1271/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 34 §, 35 § 2 och 3 mom. samt 36 § som följer:

34 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av universitetet söks på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996) genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets universitetets huvudsakliga verksamhetsställe är beläget, om inte något annat bestäms i denna lag eller någon annanstans i lag.

35 §
Besvärsförbud

Ändring genom besvär får inte sökas i ett beslut som man enligt 33 § får söka rättelse i. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarande söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär får dock inte anföras över ett sådant beslut om bedömning av studieprestationer som givits vid rättelseförfarandet.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen om antagning av studerande enligt 18 § eller disciplinära åtgärder mot studerande enligt 19 § får inte sökas genom besvär.

36 §
Verkställighet av beslut om avstängning

Ett beslut att avstänga en studerande för viss tid kan verkställas trots besvär, om inte universitetet eller förvaltningsdomstolen beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2001
KuUB 8/2001
RSv 136/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.