1247/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 15 kap. 2 § och 22 kap. 8 § kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 15 kap. 2 § 3 mom. och 22 kap. 8 § 1 och 3 punkten som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

2 §
Kyrkoskatt

Kyrkofullmäktige fastställer inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen fastställs till närmaste 0,05 procentenheter.


22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

8 §
Avgifter till centralfonden

Varje församling eller kyrklig samfällighet erlägger årligen till kyrkans centralfond

1) högst sju procent av den kalkylerade kyrkoskatten och andelen av den samfundsskatt som skall betalas vid den senast verkställda beskattningen (grundavgift),


3) utöver grundavgiften högst tjugo procent av den andel enligt 1 punkten som församlingen erhåller av den samfundsskatt som skall betalas (tilläggsavgift); tilläggsavgiften kan vara progressiv.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 198/2001
FvUB 21/2001
RSv 159/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.