffning, användning och överlåtelse av statens egendom samt övriga grunder för ekonomiförvaltningen,

5) avgiftsbelagd statlig verksamhet och de allmänna grunderna för avgifterna,

6) statens betalningsrörelse och betalningsberedskap,

7) statens fonder, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

8) de allmänna systemen för statens och dess ämbetsverks, affärsverks och andra inrättningars samt fonders räkenskaper, bokslut och övriga redovisningsväsende, revisionen av räkenskaper och hushållning samt bekämpning av fel och missbruk,

9) beskattning och tullar, ärenden gällande tullar dock bara om de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga internationella förpliktelser som gäller beskattning och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

11) den allmänna styrningen och övervakningen av statens upplåning och statsskulden, medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering samt statsborgen, statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

12) myntväsendet och betalningssystemet samt valutalagstiftningen,

13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminsmarknaden och de handels- och clearingsystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

14) kapitalrörelserna, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

15) begränsning av användningen av indexvillkor i avtal,

16) verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen, den allmänna organiseringen av förvaltningen samt det allmänna utvecklandet av förvaltningens styrning och funktioner,

17) statens kommittéväsende, främjandet av samarbetet kring statsrådets informationstjänst och, för Finlands del, samordning av stödet för institutionell utveckling av de länder som ansöker om medlemskap i Europeiska unionen,

18) det allmänna utvecklandet av de statliga affärsverken samt allmänna bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller affärsverken,

19) styrning och samordning av databehandlingen inom statsförvaltningen, av utvecklandet av dataadministrationen och av datasäkerheten samt främjande av informationssamhällets utveckling,

20) statsrådets gemensamma dataadministration,

21) statens statistikväsende,

22) statens arbetsgivar- och personalpolitik, personalens rättsliga ställning, den allmänna organiseringen av pensioner och övriga anställningsvillkor, statens arbetsmarknadspolitik och arbetsgivarverksamheten på centralnivå,

23) den centrala tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar,

24) fastställandet av villkoren i tjänsteförhållande i de fall då ärendet inte omfattas av ett ämbetsverks behörighet samt fastställandet av anställningsvillkoren för verkställande direktörer i tjänsteförhållande vid statens affärsverk,

25) allmän effektivering av användningen av statens personalresurser,

26) överföringen av en tjänst till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföringen av anslag för att användas av ett sådant ämbetsverk, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

27) statens husbyggnadsverksamhet, statens fastighetsförmögenhet samt anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde, fastställande av fastighetsenheter samt den allmänna styrningen av anskaffningen av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar och byggnadsmark för staten samt av användningen av lokaliteterna och byggnadsmarken,

28) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Europeiska revisionsrätten,

29) Finlands Bank,

30) statens säkerhetsfond och Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Till finansministeriets ansvarsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga för-valtningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Senatfastigheter

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Kapiteeli Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Ab Myntverket i Finland

Sampo Abp

Sponda Oyj

Solidium Oy

Finlands Exportkredit Abp

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj

Handelshuset Hansel Ab.

45 a §

För samordning av ärenden som gäller dataadministrationen finns i anslutning till finansministeriet en ledningsgrupp för statsrådets dataadministration, som också verkar som ledningsgrupp för statens dataadministration.

Statsrådet kan förelägga ledningsgruppen också andra uppgifter. Statsrådet utser medlemmarna i ledningsgruppen för en mandatperiod på minst två år. Ledningsgruppen skall ha minst 13 medlemmar som företräder ministerierna. För varje medlem utses en ersättare. Statsrådet utser ordföranden.

Ledningsgruppen kan inrätta sektioner. I ledningsgruppen och sektionerna kan finnas också utomstående sakkunniga. Finansministeriet ansvarar för skötseln av sekretariatuppgifterna i anslutning till ledningsgruppen.

För främjande av ministeriernas gemensamma datasystem och datakommunikationstjänster bereder ledningsgruppen för statsrådets dataadministration statsrådets dataadministrationsstrategi och övervakar genomförandet av den. Statsrådet fastställer statsrådets dataadministrationsstrategi.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Ledningsgruppen för statens dataadministration fortsätter i sitt uppdrag och som ledningsgrupp för statsrådets dataadministration tills den ledningsgrupp för statsrådets dataadministration som avses i 45 a § 1 mom. har tillsatts, dock inte längre än till den 28 mars 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Statsministerns ställföreträdare, minister
Ville Itälä

Regeringsråd, förvaltningsdirektörens ställföreträdare
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.