1315/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullverkets i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är i enlighet med avgiftstabellen i bilagan till detta beslut

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, transitering, överlåtelse till fri omsättning, hänförande till exportförfarande, uttag ur tull- och provianteringslagret samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) beslut av Tullstyrelsen och tulldistrikt,

3) Tullaboratoriets undersökningar som utförs på tullmyndighetens initiativ,

4) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som skall ges till parterna samt sändning, samt

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För visum, även för negativt beslut, uppbärs expeditionsavgifter enligt beslut av Europeiska unionens råd och i enlighet med avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift uppbärs ändå inte:

1) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland

3) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därför jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

4) av barn som antecknas i en förälders resedokument,

5) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, och inte heller av personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

7) av Finlands honorärkonsuler, eller

8) av medborgare i tredje land som är gifta med medborgare i ett EU-land samt deras minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG artikel 9.

Visum kan beviljas utan avgift

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det, samt

2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 år.

3 §

För meddelandet av klassificerings- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpningen av tullagstiftning uppbärs särskilda, i art. 11 av tullkodex nämnda utgifter.

4 §

För användning av tullverkets fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften uppbärs endast en gång även om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Avgiften för mottagande av förhandsbesked angående Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets export, dvs. EUGFJ-export, inkluderar transiteringsavgiften.

Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder
5 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som tullverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieundersökningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) fakturering och indrivning av avgifter som på basis av överenskommelse uppbärs för andra än tullmyndigheter,

5) statistik och publikationer,

6) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

7) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning,

8) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

9) blanketter.

Särskilda stadganden
6 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uppbärs de kostnader som föranletts.

Ikraftträdande
7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av 2002.

Vid betalning av avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 som betalningsmedel också användas sedlar och metallmynt i mark. I detta fall ändras priset i euro till pris i mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 13 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Sirkka-Liisa Heino

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.