1308/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) samt 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), sådana de förstnämnda lyder delvis ändrade i lag 424/1994 och den sistnämnda delvis ändrad i lag 301/2001:

1 §
Syfte

I denna förordning föreskrivs om djurförmedlarsignum och dess användningen. Syftet med förordningen är att förbättra möjligheterna att spåra djur och att förhindra spridningen av djursjukdomar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) djurförmedlare en fysisk eller juridisk person som själv eller genom någon annans förmedling yrkesmässigt säljer eller köper nötkreatur, svin, får eller getter och ansvarar för djuren tillfälligt, högst 30 dygn. Med djurförmedlare avses även en fysisk eller juridisk person som köper nötkreatur, svin, får eller getter endast för slakt,

2) djurhållningsplats en anläggning, en byggnad, hägn eller annan plats som där nötkreatur, svin, får eller getter hålls, uppföds eller hanteras,

3) djurtransportör en fysisk eller juridisk person som för sin utkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt transporterar djur själv eller i någon annans tjänst eller som hyr eller annars överlåter i någon annans bruk ett transportmedel som är avsett för transport av djur,

4) djurförmedlarregistret ett delregister i landsbygdsnäringsregistret enligt lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), och

5) djurförmedlarsignum ett signum som den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret ger djurförmedlare som registrerar sig i djurförmedlarregistret.

3 §
Registrering

En djurförmedlare skall registrera sig i djurförmedlarregistret innan han inleder sin verksamhet. Registeranmälan skall lämnas till den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde djurförmedlarens verksamhetsområde huvudsakligen ligger.

I registreringsanmälan skall djurförmedlaren lämna följande uppgifter:

1) de personuppgifter som anges i 5 § 2 mom. lagen om landsbygdsnäringsregistret, med undantag av ägarsignum samt uppgifter om yrke och utbildning,

2) namnet på den som ansvarar för djurförmedlingen,

3) det geografiska område, inom vilket djurförmedlingen huvudsakligen kommer att bedrivas,

4) de djurarter som omfattas av djurförmedlingen,

5) de djurhållningsplatser som djurförmedlaren äger eller besitter,

6) datum då verksamheten inleddes,

7) huruvida djurförmedlaren är verksam som djurtransportör,

Utöver de uppgifter som nämns i 2 mom. skall den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret föra in djurförmedlarsignum i djurförmedlarregistret.

4 §
Skyldighet att anmäla ändringar i verksamheten

Djurförmedlaren skall utan dröjsmål skriftligen anmäla ändringar som skett i de uppgifter som anges i 3 § 2 mom. till länsstyrelsen.

Djurförmedlaren skall också anmäla avbrott i verksamheten som varar minst sex månader, avbroten verksamhet som inleds på nytt och nedläggning av verksamhet.

5 §
Djurförmedlarsignum

Den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret ger i samband med bekräftelsen av registreringen djurförmedlaren ett djurförmedlarsignum som djurförmedlaren skall använda på det sätt som bestämmelserna om de djurarter som kommer i fråga förutsätter vid förteckning, anmälan och registrering av uppgifter som gäller mottagande, överlåtande och förflyttning av djur.

6 §
Tillsynsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet leder och styr tillsynen över att denna förordning iakttas.

Iakttagandet av denna förordning övervakas av länsveterinären inom länet, av kommunalveterinären inom dennes tjänsteområde, samt inspektör vid arbetskrafts- och näringscentralens landbygdsavdelning inom dess verksamhetsområde.

7 §
Påföljder

Om påföljder för brott mot denna förordning eller underlåtenhet att iaktta den bestäms i 23 § lagen om djursjukdomar (55/1980) och 13 § lagen om landsbygdsregistret.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Djurförmedlare som har inlett sin verksamhet innan denna förordning träder i kraft skall registrera sig i djurförmedlarregistret senast den 28 februari 2002.

Rådets direktiv 92/12/EG (31997L0012), EGT nr L 109, 25.4.1997, s. 1

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.