1264/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 11 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 11 § 5 mom. och

ändras 11 § 3 och 4 mom. som följer:

11 §
Beskattningskostnader och deras fördelning

Av kommunernas årliga beskattningskostnader svarar en enskild kommun för ett belopp som fås genom multiplikation

1) av talet 0,3 med den proportionella andel som summan av den kalkylerade kommunalskatt som avses i 3 a § lagen om skatteredovisning (532/1998) och den samfundsskatt som kommunen skall betala utgör av motsvarande summa för hela landet, räknad enligt den beskattning som verkställts under det föregående året, och

2) av talet 0,7 med den proportionella andel som kommunens invånarantal vid ingången av året före uppbördsåret utgör av invånarantalet i hela landet

samt multiplikation av den andel av beskattningskostnaderna som kommunerna tillsammans skall betala, sedan den nämnda andelen har bestämts enligt 2 mom., med summan av de tal som fåtts på detta sätt.

Av de årliga kostnaderna för församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan svarar en enskild församling för ett belopp som fås genom multiplikation

1) av talet 0,3 med den proportionella andel som summan av den kalkylerade kyrkoskatten och den samfundsskatt som skall betalas utgör av motsvarande summa i hela landet, räknad enligt den kyrkobeskattning som verkställts under det föregående året, och

2) av talet 0,7 med den proportionella andel som antalet i kyrkböckerna vid ingången av året före uppbördsåret såsom närvarande antecknade medlemmar i församlingen utgör av antalet såsom närvarande antecknade medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan

samt multiplikation av den andel av beskattningskostnaderna som församlingarna tillsammans skall betala, sedan den nämnda andelen har bestämts enligt 2 mom., med summan av de tal som fåtts på detta sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången när beskattningskostnaderna för skatteåret 2002 uppbärs.

RP 182/2001
FiUB 34/2001
RSv 184/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.