1260/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till denna förordning fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typbesiktning av fordon samt EG-typgodkännande av fordon och fordonsdelar,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännande än sådana som avses i 1 punkten,

3) utlåtanden, tillstånd och godkännanden i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hör samman med mottagandet av förarexamina och förarundervisningen,

8) prestationer som hänför sig till mottagandet av körtillståndsprov, beviljandet av körtillstånd och utbildning för transport av farliga ämnen samt prestationer som gäller säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) av den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts månaden innan en utvecklingsavgift för besiktningsverksamhet, en avgift för tillsyn och en avgift för fordonsregisteranvändningstiden,

11) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet, och

12) prestationer som hänför sig till behandling och beviljande av koncession för besiktning.

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktnings- och registreringsverksamhet enligt koncession 125 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl 14 euro,

5) förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/1966) 84 euro,

6) förhandsavgörande som avses i 67 § bilskattelagen (1482/1994) 84 euro.

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 1 000 euro,

2) provnummerintyg 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 118 euro.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen avgift enligt företagsekonomiska grunder:

1) utlämnande av uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken,

2) utbildning som inte hör till informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informationsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,

6) avsändande av handlingar och annat material om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som uppbärs för någon annan prestation.

5 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag på ansökan.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 20 december 1995 om Fordonsförvaltningens avgifter (1605/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 12 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.