1252/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen av statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 13 § 2 mom., 17 § 3 mom., 72 § 1 mom. och 72 c § 1 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § 2 mom. i förordning 1111/1998, 17 § 3 mom. i förordning 1054/2000 samt 72 § 1 mom. och 72 c § 1 punkten i förordning 263/2000, som följer:

13 §

Har ett ministerium för avsikt att i de fall som avses i 9 § 2 mom. lagen om statsbudgeten fastställda den detaljerade indelningen så att den avviker från de belopp som i budgeten har antecknats i dispositionsplanen för anslaget, skall ett utlåtande om fastställandet av den detaljerade indelningen inbegäras av finansministeriet. Om ministeriet inte nöjer sig med finansministeriets utlåtande och inte anser sig kunna avstå från saken, skall saken föras till statsrådets finansutskott.


17 §

En överskridning av ett förslagsanslag skall innan tillstånd beviljas föras till statsrådets finansutskott. Om det är fråga om att överskrida förslagsanslaget med högst 20 procent av anslaget och med högst 1 000 000 euro, inberäknat tidigare överskridningar, kan utlåtande av finansministeriet begäras i stället för behandling i statsrådets finansutskott. Om ministeriet inte nöjer sig med finansministeriets utlåtande och inte anser sig kunna avstå från saken, skall saken föras till statsrådets finansutskott.

72 §

Värdet av de maskiner, anordningar, inventarier, förnödenheter och andra föremål samt immateriella rättigheter som kan överlåtas separat vilka är i ämbetsverkets eller inrättningens besittning och ägs av staten (statens lösa egendom) är avsevärt, om gängse värde av den egendom som skall överlåtas eller, om detta inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, det bokföringsmässiga värdet överstiger 1 000 000 euro.


72 c §

En överlåtelse av staten tillhöriga värdepapper skall anses vara av ringa betydelse, om

1) det gängse värdet av värdepapper som gäller en viss sammanslutning och som överlåts under finansåret sammanlagt inte överstiger 1 000 000 euro;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.