1291/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentigrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (nedan informationstjänscentralen) uppbär en avgift av 8,50 euro för intyg som utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för myndigheten.

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs avgift enligt självkostnadsvärde är skötsel av gårdsbrukets utvecklingsfonds betalningsrörelse och bokföring samt av statens köpeskillingsfordringar.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter 4,88 euro, i fast avgift för ett ersättande märke enligt 8 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999) samt för slaktanmälan enligt 16 § i ovan nämnda beslut av jord- och skogsbruksministeriet 84 cent.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Informationstjänstcentralens prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) publikationer som hänför sig till den officiella jordbrukstatistiken och användning av lantbruksnäringarnas databaser,

2) publikationer, undersökningar, utredningar och utlåtanden som utförs på beställning,

3) dokument- och dataadministrationsservice,

4) användning av ADB-undervisningslokaler,

5) kopior, samt

6) övriga prestationer som beställts särskilt.

4 §
Avgifter som föranleds av internationellt samarbete

Informationstjänstcentralen kan tillhandahålla internationella organisationer och andra staters myndigheter prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på reciprocitet eller på allmän internationell praxis.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 december 1994 om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer (2/1995) jämte ändringar.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.